Maak 2

1Aɓwoon kì̵ teer mo kong, ɓe Jesu wuri baa ɗel ndi̶ghi̶n Kaparnahum, ɓe gurum mo ki̶ling nee, wurii baaj`i ntulu. 2Gurum mo ɗes mo gam lu ni, har mpolu, ɗi ba mee pee leshii ɗee ɗi kas. Jesu wuri nkaa satpo Naan mmo. 3Ɓe mee das mo feer, mo j`i ki̶ mee gwar ɗi shin fi̶ri ni fii, pe Jesu ɗi. 4Mpee ɗuu kì̵ gurum ni mo, ɓe ba mo mak so ki̶ gwar ni kus pe Jesu ɗi kas. Amma mo kàa tap wang ɗenglu ɗi Jesu wuri ndi̶ghi̶n ni. Kaaɗi mo wang ɗenglu ni, ɓe mo lop gwar ni sham nkaa mbiisaam, ɗi gwar nii saam nkaa ni. 5Kaaɗi Jesu wuri naa cínzeen kì̵ das ni mo, ɓe wuri sat ngwar ɗi shin fi̶ri fii ni nee, "Làa fi̶na, yaksi mo kì̵ fwo shikbish fugha mo nwugha." 6Amma pak nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, ɗi moo tong ɗi, mo nkaa pan ndi̶ghi̶n putughup furu mo nee, 7"A me le ɗang gwar ɗiisi wuri satpo mi̶ni ye? Wurii leshin a kaa Naan si! Ba mee gurum mak fwo shikbish kas, see Naan mmi̶shin ɓejee ɗak." 8Abet, ɓe Jesu wuri man mbii ɗi moo pan ni ndi̶ghi̶n putughup furu mo, ɓe wuri sat mmo nee, "A me le ɗang wuu pan mbii ɗiisi mo ndi̶ghi̶n putughup fuu mo ye? 9A ɗiiɗang fiyeel met ye? Ɗi wan nsat ngugok ni nee, mo kì̵ fwo shikbish fugha mo nwugha, aa koo ɗi wan nsat wuri nee, 'A yaghal a mang mbiisaam fugha a mwaan ye?' 10Amma mpeku wu man ɗi nee, Làa kì̵ Gurum, wuri ki̶ iiko nkaa yil ni, mpee fwo shikbish mo." Ɓe Jesu wuri sat ngwar ɗi shin fi̶ri fii ni nee, 11"Wan sat wugha, a yaghal, a mang mbiisaam fugha a so waa" 12Abet, ɓe gwar ni wuri yaghal, wuri mang mbiisaam fi̶ri, ɓe wuri put so waa a yit kì̵ mo jir. Ɓe ni aapo mo jir, har mo kwoop Naan, ki̶ mo sat nee, "Ba muu kyam naa mee mbii kaa ɗiisi si kas." 13Jesu wuri baa put so mpo am bahar zak, ɓe gurum mo ɗes, mo j`i kuur pe wuri ɗi. Ɓe wuri yaa kámpo Naan mmo. 14Ɓe kaaɗi wuri a ar ɗel so, ɓe wuri naa Livai làa kì̵ Alfiyas, wurii tong a peelap shaghal wap. Jesu sat nwuri nee, "A j`i ndang wan." Ɓe Livai wuri yaghal so ndang Jesu. 15Kaaɗi Jesu wuri so tong a peese mbiise nlu kì̵ Livai, ɓe nyemlapwap mo ɗes, ki̶ nyemshikbish mo, nyem ɗi ba moo tap kì̵ Waar kì̵ Mosis kas, ki̶ pak gurum mo ɗes, mo j`i tong ashak ki̶ Jesu ki̶ jeplop fi̶ri mo, a peese mbiise ni. 16Ɓe nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, ki̶ nyem Farisi mo, mo naa Jesu wuri nkaa sese ashak ki̶ nyemshikbish mo, ki̶ nyemlapwap mo. Ɓe mo sat jeplop mo nee, "A me le ɗang Jesu wurii sese ashak ki̶ nyemlapwap mo, ki̶ nyemshikbish mo ye?" 17Kaaɗi Jesu wuri ki̶lingpo mi̶ni, ɓe wuri lap mmo nee, "Ba nyem ɗi mon nkagham, mon ntang nguyen kas, amma nyem ɗi mo a gok. Ba wan j`i a mpee pet nyem ɗin ndi̶re mo kas, amma wan j`i a mpee pet nyemshikbish mo." 18Nyemlop kì̵ Joon mo, ki̶ nyem Farisi mo, moo wet ki̶ neen. Pak gurum mo j`i pe Jesu ɗi, mo tal pu wuri nee, "A me le ɗangɓe nyemlop Joon mo, ki̶ mu nyem Farisi mo, moo wet ki̶ neen, amma ba jep fugha, moo wet ki̶ neen kas ye?" 19Jesu wuri lap mmo nee, "Wu pan nee, nin mmak c`in ku mi̶zep ɗi mo a pee seriɓet mu ɗik, mon ntong ki̶ neen, ɓe mish kì̵ matpoo ni wuri ɗi ashak ki̶ mo me? Katɗang mish kì̵ matpoo ni wuri kuɗi ashak ki̶ mo, ɓe ba mon mmak wet ki̶ neen kas. 20Amma puus ni mon nj`i, ɗi mon mmang mish ni nkaa mo. Ɗangɓe, mon ntong ki̶ neen ndi̶ghi̶n teer mi̶ni mo. 21Ba mee gurum mak lus nli̶r ɗiisi̶ghi̶r shi fuwaat ɗiipoo kas, katɗang wuri c`in ki̶si, ɓe fuwaat ɗiipoo, ɗi wuri lus nli̶r ɗiisi̶ghi̶r ni ɗishik, nin nkur, ɓe nin nwaa tee nli̶r ɗiisi̶ghi̶r ni, ɓe tee mi̶nin nɗes met nɗin nshee. 22Ki̶ zak, ba mee gurum mak ɗoo am anab ɗiipoo ndi̶ghi̶n tughulshim ɗiisi̶ghi̶r mo kas. Katɗang wuri c`in ki̶si, ɓe am anab ɗiipoo nin mpyan tughulshim ɗiisi̶ghi̶r ni mo, ki̶ am anab nin mɓeer, ki̶ tughulshim ni mon ntee zak. Amma moo ɗoo am anab ɗiipoo a ndi̶ghi̶n tughulshim ɗiipoo mo." 23Mee parpuus Nookɗi, ɓe Jesu wuri yaa ar ɗel mɓut mmaar ɗiɓen. Kaaɗi mo a ar ɗel ni, ɓe nyemso ndang Jesu mo ɗoghom ti̶lang pak ɗiɓen ni. 24Nyem Farisi mo sat nJesu nee, "A naa jeplop fugha mo nkaa c`in mbii ɗi ba ni ret ku mo c`in mi̶ni parpuus Nookɗi kas." 25Jesu wuri lap mmo nee, "Ashee, ba wuu kyam tang mbii ɗi mo kì̵ ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nkaa mbii ɗi gyet Devid, ki̶ nyem ɗi mo ashak ki̶ wuri mo c`in, kaaɗi gyet neenláa wuri ki̶ nyem ɗi mo ashak ki̶ wuri kas me? 26Gyet wuri ɗel ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, ɓe wuri mang bred ɗi mo kì̵ ten cín nin nNaan, wuri se, ki̶ wuri cín pak nyem ɗi mo ashak ki̶ wuri. Bred ɗi ba a mee gurum buu mak se ni kas, see a pris mo ɗak. Gyet wuri ɗel Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni a mɓít ɗi Abiyafar wuri a pris ɗiiɗes met jir." 27Jesu wuri sat mmo nee, "Mo le parpuus Nookɗi ni a mpee gurum, ba mo le a gurum mpee parpuus Nookɗi ni kas. 28Ɗiisi ni kám nee, Làa kì̵ Gurum, wuri a Daa mu puus Nookɗi ni zak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\