Maak 6

1Jesu wuri yaghal yit peemi̶ni, ɓe wuri baaj`i ndi̶ghi̶n yil fi̶ri. Jeplop fi̶ri mo j`i ndang wuri. 2Kaaɗi parpuus Nookɗi ni wul, ɓe wuri yaa kám ngurum mo, ndi̶ghi̶n lu kì̵ Naan. Gurum mo ɗes mo ki̶ling wuri, ki̶ ni aapo mmo, har mo sat nee, "Gwar ɗiisi wurii kat mbii ɗiisi mo jir a neye? Mo cín a seen ɗiiɗang ngwar ɗiisi ye? Ɗi ni le ku wuri c`in mbii aapo ɗiinan-nan si mo ye? 3Ba a nguám yoghom si nɗiisi kas aa? Ɗyem kì̵ Meeri, ɗi ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri mo a Jemis, ki̶ Josep, ki̶ Judas, ki̶ Simon kas aa? Ɗi ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri ɗiimat si mo, ashak kì̵ mu zak, kas aa?" Mpeemi̶ni ɓe mo langtughup ki̶ wuri. 4Jesu wuri sat mmo nee, "Ba gurum moo kwar cín ɗiiɗes ngusatpo Naan kas, see a pu nyemyil fi̶ri mo, ki̶ dang fi̶ri mo, ki̶ nyemtulu fi̶ri mo, aa moo kwar cín ɗiiɗes wuri ɓejee ɗak." 5Ba wuri c`in mee mbii aapo ɗiinan-nan mo mpeemi̶ni kas, amma wuri lesar nkaa pak nyemgok mo lee ɗak, ki̶ wuri bar mo. 6Ni aapo nJesu zam, mpeeɗi ba gurum ni mo cínzeen kas. 7Jesu wuri mwaan neer jepyil ni mo, mpeku wuri kámpo Naan ɗi ngurum mo. Wuri pi̶rep jeplop fi̶ri ɗiikaghapaat baavul si mo, ɓe wuri lop mo so vul-vul. Wuri cín iiko mmo nkaa riin ɗiibish mo. 8Wuri sat mmo shiɓal nee, "Taji wu mang mee mbii mpee mwaan ni kas, koo bred, koo daam, koo shaghal ndi̶ghi̶n cabo fuu mo kas. 9Amma wu mak mang kammwaan, ki̶ wu jwal kwaghazak nshii fuu mo ɓejee ɗak. Ki̶ taji wu lop nli̶r mo vul kas. 10Koo tulu ɗiiɗang ye, ɗi wu ɗel ɗi, ɓe wu tong ntulu mi̶ni, har par ɗi wun nyaghal wu yit pee ni. 11Koo pee ɗiiɗang ye ɗi ba mo lap wun kas, ki̶ ba mo ki̶lingpo fuu kas zak, ɓe katɗang wun a ar put mpee ni, ɓe wu ɓwap i̶rong ɗi nin nkaa shii fuu mo, mpeku ni ɗee ɗi a langting nkaa nyemyil ni mo nee, mo kwar lap wun." 12Ɗangɓe mo pwat so yaa satpo Naan ngurum mo, mpeku gurum mo tuwap ɗi. 13Mo ceen riin ɗiibish mo ɗes, ki̶ mo pwos nyemgok mo ɗes shi mwoor, ki̶ mo bar mo zak. 14Mishkagham Herot wuri ki̶lingpo nkaa Jesu, mpeeɗi sum kì̵ Jesu ni ɗee a ɗiimi̶man ngurum mo jir, mpee mbii aapo ɗi wuri c`in mo, har ni le ku pak gurum moo sat nee, "A Joon nguc`in baptisma wuri ki̶ yaghal a peemúut. A ni le ɗangɓe wuri ki̶ iiko mpee c`in mbii aapo ɗiisi mo." 15Amma pak gurum moo sat nee, "A Ilaija j`i kámshin agaak." Ki̶ pak mo sat nee, "wuri a ngusatpo kì̵ Naan, kaa memee ndi̶ghi̶n nyemsatpo Naan ɗi gyet yam mo si." 16Kaaɗi Herot wuri ki̶ling mi̶ni, ɓe wuri sat nee, "A Joon ɗi jí wan ki̶n le ku mo can káa fi̶ri sí. A wuri kì̵ baa yaghal a peemúut." 17Jí Herot shikáa fi̶ri, wuri kì̵ lop gurum mo so yaa Joon ɓwaghat le nlushaghat, mpee Herodiyas mat kì̵ ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri Filip, ɗi Herot wuri kì̵ lap wuran mmat. 18Mpeeɗi jí Joon wurii naa nsat Herot nee, "Ba ni ret ku a lap mat kì̵ ɗyemni̶ghi̶n fugha kas." 19A mpeemi̶ni ɓe Herodiyas wura fes naa Joon nyit bi̶bish, har wura riɓet tu Joon, ɗang ba wura kat ar ni kas. 20Herot wurii ki̶i̶r Joon, mpeeɗi wuri man nee, Joon wuri a nguzeen, ki̶ ngo ɗin ndi̶re. Ni le ku Herot tap ki̶ Joon riret ndi̶ghi̶n lushaghat ni. Herot wurii ki̶lingpo ɗi Joon kì̵ sat mo shi retnyit amma po ni moo daampee nwuri zam. 21Aɓwoon mi̶ni, ɓe Herodiyas wura katpee mpee tu Joon, a parpuus ɗi mishkagham Herot wuri cet mbiise riɓet, mpee pan parpuus ɗi gyet mo làa wuri ɗi. Ɓe wuri pi̶rep mishkagham ɗi mon nder fi̶ri, ki̶ nyem ɗiinan-nan nkaa sooja fi̶ri mo, ki̶ nyem ɗiinan-nan ɗi mo ndi̶ghi̶n Galili, mpeku mo j`i ɗi mpee seriɓet ni. 22Ɓe reep kì̵ Herodiyas wura ɗel met ceer, ɓe ni ret Herot nyit zam, ki̶ nyem ɗi moo tong a pee sese ashak ki̶ wuri zak. Mishkagham Herot wuri sat nreep ni wura nee, "Koo mbii ɗiiɗang ye, ɗi yii riɓet, ɓe yi ɗang, ɓe wan ncín nyi." 23Wuri waa baa tuwoorpo nwura shiɓal zak nee, "Koo a meye ɗi yi ɗang pu wan jir, ɓe wan ncín nyi. Koo ni a kaghar mu mulki fi̶na, ɓe wan ncín nyi." 24Reep ni wura so tal pu ni̶ghi̶n fi̶ra nee, "Wan nɗang a meye?" Ni̶ghi̶n ni wura sat nee, "Yi so yi sat wuri cín káa kì̵ Joon nguc`in baptisma nyi." 25Reep ni wura waa baaso pu mishkagham ɗi ki̶lak-ki̶lak, ɓe wura sat nwuri nee, "A cín kaa kì̵ Joon nguc`in baptisma nwan ndi̶ghi̶n kong si." 26Mbii ɗi wura ɗang ɗiisi ni wat putughup mmishkagham zam, amma mpeeɗi wuri kì̵ ten tuwoorpo nreep ni wura shi ɓi̶lemcuk, ntoghom kì̵ mi̶zep fi̶ri ni mo, ɓe ni ɗee nwuri a ting, ku wuri cín káa kì̵ Joon nwura. 27Abet-abet mishkagham Herot wuri lop mee sooja mɓut nyem gongpee fi̶ri mo so can káa kì̵ Joon j`i ki̶ ni. Sooja ni wuri so can káa kì̵ Joon ndi̶ghi̶n lushaghat. 28Ɓe wuri j`i ki̶ káa ni ndi̶ghi̶n kong. Ɓe wuri cín nwura. Ɓe wura so cín nni̶ghi̶n fi̶ra. 29Kaaɗi jeplop kì̵ Joon mo ki̶ling nee, mo ki̶ tu Joon, ɓe mo j`i mang kúm fi̶ri, so wum ndi̶ghi̶n ki̶cir. 30Jeplop kì̵ Jesu mo baaj`i pu wuri ɗi, ɓe mo sat nwuri mbii ɗi mo so c`in mo, ki̶ mbii ɗi mo kì̵ kám ngurum mo zak. 31Mpeeɗi gurum mo ɗes moo j`i, ki̶ pak moo waa baaso zak, har ni le ku ba Jesu ki̶ jeplop fi̶ri mo katpee ɗi mon nse mbiise ɗi kas. Ɓe Jesu wuri sat mmo nee, "Wu j`i mmun, mu so mmusun a peeɗi ba gurum mo ɗi kas." 32Ɓe mo so mmusut ndi̶ghi̶n mee jirgi am, a peeɗi ba gurum mo ɗi kas. 33Amma gurum ni mo naa moo so, ki̶ mo man nee, a mo. Ɓe gurum ni mo yaghal mbirni mo jir, mo yaa ar a ɗi̶ghi̶r nshii, har mo so taa ti̶leng nJesu kì̵ jeplop fi̶ri mo. 34Kaaɗi Jesu wuri put ndi̶ghi̶n jirgi am ni, ɓe wuri naa gurum mo kuur ɗes. Ɓe wuri naa mo jeel wurin nyit, ki̶ mo ɗee a kaa tum ɗi ba mo ki̶ ngunaa kas si. Wuri ɗoghom kám mbii mo mmo ɗes. 35Kus yak puus nru, ɓe jeplop fi̶ri mo j`i sat nwuri nee, "A naa puus ni kus ki̶ ru, ki̶ pee ɗiisi ni a naaryil ɗi ba tulu kì̵ gurum mo ɗi kas. 36A sat ngurum ni mo so, mpeku mo so ɗi ndi̶ghi̶n tulu kì̵ nyemmaar mo, ki̶ jepyil ɗi mo neer pee ɗiisi cighi̶rkaat, ku mo seet mbiise ɗi shikáa furu." 37Amma Jesu wuri lap mmo nee, "Wu cín mbiise mmo se." Mo lap nwuri nee, "Mun nso mu seet bred mu shaghal zinariya ɗari vul, ku mu cín mo se aa?" 38Jesu wuri tal pu mo nee, "Wun ki̶ bred mo a kong ye? Wu so wu naa ɗe." Kaaɗi mo so naa, ɓe mo sat nee, "Mun ki̶ bred mo paat, ki̶ pupwap mo vul." 39Ɓe Jesu wuri sat njeplop fi̶ri mo ɓàk gurum ni mo tong nyil, shikuur-shikuur nkaa ɗem ɗiimi̶lep ni. 40Aasi ɓe gurum ni mo tong nyil shikuur-shikuur, pak mo ɗari-ɗari, ki̶ pak mo laarpaat-laarpaat. 41Jesu wuri mang bred ɗiipaat ni mo, ki̶ pupwap ɗiivul ni mo, ɓe wuri ɗiyeep yit fi̶ri aɗeng, ɓe wuri c`in aduwa mu pi̶lang Naan. Ɓe wuri yilang bred ni cín nyemso ndang wuri mo, ku mo swap ɗi ngurum ni mo se, ki̶ zak, wuri ɓàk pupwap ɗiivul ni mo aasi zak. 42Gurum ni mo jir, mo se hi̶ɓi̶l. 43Har nyemso ndang wuri ni mo kyak kaghar bred ki̶ pupwap ɗi mo ɗee ɗi, ɓe ni gam ki̶cik mo kaghapaat baavul. 44Mish ɗi mo se mbiise ni, mo wul duɓu paat. 45Abet, ɓe Jesu wuri le ku nyemso ndang wuri mo ɗel ndi̶ghi̶n jirgi am, mpeku mo so ɗi nwuri ati̶leng, mpee canɗel mɓin Betseda, ku wuri sel ɗuu kì̵ gurum ni mo ɗi akuɗang. 46Aɓwoon ɗi wuri kì̵ sel mo, ɓe wuri kàa aɗeng jwak mpee c`in aduwa. 47Kaaɗi jirgi ni kì̵ wul a naar kì̵ am bahar ni, ɓe pee kì̵ shaal. Jesu wuri ɗee ɗi a ɗi̶ghi̶r mmi̶shin. 48Wuri naa mo nkaa shwaajeel, mpee tung jirgi ni, mpeeɗi mee kut ɗiiɗes nii baa ki̶ mo shiɓwoon. Ɓe wuri mwaan nkaa am bahar ni so pe mo ɗi, naar ki̶ karfe kun so mpeemee. Kaaɗi wuri so wul pe mo ɗi, ɓe wuri c`in kaa wurin nɗi̶ɗel mo si. 49Ɓe, kaaɗi mo naa wurii mwaan nkaa am ni, ɓe mo pan nee a mee nshon, har mo fwo or. 50Mpeeɗi mo jir mo naa wuri, ki̶ ki̶i̶rmuut fes yaa mo ɗes. Abet, ɓe Jesu wuri katpo ki̶ mo, wuri sat mmo nee, "Wu bwot putughup fuu mo, a wan. Taji ki̶i̶rmuut yaa wun kas." 51Ɓe wuri kàa ɗel ndi̶ghi̶n jirgi ni ashak ki̶ mo, ɗangɓe kut ni ɗar caghat. Ɓe ni aapo mmo zam. 52Mpeeɗi ba mo manshii kì̵ po nkaa mbii aapo ɗi jí Jesu wuri c`in nkaa bred, har wuri cín ngurum mo duɓu paat mo se si kas. Mpeeɗi ba putughup furu mo mak manshii ni riret kas. 53Kaaɗi mo can am ni ɗel, ɓe mo j`i wul nkoghop nyil nGenesaret, ɓe mo ɗiin jirgi am ni pukom ɗi̶ghi̶r. 54Kaaɗi mo pwat ndi̶ghi̶n jirgi ni, ɓe abet-abet gurum mo man nee, a Jesu. 55Mo yaghal swa so ɗel ndi̶ghi̶n yil ni jir, ɓe mo hi̶r nyemgok mo nkaa mbiisaam furu mo, mo so ki̶ mo mpee ɗi mo ki̶ling ne Jesu ɗi. 56Peeɗi Jesu wuri ɗel ɗi jir, koo ndi̶ghi̶n jepyil mo, koo ndi̶ghi̶n birni mo, ki̶ koo a peemaar mo, ɓe gurum mo hi̶r nyemgok furu mo, mo le mo mpokasuwa, ki̶ mo ɗang pu Jesu, katɗang wuri riɓet, ɓe wuri yit ku mo tuwaas koo a pukom nli̶r fi̶ri ɓejee ɗak. Nyem ɗi mo tuwaas nli̶r fi̶ri ni jir, ɓe mo bar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\