Matiyu 21

1Kaaɗi Jesu ki̶ jeplop fi̶ri mo j`i kus ki̶ Jerusalem, ɓe mo j`i wul mBetfaji, nkoghop Jwakpaat. Ɓe Jesu wuri lop jeplop fi̶ri mo vul. 2Wuri sat mmo nee, "Wu so ndi̶ghi̶n laayil ɗi ni a kiyeen fuu si, katɗang wu wul, ɓe wun nkat mee njaaki a ɗiɗiin ashak ki̶ làa fi̶ra. Wu shwat mo, wu j`i ki̶ mo nwan. 3Katɗang mee gurum sat po nwun, ɓe wu sat nee, a Daa wurii riɓet mo. Ɓe wurin nwaa lop mo j`i abet." 4Mbii ɗiisi mo c`in a mpeku po ni gam mbii ɗi mo kì̵ ten sat ni nsar kì̵ ngusatpo kì̵ Naan nee: 5"Wu sat nyem birni nZayon mo nee, Wu naa, mishkagham fuu wuri j`i pe wun ɗi. Ngusham ki̶ káa fi̶ri, ki̶ wurii lang a nkaa làa njaaki." 6Ɗangɓe jeplop ni mo so, mo c`in a kaaɗi Jesu wuri sat mmo si. 7Mo so j`i ki̶ njaaki ni ki̶ làa fi̶ra. Gurum mo fwo nli̶r furu mo nkaa njaaki ni mo, ɓe Jesu wuri lang nkaa ni. 8Pak gurum mo ɗes mo paa ar ni shi nli̶r furu mo, ki̶ pak mo saa kom ki̶kar mo, mo j`i paa ar ni ɗishik zak. 9Ɗuu gurum ɗi mo a ti̶leng ki̶ ɗi mon mɓwoon kì̵ Jesu, mo ɗiyeep ɗoo, mo sat nee: "Hosana mpee Làa kì̵ Devid, Naan le ɗiiret nkaa ngo ɗi wurii j`i ndi̶ghi̶n sum ki̶ Daa! Hosana pe Naan ɗi." 10Kaaɗi Jesu wuri ɗel ndi̶ghi̶n Jerusalem, ɓe gurum ɗi mo ndi̶ghi̶n birni ni mo yaghal jir, ɓe mo tal nee, "A we nɗiisi ye?" 11Ɗuu kì̵ gurum ni mo sat nee, "A ngusatpo kì̵ Naan, Jesu ɗi wuri put nNazaret mu yil nGalili si." 12Kaaɗi Jesu wuri ɗel ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni, ɓe wuri ceen nyemnwor, ɗi mon nkaa seet mbii mo ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni, wuri bi̶rep teebul ki̶ nyem pi̶ring shaghal mo, ki̶ peetong mu nyemsi̶rep mbul mo zak. 13Jesu wuri sat mmo nee? "Mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee, 'Mon mpet lu fi̶na a lu aduwa, amma wun kì̵ cighi̶r ki̶ ni, ku ni ɗee a goghot mu wat mo.' " 14Vum mo ki̶ kiɓel mo, mo j`i pe wuri ɗi ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni, ɓe wuri bar mo. 15Amma kaaɗi pris ɗiinan mo, ki̶ nyemkám Waar kì̵ Mosis mo naa mbii aapo ɗi Jesu c`in mo, ki̶ kaaɗi jeplop moo ɗiyeep ɗoo ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni nee, "Hosana mpee Làa kì̵ Devid!" Ɓe ni láa mmo mɓut zam. 16Mo sat nJesu nee, "Aa ki̶ling mbii ɗi jep ɗiisi moo sat aa?" Jesu wuri lap mmo nee, "Ii, wan ki̶ling. Ba wun wuu kyam tangpo ɗi mo kì̵ ten ran ni ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan kas me? Ɗi ni sat nee, 'Wugha satpo jep ɗiiɗween mo, ki̶ làa nlaanjuu mo, mpeku mo kwoop wugha ɗi.' " 17Jesu wuri yaghal yit mo, ɓe wuri put yit birni ni, wuri so teer mBetani. 18Daɗaar ni ɓe, kaaɗi Jesu wuri a ar baa ɗel ndi̶ghi̶n birni ni mɓít, ɓe neenláa nwuri. 19Kaaɗi wuri naa mee tingkoon mpo ar, ɓe wuri so ɗi, amma ba wuri kat tingkoon ni ki̶ mee làa kas, see a kom ni ɓejee. Ɓe wuri sat ntingkoon ni nee, "Ba yin nkuɗi yii làa mee làa kas." Abet ɓe tingkoon ni fii. 20Kaaɗi jeplop fi̶ri mo naa mi̶ni, ɓe ni aapo mmo. Mo sat nee, "A me le ɗangɓe tingkoon ni cighi̶r fii abet ye?" 21Jesu wuri lap mmo nee, "Azeen-nzeen ki̶n sat nwun nee, katɗang wun ki̶ cínzeen ba ashak ki̶ nkyetwa kas, ɓe wun nc`in mbii aapo mo ɗes met ɗi mo c`in ntingkoon si, har koo ɗi wu sat a njwak ɗiisi nee, 'A yaghal, a taa ndi̶ghi̶n am bahar si', ɓe nin nso táa am ni. 22Katɗang wu cínzeen ɓe koo a meye ɗi wu ɗang ndi̶ghi̶n aduwa ɓe wun nkat." 23Jesu wuri baa ɗel ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, wurin nkaa kám ngurum mo. Ɓe pris ɗiinan mo, ki̶ nyemti̶leng kì̵ gurum mo, mo j`i pe wuri ɗi, ɓe mo tal pu wuri nee, "Wugha, aa c`in mbii ɗiisi mo a shi iiko ɗiiɗang ye? A we cín iiko ɗiisi nwugha ye?" 24Jesu wuri lap mmo nee, "Wan ki̶n riɓet tal mee mbii pe wun ɗi zak. Katɗang wu lap nwan, ɓe wan nsat nwun iiko ɗi wan ki̶n c`in mbii aapo ɗiisi mo ɗishik zak. 25Jí Baptisma mu Joon ni put a neye? Kyet, jí a Naan lop Joon mpeku wuri j`i c`in baptisma ɗi ngurum mo aa? Aa koo a gurum mo lop wuri ye?" Mo ɓeet ki̶ sut nee, "Katɗang ɓe mu lap nwuri nee, 'A Naan lop wuri j`i', ɓe wurin ntal pu mun nee, 'A me le ɗang ba wu cínzeen nwuri kas ye?' 26Amma katɗang mu sat nee, 'A gurum mo lop j`i', ɓe muu ki̶i̶r gurum ni mo, mpeeɗi gurum mo jir mo cínzeen nee, Joon wuri a ngusatpo kì̵ Naan." 27Ɗangɓe mo lap nJesu nee, "Ba mu man kas." Jesu wuri sat mmo nee, "Ba wan nsat nwun ngo ɗi cín iiko nwan, mpee c`in mbii aapo si mo kas zak." 28"Wun mpan a me nkaa po ɗiisi ye? Mee gwar wuri ki̶ jep ɗiimish mo vul. Wuri so pe làa ɗin nshee ni, ɓe wuri sat nee, 'Làa fi̶na, a so a c`in ɗak ndi̶ghi̶n bong anab fi̶na cicinsi.' " 29Làa ni lap nee, " 'Ba wan nso kas.' Amma lang ɗiilee ɓe wuri tuwap, har wuri yaghal so c`in ɗak ndi̶ghi̶n bong ni. 30Ɗangɓe puun ni wuri so pe ɗyem ɗiivul ni, ɓe wuri sat ɗi kaaɗi wuri sat nlàa ɗi nshee ni si. Ɓe ɗyem ni lap mpuun fi̶ri nee, 'Ii, wan nso, daa'. Amma ba wuri yaghal so kas. 31To, a we ndi̶ghi̶n jep ɗiivul si mo c`in ɗyen ki̶ puun furu ye?" Mo lap nee, "A làa ɗin nshee ni." Jesu wuri sat mmo nee, "Azeen-nzeen, ki̶n sat nwun nee. Nyemlapwap mo, ki̶ mat ngaa mo, mon ntaa ti̶leng nwun mpee ɗel ndi̶ghi̶n mulki kì̵ ɗengnaan. 32Mpeeɗi jí Joon wuri j`i kám ar ɗin ndi̶re ni nwun, ɓe ba wu cínzeen nwuri kas. Amma nyemtulwap mo, ki̶ mat ngaa mo, mo cínzeen nwuri. Koo ɗi wun ki̶ naa mi̶ni, ɓe ba wu tuwap aɓwoon ku wu cínzeen ɗi nwuri kas." 33Jesu wuri sat mmo nee, "Wu ki̶ling, mee sumpo ɗiki̶ zak. Gyet mee ngulu wuri ɗi, ɗi wurii mee bong anab fi̶ri, ɓe wuri neer ni cighi̶r kaat shi guu, ki̶ wuri ɓwan mee tughun mpee ɗwat làa kì̵ ting anab ni, ki̶ zak, wuri ɗik mee ɗengpee, mpee naa anab ni. Ɗangɓe wuri le bong ni nsar ki̶ mee nyemnaa bong mo, mpeku mo naa ɗi nwuri. Aɓwoon mi̶ni, ɓe wuri yaghal so mwaan mmee yil. 34Kaaɗi tar nung kì̵ làa anab ni kus, ɓe wuri lop ki̶rom fi̶ri mo so pe nyemnaa bong anab ni mo ɗi, mpeku mo lap pak làa kì̵ anab ni so ki̶ ni ɗi nwuri. 35Amma nyemnaa bong ni mo yak ki̶rom ni mo. Mo ni̶ram memee, ki̶ mo tu memee, ki̶ mo car memee zak. 36Ngulu ni wuri waa baa lop pak ki̶rom ni mo ɗi zak, ɗes met nɗi nshee si mo. Nyemnaa bong ni mo cínjeel mo, a kaaɗi mo cínjeel ki̶rom ɗin nshee ni mo si zak. 37Aɓwoon ɓe ngulu ni wuri lop làa fi̶ri pu nyemnaa bong ni mo ɗi. Wuri pan nee, nyemnaa bong ni mon nnaa ɗiiɗes kì̵ làa fi̶ɗi. 38Amma kaaɗi nyemnaa bong ni mo naa làa nii j`i. Ɓe mo sat ki̶ shak nee, 'A làa ɗi wurin nyaghal hi̶r kop kì̵ puun ni nɗiisi. Wu j`i mmun, ku mu tu wuri, mpeku kop fi̶ri ni ɗee ɗi a munu.' 39Mo yaa làa ni, ɓe mo vwet wuri cighi̶r aɓwoon bong ni, har mo tu wuri. 40"Katɗang ɓe ngubong ni wuri j`i, ɓe wurin nc`in a me ki̶ nyemnaa bong ni mo ye?" 41Mo lap nee, "Wurin ntwa nyemɗiibish si mo, ɗangɓe wurin nle bong ni nsar kì̵ mee nyemnaa bong ɗiici mo, ɗi mon mmak cín laating anab ni nwuri, katɗang tar nung kì̵ làa anab ni wul." 42Jesu wuri sat mmo nee, "Ashee, ba wuu kyam tangpo ɗi mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan kas me? Ɗi ni sat nee: 'Jwak ɗi nyemɗiklu mo kwar ni. Ɓe a ni ɗee a ɗiiɗes ndi̶ghi̶n kwang ki̶ lu ni. Ɗiisi ni a ɗak ɗi Daa wuri kì̵ ten c`in. Ni a mbii aapo pe mun ɗi.' 43Mpeemi̶ni wan sat nwun nee, Mon mang mulki kì̵ Naan nkaa wun, mpeku mo cín ɗi mmee nyem ɗiici mo, ɗi mon mmak c`in ɗak ɗiiret ki̶ ni. [ 44Ngo ɗi wurin ntaa nkaa jwak ɗiisi ni, ɓe wurin mpyan kash-kash! Amma ngo ɗi jwak ɗiisi nin ntaa nkaa wuri, ɓe nin nɗiyees wuri kaa áas si.]" 45Kaaɗi pris ɗiinan mo ki̶ nyem Farisi mo ki̶ling sumpo ɗiisi, ɓe mo man nee, Jesu wurii sat a mo mmi̶ni. 46Amma kaaɗi mo riɓet yaa wuri, ɓe mo ki̶i̶r ɗuu kì̵ gurum ni mo, mpeeɗi gurum ni mo cínzeen nee, Jesu wuri a ngusatpo kì̵ Naan pe mo ɗi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\