Maak 8

1Ndi̶ghi̶n shiiteer mi̶ni mo, ɓe ɗuu kì̵ gurum ni mo waa baa kuur pu Jesu ɗi ɗes. Ɓe ba mo ki̶ mbiise kas. Jesu wuri pi̶rep nyemso ndang wuri mo, ɓe wuri sat mmo nee, 2"Wan naajeel kì̵ ɗuu gurum si mo, mpeeɗi mo kì̵ c`in teer kun ashak ki̶ wan nɗiisi, ki̶ ba mo kuɗi ki̶ mbiise kas. 3Katɗang wan sel mo so ntulu furu mo ki̶ neen, ɓe mon ntaa muutleet a ar, mpeeɗi pak mo pwat a mpee ɗiijong." 4Nyemso ndang Jesu mo tal pu wuri nee, "Mun mmak kat mbiise a neye, a naar yil ɗiisi, ɗi ɗuu gurum si mon nse ku ni mak hi̶ɓi̶l mo ɗi ye?" 5Jesu wuri tal pu mo nee, "Wun ki̶ bred mo a kong ye?" Mo lap nee, "Mun ki̶ bred ni mo povul." 6Jesu wuri sat nɗuu kì̵ gurum ni mo tong nyil. Ɓe wuri mang bred ɗiipovul ni mo, wuri c`in aduwa mu pi̶lang Naan. Ɓe wuri yilang bred ni mo, wuri cín nyemso ndang wuri mo, mpeku mo swap ɗi ngurum ni mo, ɓe nyemso ndang wuri ni mo swap ngurum ni mo se. 7Mo ki̶ rep pak pupwap mo ɗiki̶ kong. Jesu wuri c`in aduwa mu pi̶lang Naan nkaa pupwap ni mo, ɓe wuri cín nyemso ndang wuri mo, mpeku mo cín ɗi ngurum ni mo se zak. 8Ɗuu kì̵ gurum ni mo se, har mo hi̶ɓi̶l jir. Ɗangɓe nyemso ndang Jesu mo kyak kaghar mbiise ɗi ni ɗee ɗi, har ni gam kacik mo povul. 9Ɗuu kì̵ gurum ɗi mo se mbiise ni mo wul duɓu feer. Aɓwoon mi̶ni, ɓe Jesu wuri sel gurum ni mo so waa. 10Ɓe abet, Jesu wuri ɗel ndi̶ghi̶n jirgi ashak ki̶ nyemso dang wuri mo, ɓe mo ɗel so nyil nDalmanufa. 11Pak nyem Farisi mo j`i pe Jesu ɗi, ɓe mo ɗoghom ɓeetshik ki̶ Jesu, mpeku mo kyam wuri ɗi. Ɓe mo sat nwuri nee, "A c`in mee mbii aapo ɗi ni tong aɗeng sham ɗi." 12Ɓe Jesu wuri nook puut shi tughup. Wuri sat mmo nee, "A me le ɗang gurum ɗin ny`iicinsi moo riɓet naa mee mbii aapo ɗi ni tong aɗeng sham ɗi ye? Azeen-nzeen, ki̶n sat nwun nee, ba mon nkám mee mbii aapo nyem ɗin ny`iicinsi mo kas." 13Jesu wuri yaghal yit mo, ɓe wuri baa ɗel ndi̶ghi̶n jirgi am, mpeku wuri can am ɗel so mɓin ɗiisí. 14Nyemso ndang Jesu mo mander mmang bred pan, amma mo ki̶ memee mi̶ndong ndi̶ghi̶n jirgi ni. 15Jesu wuri sat mmo shiɓal nee, "Wu tap ki̶ kám (yist) mu nyem Farisi mo ki̶ mu Herot." 16Nyemso ndang wuri ni mo ɗoghom ɓeet ashak, nee, "Wuri satpo mi̶ni a mpeeɗi ba mun ki̶ bred kas." 17Jesu wuri man mbii ɗi moo ɓeet ni, ɓe wuri sat mmo nee, "A me le ɗang wuu ɓeet ne, ba wun ki̶ bred kas ye? Ashee, har yaksi ɓe ba wu naashii ni ki̶ wu man kas aa? Putughup fuu ni mo ɗee a ɗiiɓal ɗi mo cíi manshii kì̵ ni me? 18Wun ki̶ yit, mpee naapee, ɓe ba wu naapee ɗishik kas aa? Wun ki̶ kom mpee ki̶lingpee, ɓe ba wu ki̶lingpee ɗishik kas aa? Wuu mander me? 19Bred ɗiipaat si mo, ɗi jí wan yilang ncín ngurum mo duɓu paat mo se si. Ɓe jí wu kyak kaghar bred ɗi ni ɗee ɗi, ɓe jí ni gam kacik mo a kong ye?" Mo lap nee, "Jí ni gam kacik mo kaghapaat baavul." 20"Koo wuu mander bred ɗiipovul si mo, ɗi jí wan yilang ncín ngurum mo duɓu feer mo se si ye? Ɓe jí wu kyak kaghar bred ɗi ni ɗee ɗi, ɓe jí ni gam kacik mo a kong ye?" Mo lap nee, "Jí ni gam kacik mo povul." 21Jesu wuri sat mmo nee, "To, ɓe har yaksi, ba wu manshii kì̵ ni kas aa?" 22Mo j`i wul mBetseda. Ɓe mee das mo j`i ki̶ mee nguvum pe Jesu ɗi. Mo ɗang pu wuri, ku wuri tuwaas nguvum ni ɗi. 23Ɓe Jesu wuri yaa nguvum ni nsar, ɓe wuri put ki̶ nguvum ni mɓwoon kì̵ laayil ni. Kaaɗi Jesu tus lii nkaa yit kì̵ nguvum ni, ɓe wuri lesar fi̶ri mo nkaa nguvum ni. Ɓe wuri tal pu nguvum ni nee, "Aa naa mee mbii me?" 24Ɓe nguvum ni wuri ɗiyeep yit, ɓe wuri lap nee, "Ii, wan naa gurum mo, amma wan naa mo, a kaa ting ɗi moo mwaan si." 25Jesu wuri baa lesar fi̶ri mo nkaa nyit kì̵ gwar ni, ɓe yit kì̵ gwar ni wang, ki̶ wuri naapee, har wuri naa mbii mo riret jir. 26Jesu wuri sel gwar ni so ntulu fi̶ri, ki̶ wuri sat ngwar ni nee, "Taji a baa ɗel ndi̶ghi̶n laayil ni kas." 27Jesu ki̶ nyemso ndang wuri mo yaghal put, ɓe mo so ɗel ndi̶ghi̶n jepyil ɗi mo nkoghop nSizariya mu Filipi. Kaaɗi mo a ar, ɓe Jesu wuri tal pu nyemso ndang wuri mo nee, "Gurum moo sat nee wan a weye?" 28Jeplop fi̶ri mo lap nee, "Pak gurum ni moo sat nee, 'wugha a Joon nguc`in baptisma', ki̶ pak moo sat zak ne, 'wugha a Ilaija.' Pak moo sat ne, 'wugha a memee mɓut nyemsatpo kì̵ Naan mo.' " 29Jesu wuri tal pu mo nee, "Amma wun, wuu sat nee, wan a weye?" Pita lap nwuri nee, "Wugha a Kristi." 30Jesu wuri satpo mmo shiɓal nee, taji mo sat mee po nkaa wuɗi a Kristi Nguɓam ɗi Naan lop kas. 31Aɓwoon mi̶ni, ɓe Jesu wuri ɗoghom kám nyemso ndang wuri ni mo nee, "Ni a ting Làa kì̵ Gurum, wurin nshwaajeel mo ɗes shini-shini, ki̶ zak, nyemnan-nan mo, ki̶ pris ɗiinan mo, ki̶ nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, mon nkwar wuri har mon ntu wuri. Ɓe parpuus ɗiikun, ɓe wurin mbaa yaghal a peemúut." 32Jesu wuri satpo ɗiisi mmo agaak, ɓe Pita pet Jesu so ki̶ wuri mmee koghop, ɓe wuri jighi̶r wuri. 33Amma Jesu wuri cighi̶r naa nyemso ndang wuri ni mo, ɓe wuri sat mPita nee, "A baku pe wan ɗi, wugha Shetan! Mpeeɗi ba wugha aa pan a mbii ɗi mo a mu Naan kas. Amma pan fugha ni a mu gurum mo ɓejee." 34Jesu wuri pi̶rep ɗuu kì̵ gurum ni mo ashak ki̶ nyemso ndang wuri ni mo, ɓe wuri sat mmo nee, "Katɗang ɓe mee gurum riɓet j`i ndang wan, ɓe see wuri kwar shin, ku wuri ɗakshin fi̶ri mpee shwaajeel, nin nɗee a kaa wuri mang a shiyeepmúut fi̶ri, ku wuri j`i ɗi ndang wan si. 35Koo ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri riɓet ɓam seen fi̶ri, ɓe nin nlagham a wuri, amma koo ngo ɗiiɗang ye, ɗi wuri cín seen fi̶ri mpee sum fi̶na, ki̶ mpee po ɗiiret ni zak, ɓe gwar mi̶nin nkat seen. 36Gurum nkat a li̶ɓet ɗiiɗang ye, katɗang wuri kat mbii ɗii mu yil ni mo jir, amma katɗang seen fi̶ri lagham a wuri, ye, ɓe koghop mbii mi̶ni mo a meye? 37A me a mbii ɗi gurum wurin ncín a koppee kì̵ seen fi̶ri ye? 38Koo ngo ɗiiɗang ye ɗi nashoop yaa wuri mpee wan, ki̶ kám fi̶na mo ny`iicinsi, ɗi ni a mu nyemɓutbish mo, ki̶ nyem ɗi ba mo man Naan kas. Ɓe Làa kì̵ Gurum, wurin nc`in nashoop ki̶ ngo ni zak, parpuus ɗi wurin nj`i ndi̶ghi̶n ɗiiɗes mu puun fi̶ri ashak ki̶ nyemlop ɗiiɓang mo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\