Matiyu 14

1Ndi̶ghi̶n shiiteer mi̶ni mo, ɓe Herot ɗi wurii c`in mulki nkaa yil nGalili, wuri ki̶lingpo nkaa putsum kì̵ Jesu. 2Ɓe wuri sat nyemɗak fi̶ri mo nee, "A Joon nguc`in baptisma ɗi mo kì̵ yaghal ki̶ wuri a peemúut. A ni le ɗangɓe wuri ki̶ iiko mpee c`in mbii aapo ɗiisi mo." 3Jí Herot wuri kì̵ yaa Joon ɓwaghat, har wuri le wuri nlushaghat, mpee Herodiyas, mat kì̵ ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri Filip. 4Jí Joon wuri kì̵ cíi nHerot nee, "Ba nin ndi̶re ku wuri lap wura kas." 5Jí Herot wuri kì̵ riɓet tu Joon nguc`in baptisma, amma wuri ki̶i̶r nyem Yahudi mo, mpeeɗi mo man nee, Joon wuri a ngusatpo kì̵ Naan. 6Amma parɗi moo pan puuslàa kì̵ Herot ni wul, ɓe reep kì̵ Herodiyas wura metkook nnaar kì̵ ɗuu gurum ni mo, har ni ret Herot nyit zam. 7Ɓe wuri tuwoorpo shi ɓi̶lemcuk nreep ni wura nee, "Koo a meye ɗi yi ɗang pu wan, ɓe wan ncín yi." 8Amma mpee kar kì̵ ni̶ghi̶n fi̶ra, ɓe wura sat nHerot nee, "A cín káa kì̵ Joon nguc`in baptisma nwan ndi̶ghi̶n kong si." 9Putughup kì̵ Herot ni wat zam. Amma mpee po ɗi wuri kì̵ tuwoor nreep ni shi bi̶lemcuk, ki̶ mpee mi̶zep ɗi moo tong ashak ki̶ wuri, ɓe wuri sat ne, mo cín káa kì̵ Joon ni nwura. 10Wuri lop mo so can káa kì̵ Joon ndi̶ghi̶n lushaghat. 11Mo j`i ki̶ káa ni ndi̶ghi̶n kong, ɓe mo cín nreep ni, ɓe wura so ki̶ nin nni̶ghi̶n fi̶ra. 12Jeplop kì̵ Joon mo j`i mang kúm fi̶ri so wum, ɗangɓe mo so sat nJesu. 13Kaaɗi Jesu wuri ki̶lingpo nkaa tu kì̵ Joon, ɓe wuri yaghal yit pee ni, wuri ɗel ndi̶ghi̶n jirgi am, ku wuri so a peeɗi ba mee gurum ɗi kas, mmi̶shin. Amma kaaɗi ɗuu kì̵ gurum ni mo ki̶ling, ɓe mo pwat ndi̶ghi̶n birni mo, mo so ndang wuri nshii. 14Kaaɗi Jesu wuri put ndi̶ghi̶n jirgi am ni, ɓe wuri naa ɗuu gurum ni mo ɗes. Ɓe wuri naajeel kì̵ mo, har wuri bar nyem ɗi moo shwal mo. 15Kaaɗi kansi̶ghi̶n c`in, ɓe jeplop fi̶ri mo j`i pe wuri ɗi, mo sat nee, "Pee ɗiisi ni a naar yil, ki̶ puus ni ndung ru yaksi zak. A sel ɗuu kì̵ gurum ni mo, mpeku mo so seet mbiise furu ɗi ndi̶ghi̶n jepyil si mo." 16Jesu wuri lap mmo nee, "Ba ni a ting ku mo so kas. Wun wu cín mbiise mmo." 17Mo sat wuri nee, "Mun ki̶ bred mo paat, ki̶ pupwap mo vul mpesi ɓejee ɗak." 18Jesu wuri sat nee, "Wu j`i ki̶ mo wan mpesi." 19Wuri sat nɗuu kì̵ gurum ni mo tong nyil nkaa ɗem. Ɓe wuri mang bred ɗiipaat ni mo ki̶ pupwap ɗiivul ni mo zak, ɓe wuri ɗiyeep yit kàa aɗeng, ɓe wuri c`in aduwa mu pi̶lang nkaa ni. Ɓe wuri yilang bred ni mo, ɓe wuri cín nyemso ndang wuri mo, mpeku mo swap nɗuu kì̵ gurum ni mo. 20Ɗuu gurum ni mo se, har mo hi̶ɓi̶l jir. Ɗangɓe nyemso ndang wuri ni mo kyak kaghar mbiise ɗi ni ɗee ɗi, har ni gam kacik mo kaghapaat baavul. 21Mish ɗi mo se mbiise ni, mo wul duɓu paat. Ba mo tang mat mo ki̶ jep mo ɗiki̶ kas. 22Ɗangɓe Jesu wuri le ku nyemso ndang wuri mo ɗel ndi̶ghi̶n jirgi am, mpeku mo so ɗi a ti̶leng nwuri, mpee canɗel mɓin ɗii si. Aku wuri sel ɗuu ki̶ gurum ni mo ɗi. 23Aɓwoon ɗi wuri kì̵ sel ɗuu gurum ni mo, ɓe wuri kàa aɗeng jwak mmi̶shin, mpee c`in aduwa, har pee ni ɗoghom rii, ɓe wuri ɗi a jwak ni mmi̶shin. 24Amma ntiit ki̶ peemi̶ni, ɓe jirgi ni kì̵ so wul nnaar kì̵ am bahar ni, ki̶ am nii taat ki̶ mo ɗes, mpeeɗi kut ki̶ baa ki̶ mo shiɓwoon. 25Amma naar karfe kun ɗii mu puɓit, ɓe Jesu wuri mwaan so pe nyemso ndang wuri mo ɗi, nkaa am ni. 26Kaaɗi nyemso ndang wuri mo naa wurii mwaan nkaa am bahar ni, ɓe ki̶i̶rmuut yaa mo ɗes zam har mo sat nee, "A mee shon!" Mo le or mpee ki̶i̶rmuut. 27Abet ɓe Jesu wuri katpo ki̶ mo, wuri sat mmo nee, "Wu ɓwot putughup fuu mo, a wan. Taji ki̶i̶rmuut yaa wun kas." 28Ɗangɓe Pita wuri lap, wuri sat nee, "Daa, katɗang a wugha, ɓe a yit ku wan mwaan so pe wugha ɗi nkaa am ni." 29Jesu sat nee, "A j`i." Ɗangɓe Pita wuri put ndi̶ghi̶n jirgi ni sham, ki̶ wuri yaa mwaan nkaa am ni, so pe Jesu ɗi. 30Amma kaaɗi wuri naa kut ni yaghal, ɓe ki̶i̶rmuut yaa wuri, har wuri ɗoghom ru ndi̶ghi̶n am ni. Ɗangɓe wuri le or, nee, "Daa, a ɓam wan!" 31Abet Jesu wuri zan sar fi̶ri, ɓe wuri yaa Pita, ɓe wuri sat nwuri nee, "Wugha gwar ɗi cínzeen fugha ni a lee-lee ɗak, mpeme, wugha ki̶ pan kyetwa ndi̶ghi̶n putughup ye?" 32Kaaɗi mo weet mo ɗel ndi̶ghi̶n jirgi ni, ɓe kut ni ɗar. 33Nyem ɗi mo ndi̶ghi̶n jirgi ni, mo seyil nwuri, mo sat nee, "Azeen-nzeen wugha a Làa kì̵ Naan." 34Kaaɗi mo canɗel, ɓe mo wul nkoghop nyil nGenesaret. 35Ɓe nyemyil ni mo naa wuri man, ɓe mo lop-lop ndi̶ghi̶n yil ni cighi̶rkaat jir, har mo j`i ki̶ nyemgok mo pe wuri ɗi jir. 36Mo ɗang pu wuri, mpeku wuri yit ku mo tuwaas koo a pukom nli̶r fi̶ri ɓejee. Nyem ɗi mo tuwaas nli̶r fi̶ri ni, ɓe mo bar jir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\