Maak 3

1Jesu wuri waa baa ɗel ndi̶ghi̶n mee lu kì̵ Naan. Ɓe mee gwar ɗi nlu ni, ɗi sar fi̶ri fii. 2Pak gurum mo leyit furu mo nkaa Jesu, mpeku mo naa ɗi. Kyet wurin mbar gwar ni parpuus Nookɗi wa? Mpeku mo kat mbii c`in mwaanaa ɗi. 3Jesu wuri sat ngo ɗi sar fi̶ri ni fii nee, "A yaghal a j`i a ɗar si agaak." 4Ɓe wuri tal pu mo nee, "Kyet Waar kì̵ Mosis ni sat nee, mu c`in a mbii ɗiiret parpuus Nookɗi, aa koo mu c`in a mbii ɗiibish ye? Mu ɓam seen kì̵ gurum aa, koo mu tutu seen ni ye?" Amma mo ɗok titik. 5Jesu wuri naa mo shi tughup, mpeeɗi ni shwal nwuri mɓut mpee ɓálnkáa kì̵ mo ni, ɓe wuri sat ngwar ni nee, "A zan sar fugha." Ɓe gwar ni zan sar ni, ɓe sar fi̶ri ni zughum. 6Nyem Farisi mo pwat, ɓe abet, mo so ɓwaghatpo ashak ki̶ nyem Herot mo, mpeku mo tang ar ɗi mon ntu Jesu ɗi. 7Jesu wuri yaghal so mpo am bahar, ashak ki̶ nyemso ndang wuri mo, ɓe nyem Galili mo, ki̶ nyem Judiya mo ɗes, mo so ndang wuri. 8Ki̶ nyem ɗi mon nkoghop Jerusalem, ki̶ nkoghop Idumiya, ki̶ canɗel nkoghop Jodan, ki̶ nkoghop yil nTaya ki̶ Sidon zak. Gurum mo ɗes mo j`i pe Jesu ɗi. Mpeeɗi mo ki̶ling mbii ɗi wuri c`in mo jir. 9Jesu wuri sat njeplop fi̶ri mo, ku mo tang mee jirgi am le nwuri kus, mpeku taji ɗuu kì̵ gurum ni mo gyar j`i ɗwat wuri kas. 10Mpeeɗi wuri kì̵ bar gurum mo ɗes, ɓe nyemgok mo ɗi nkaa j`i, mpeku mo tuwaas wuri ɗi. 11Ki̶ nyem ɗi mo ki̶ riin ɗiibish mo, katɗang mo naa wuri, ɓe mo taa ntoghom fi̶ri, ɓe mo fwo or nee, "Wugha a Làa kì̵ Naan." 12Ɗangɓe Jesu wuri sat nriin ɗiibish ni mo shiɓal hakyeng, nee, "Taji mo woo wuɗi kas." 13Jesu wuri kàa aɗeng jwak, ɓe wuri pi̶rep nyem ɗi wuri riɓet mo, ɓe mo j`i pe wuri ɗi. 14Wuri bi̶lip gurum mo kaghapaat baavul, mpeku mo ɗee ɗi a jeplop fi̶ri mo, ku wuri lop mo ɗi mpee satpo kì̵ Naan. 15Wuri cín iiko mo mpee ceen riin ɗiibish mo zak. 16Sum kì̵ nyem ɗi wuri bi̶lip mo kaghapaat baavul ni, mo a Simon, ɗi Jesu lesum nwuri a Pita. 17Ki̶ Jemis làa kì̵ Zeɓeɗi, ki̶ Joon ɗyemni̶ghi̶n kì̵ Jemis, wuri lesum mo a Bowanarjis, ɗi shii ki̶ mi̶ni nee, (moo c`in mbii a kaa nluu ɗi nii petpee si.) 18Ki̶ Andru, ki̶ Filip, ki̶ Bartolomi, ki̶ Matiyu, ki̶ Tomas, ki̶ Jemis làa kì̵ Alfiyas, ki̶ Taddawus, ki̶ Simon, ɗi moo pet wuri a Zeelot. 19Ki̶ Judas Iskariyot, ngo ɗi a wuri yaghal seet Jesu si. 20Jesu wuri baaso ntulu zak. Ɓe gurum mo ɗes mo waa baaj`i kuur pe wuri ɗi zak, har ni le ku ba Jesu ki̶ jeplop fi̶ri mo mak se mbiise kas. 21Kaaɗi nyem fi̶ri mo ki̶ling nee, ba wuri mak katpee mpee se mbiise kas, ki̶ mo ki̶ling gurum moo sat nee, Jesu wuri kì̵ ti̶tar, ɓe mo so mpee yaa wuri. 22Pak nyemkám Waar kì̵ Mosis ɗi mo pwat nJerusalem mo sat zak nee, "Jesu wuri ki̶ Beelzebul, ɗi ni a mishkagham mu riin ɗiibish mo, ki̶ wurii ceen riin ɗiibish mo a shiɓal mu mishkagham kì̵ riin ɗiibish mo." 23Jesu wuri pi̶rep mo j`i kus, ɓe wuri sat sumpo mo nee, "Cirang ɗangɓe Shetan nwaa ceen Shetan put ye? 24Katɗang ɓe mee mulki ɓàk sat vul, mpee c`in lek ki̶ sat, ɓe mulki mi̶nin nwat. 25Katɗang ɓe mee nyemtulu mo ɓàk sut vul, mpee c`in lek ki̶ shak, ɓe tulu mi̶nin nwat. 26Katɗang ɓe Shetan wuri ɓàk mulki fi̶ri vul, mpee c`in lek ki̶ shin, ɓe ba mulki fi̶ri nin nɗar kas, ɓe a kyes fi̶ri ni mmi̶ni. 27Ba mee gurum mak ɗel ntulu kì̵ mee nguɓal, mpeku wuri hi̶r long ni kas, see koo wuri shee ɓwaghat nguɓal ni akuɗang, ɓe wurin mmak hi̶r long fi̶ri ni. 28"Azeen-nzeen, ki̶n sat nwun nee, shikbish ɗi gurum moo c`in, ki̶ po ɗiibish ɗi moo sat, ɓe Naan wurin nfwo shikbish mi̶nin ngurum mo. 29Amma katɗang mee ngo c`in shikbish, nkaa Riin kì̵ Naan, ɓe ba Naan nfwo ngo mi̶ni kas, har mpee vit. Mpeeɗi wuri c`in a shikbish ɗi ba Naan nkyam fwo ni nwuri kas har ngaa-ngaa." 30Jesu wuri satpo ɗiisi a mpeeɗi pak gurum moo sat nee, "Wuri ki̶ riin ɗiibish." 31Ni̶ghi̶n kì̵ Jesu ki̶ ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri mo j`i ɗar ati̶leng, ɓe mo lop mee gurum ɗel pet wuri. 32Gurum mo ɗes moo tong neer Jesu cighi̶rkaat, mo sat nwuri nee, "Ni̶ghi̶n fugha, ki̶ ɗyemni̶ghi̶n fugha moo riɓet naa wugha ati̶leng." 33Jesu wuri sat mmo nee, "A we a ni̶ghi̶n fi̶na, ki̶ a we mo a ɗyemni̶ghi̶n fi̶na ye?" 34Ɓe wuri lyap nyem ɗi moo tong neer wuri cighi̶rkaat, ɓe wuri sat mmo nee, "Wu naa, a ni̶ghi̶n fi̶na, ki̶ ɗyemni̶ghi̶n fi̶na mon nɗiisi! 35Ngo ɗi wuri c`in ɗyen kì̵ Naan, ɓe a ngo mi̶ni a ɗyemni̶ghi̶n fi̶na ɗiimish, ki̶ ɗyemni̶ghi̶n fi̶na ɗiimat, ki̶ ni̶ghi̶n fi̶na zak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\