Maak 16

1Aɓwoon kì̵ parpuus Nookɗi mu nyem Yahudi mo, ɓe Meeri Makdalin ki̶ Salome, ki̶ Meeri ni̶ghi̶n kì̵ Jemis, mo seet mwoor ɗiiɗu shang-shang, mpeku mo so pwos ɗi nkaa kúm kì̵ Jesu. 2Parpuus ɗinshee mɓut nteer povul si mo, mɓít ntiit ki̶ ɗi puus ndung sel sar, ɓe mat ni mo pwat so a peeɗi ki̶cir ni ɗi. 3Mon nkaa sat ni ki̶ shak a ar nee, "A we mbet nhi̶k ɗiiɗes ni mmun aku mpo ki̶cir ni ye?" 4Ɓe kaaɗi mo ɗiyeep yit, ɓe mo naa mo kì̵ b`et nhi̶k ɗiiɗes ni baa ki̶ni. Nhi̶k ni a ɗiiɗes hakyeng. 5Kaaɗi mo ɗel ndi̶ghi̶n ki̶cir ni, ɓe mo naa mee zi̶lang wurii tong nkoghop sarse, wuri ki̶ nli̶r ɗiipiyaa, ɓe ni le ki̶i̶rmuut mmo zam. 6Zi̶lang ni wuri sat mmo nee, "Taji ki̶i̶rmuut yaa wun kas, mpeeɗi wan man nee, wuu tang a Jesu ngu Nazaret. Ngo ɗi mo kì̵ pwas wuri nkaa shiyeep sí. Wuri kì̵ yaghal a peemúut ni. Ba wuri mpesi kas. Wu j`i wu naapee ɗi mo kì̵ le wuri ɗi nɗiisi! 7Amma wu so, wu sat nyemso ndang wuri mo, ki̶ Pita nee, wuri kì̵ yaghal a peemúut, ki̶ yaksi wuri a ar so nGalili a ti̶leng nwun. Wun nso wu naa wuri a mpee mi̶ni, kaaɗi jí wuri kì̵ ten sat nwun si." 8Ɗangɓe mat ni mo yaghal pwat yit ki̶cir ni, ɓe mo swa so shi ki̶i̶rmuut, ki̶ ni aapo mo zak. Ba mo taa sat mee mbii mmee gurum kas, mpeeɗi ki̶i̶rmuut ni fes yaa mo zam. [ 9Kaaɗi Jesu wuri yaghal mɓít parpuus ɗinshee, ɗi ni a puus Láadi ɓe wuri shee kámshin fi̶ri a mMeeri Makdalin, a wura a mat ɗi jí Jesu wuri kì̵ ceen riin ɗiibish mo povul pwat ndi̶ghi̶n wura sí. 10Wura so sat nyem ɗi jí mo ashak ki̶ Jesu. Mon nkaa wal maap. 11Amma kaaɗi mo ki̶lingpo ɗi wura sat nee, Jesu wuri kì̵ yaghal a peemúut, har wuɗa ki̶ naa wuri, ɓe ba mo cínzeen kas. 12Aɓwoon mi̶ni, ɓe Jesu wuri kámshin fi̶ri mmee nyemso ndang wuri mo vul, kaaɗi mo a ar so mmee laayil. 13Mo cighi̶r baaso sat nkaghar jeplop ni mo nee, wuɗun kì̵ naa Jesu, amma ba kaghar ni mo cínzeen kas. 14Aɓwoon ɗiisi, ɓe Jesu wuri j`i kámshin fi̶ri njeplop fi̶ri ɗiikaghapaat baami̶ndong si mo, ɓe moo tong a peese mbiise. Wuri gwak mo mpee ciin cínzeen furu, ki̶ mpeeɗi putughup furu mo a ɗiiɓal, mpeeɗi ba mo cínzeen nyem ɗi mo naa wuri aɓwoon ɗi wuri kì̵ yaghal a peemúut kas. 15Jesu wuri sat mmo nee, "Wu so ndi̶ghi̶n yil ni jir, ki̶ wu satpo ɗiiret ɗi ngurum mo jir. 16Ngo ɗi wuri cínzeen, ki̶ mo c`in baptisma wuri zak, ɓe wurin nkat ɓam, amma ngo ɗi wuri kwar cínzeen, ɓe mon ncanɗiyeel muut nwuri. 17Mon nnaa mbii aapo ɗiisi mo pu nyem ɗi mo cínzeen nwan. Mon ncín iiko mmo mpee ceen riin ɗiibish mo ndi̶ghi̶n sum fi̶na. Mon nkatpo shi liispo mo shini-shini. 18Katɗang mo yak nw`oo mo, koo mo shwaayen tupee ɓe ba nin nc`in mee mbii mmo kas koo diɓen. Mon nlesar furu mo nkaa nyemgok mo ɓe mon mbar." 19Aɓwoon ɗi Daa Jesu wuri kì̵ katpo ki̶ mo, ɓe mo mang wuri kàa aɗeng. Ɓe wuri kàa tong nsarse kì̵ Naan. 20Jeplop ni mo pwat so satpo kì̵ Naan koo neye. Daa wuri c`in ɗak ndi̶ghi̶n mo, ki̶ wuri kám agaak nee, po ɗi moo sat ni azeen shi mbii aapo ɗi mo c`in mo.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\