Maak 4

1Jesu wuri waa baa yaa kám ɗi ngurum mo mpo bahar ni. Ɓe gurum mo ɗes mo j`i kuur pe wuri ɗi. Mpee ɗuu kì̵ gurum ni mo, ɓe Jesu wuri ɗel tong ndi̶ghi̶n jirgi nkaa am ni, ɓe ɗuu kì̵ gurum ni mo j`i ɗar pukom bahar ni. 2Jesu wuri kám mbii mo ngurum mo ɗes shi sumpo mo. Ndi̶ghi̶n kám fi̶ri ni mo, ɓe wuri sat mmo nee, 3"Wu lekom! Gyet mee ngumaar wuri put so mpee ɓwot cirem mɓut mmaar. 4Ɓe kaaɗi wuri nkaa ɓwot cirem ni, ɓe pak cirem ni mo taa nkaa ar, ɓe ny`er mo sham kyak cirem ni se. 5Pak cirem ni mo taa nkaa kwaghap, a peeɗi ba ni ki̶ yil ɗes kas. Abet, ɓe cirem ni mo cighi̶r kàa. 6Kaaɗi puuskàa ɓe mo caan har mo fii, mpeeɗi ba mo kat yil ɗes mpee sham seen kas. 7Pak cirem ni mo taa mɓut nhi̶r mo, ɓe mo kàa wurang ndi̶ghi̶n hi̶r ni mo, ɓe hi̶r ni mo ti̶reng káa mmo, har ba mo le mee aa kas. 8Pak cirem ni mo taa nkaa yil ɗiiret, ɓe mo kàa wurang riret, ki̶ mo le àa ɗes. Memee le àa mo laarkun, ki̶ memee le mo laarpeemee, ki̶ memee le mo ɗari." 9Jesu wuri sat nee, "Ngo ɗi wuri ki̶ kom mu ki̶lingpee, ɓe ni ret ku wuri ki̶ling." 10Kaaɗi Jesu wuri ɗee mmi̶shin, ɓe pak nyem ɗi mo ki̶ling sumpo ni, mo j`i ashak kì̵ jeplop fi̶ri ɗiikaghapaat baavul si mo. Mo j`i tal pu wuri, mpeku wuri sat shii kì̵ sumpo ni ɗi mmo. 11Jesu wuri sat mmo nee, "Naan cín man nwun, mpeku wu manshii kì̵ mbii ɗi mo a si̶sok mu mulki kì̵ Naan, amma pe nyem ɗi ati̶leng mo, ɓe moo ki̶ling mbii ɗiisi mo jir a shi sumpo. 12Mpeku koo ɗi mo naa, ɓe mon nnaa shi yit ɗak, amma ba mon nnaashii kì̵ ni kas. Pe nyem ɗi mo ki̶ling, ɓe mon nki̶ling a shi kom ɗak, amma ba mon mmanshii kì̵ ni kas, mpeku taji mo cighi̶r, ku Naan fwo shikbish furu mo ɗi." 13Jesu wuri tal pu mo nee, "Ba wu manshii kì̵ sumpo ɗiisi ni kas aa? Cirang ɗang wun mmanshii kì̵ kaghar sumpo ni mo ye? 14Shii kì̵ sumpo ni nɗiisi, ngumaar ni wuri a kaa ngusatpo kì̵ Naan si. 15Pak gurum mo a kaa cirem ɗi mo taa a ar si, ɗi katɗang mo ki̶lingpo kì̵ Naan ni, ɓe abet, Shetan wuri j`i hi̶r po ɗi mo ki̶ling ni ndi̶ghi̶n putughup furu mo. 16Pak gurum mo a kaa cirem ɗi mo ɓwot a kwaghap si, ɗi katɗang mo ki̶lingpo kì̵ Naan ni, ɓe mo lap ni shi retnyit ki̶lak-ki̶lak. 17Amma ba ni sham seen jurung-jurung, ndi̶ghi̶n mo kas, ki̶ ba mon nteer vul kas. Katɗang mee luk yaghal koo gurum mo cín jeel mmo, mpee po kì̵ Naan ni, ɓe abet, mo baa shiɓwoon ki̶lak-ki̶lak. 18Pak gurum mo a kaa cirem ɗi mo taa mɓut nhi̶r mo si, ɗi katɗang mo ki̶lingpo kì̵ Naan ni, 19ɓe, mpee pan kì̵ mbii mo, ki̶ kyaghar mu long mu yil ɗiisi mo, ki̶ numpee mu long mo, ki̶ hime mu pak mbii mo, mo vwen po ni, har ba mo làa-làa kas. 20Pak gurum mo a kaa cirem ɗi mo ɓwot mo nkaa yil ɗiiret si, ɗi mo ki̶lingpo kì̵ Naan ni. Ɓe mo lap ni, ɓe po Naan ni c`in ɗak ɗes ndi̶ghi̶n putughup furu mo, kaa cirem ɗi ni làa-làa mo ɗes si. Pak mo làa-làa laarkun, ki̶ pak mo laarpeemee ki̶ pak mo ɗari." 21Jesu wuri sat mmo nee, "Kyet mee gurum nle wus nfitila, ɗang wuri waa mang ɗaa ɗiiɗes paa ɗi wa? Koo wuri waa le ni nder peesaam wa? Amma wurin nle ni a ɗengpee, a pee le fitila. 22Ba mee mbii ɗi, ɗi ni a si̶sok ɗi nin nook put agaak kas, ki̶ ba mee mbii ɗi, ɗi ni a pi̶paa, ɗi mon nook put ki̶ ni agaak kas. 23Ngo ɗi wuri ki̶ kom mu ki̶lingpee, ɓe ni ret ku wuri ki̶ling." 24Wuri sat mmo zak nee, "Wu c`in pan nkaa mbii ɗi wuu ki̶ling mo. Shi ɗaa ɗi wuu kám mbii ɗi ngurum mo, ɓe mon nkám mbii mo wun a ɗishik zak, har nin ngam met mumo ni zak. 25Koo weye ɗi wuri ki̶ mbii, ɓe mon ncín ɗiki̶ nwuri. Amma ngo ɗi ba wuri ki̶ mee mbii kas, ɓe mon nsi̶ghi̶t nwaa yaa wuri ki̶ rep mbii ɗi wuri ki̶ ni." 26Jesu wuri sat zak nee, "Mulki kì̵ Naan ni a kaa mee ngo ɗi wuri ɓwot cirem ɗiɓen mɓut mmaar si. 27Ɓe wuri saam mpar, ki̶ wurii yaghal mɓít, ɓe ɗiɓen nii kàa nii wurang. Ɓe ba wuri man kaaɗi nii wurang si kas. 28Yil ni shikáa fi̶ra, nii kì̵ le mbii ki̶kop mo kaa làa-làa. Nshee, ɓe ni wurang kàa pyan kom, ɓe ni putkáa, ki̶ ni le àa. 29Kaaɗi ɗiɓen ni nung, ɓe wuri mang cuk so ɗiip ɗiɓen ni abet, mpeeɗi pee mak ɗiip ni." 30Jesu wuri sat nee, "Mun nkám mulki ki̶ Naan ni a kaa me si ye? Ki̶ mun nkám ni a shi sumpo ɗiiɗang ye? 31Ni a kaa àas kì̵ mee ting, ɗi moo pet ni a mustad si, ɗi ni kat met àas kì̵ cirem mo jir, amma katɗang mo kop ni nyil, 32ɓe ni yaghal wurang, ɓe ni ɗee a ting ɗiiɗes zam. Nii put song ɗiinan-nan mo, har ny`er mo j`i le tish furu mo mɓut riin ni." 33Jesu wuri satpo ngurum mo, nkaa mulki kì̵ Naan shi sumpo mo shini-shini, kaaɗi mo mak manshii ni si. 34Ba Jesu wuri satpo ngurum ni mo kas, see a shi sumpo mo. Amma katɗang wuri ɗee mmi̶shin ashak ki̶ jeplop fi̶ri mo, ɓe wuri tap yakshii kì̵ sumpo ni mmo jir. 35Parpuus mi̶ni, nkansi̶ghi̶n, ɓe Jesu wuri sat njeplop fi̶ri mo nee, "Wu yaghal mmun, ku mu canɗel mu so mɓin ɗiisí." 36Mo yaghal yit ɗuu kì̵ gurum ni mo, ɓe mo so ashak ki̶ Jesu ndi̶ghi̶n jirgi am ɗi wuri tong ndi̶ghi̶n ni. Pak jirgi am ni mo yaghal so ndang wuri zak. 37Mee kut ɗiiɗes ni yaghal nkaa am ni, har am ɗel ndi̶ghi̶n jirgi ni. Ɓe jirgi ni ɗoghom gam ki̶ am. 38Amma Jesu wurin nsaam mɓwoon ndi̶ghi̶n jirgi ni. Ɓe jeplop fi̶ri mo so mii wuri. Mo sat nee, "Ngukám, a naa mun ndung murap mpesi kas aa?" 39Jesu wuri mii, ɓe wuri gwak kut ni, ki̶ wuri sat am bahar ni nee, "A ɗok titik. A saam caghat." Ɓe kut ni ɗar, pee ɗokshik titik. 40Jesu wuri sat njeplop fi̶ri mo nee, "A me le ɗang ki̶i̶rmuut yaa wun ye? Har yaksi, ɓe ba wun kì̵ cínzeen kas aa?" 41Ni aapo mmo ɗes zam, har mo sat nshak nee, "Gwar ɗiisi wuri a weye? Ɗi har kut ki̶ am bahar, mo c`in nɗyen fi̶ri ye?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\