Matiyu 23

1Ɗangɓe Jesu wuri satpo nɗuu kì̵ gurum ni mo ashak ki̶ jeplop fi̶ri mo nee, 2"Nyemkám Waar kì̵ Mosis mo ki̶ nyem Farisi mo, moo kám ngurum mo a koppee kì̵ Mosis. 3Mpeemi̶ni koo a mbii ɗiiɗang ye ɗi mo sat nwun, ɓe ni ret ku wu c`in ni, ki̶ wu tap ki̶ ni zak, amma taji wu mwaan ndi̶ghi̶n shiimwaan kì̵ mo ni kas. Mpeeɗi mbii ɗi moo kám ngurum mo, ɓe ba moo c`in ni kas. 4Mpeeɗi moo ɓwaghat lée ɗiitoghon mo, ɗi mo luk mang, ki̶ mo le lee ni mo nkaa ki̶gong kì̵ gurum mo. Amma mo shikáa furu, ba mo riɓet tuwaas lee ni mo shi ni̶kongsar furu mo kas. 5Moo c`in mbii furu mo jir a mpeku gurum mo naa mo ɗi. Moo ran rep pak po Naan nkaa takarda ku mo ɓwaghat nkaa pukiyeen, ki̶ baal furu mo, ki̶ moo taan fuwaat yaa nli̶r furu mo kaam-kaam. 6Ki̶ moo fes riɓet tong a peetong ɗiiret mo a pee seriɓet mo, ki̶ peetong ɗiinan-nan mo ndi̶ghi̶n lu kì̵ Naan mo. 7Moo fes riɓet ku gurum mo tok ki̶ mo ndi̶ghi̶n kasuwa, ki̶ moo riɓet ku gurum mo pet mo a, 'Ngukám.' 8Amma wun, taji wu riɓet ku gurum mo pet wun a 'Ngukám' kas! Mpeeɗi 'Ngukám' fuu a mi̶ndong, ki̶ wun jir a ɗyemni̶ghi̶nshak mo. 9Taji wu pet mee gurum a puun a yil ɗiisi kas, mpeeɗi wun ki̶ puun a mi̶ndong, aɗeng. 10Taji mo pet wun a nyemsel mo kas, mpeeɗi ngusel fuu a Kristi mi̶ndong ɗak. 11Ngo ɗi wuri a ɗiiɗes met jir ndi̶ghi̶n wun, ɓe a wurin nɗee a ki̶rom fuu. 12Koo ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri ɗiyeepkáa fi̶ri, ɓe mon nsham ki̶ wuri, ki̶ koo ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri sham ki̶ káa fi̶ri, ɓe mon nɗiyeep wuri zak. 13"Amma jeel ntaa nkaa wun nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, ki̶ nyem Farisi mo. Wun nyemso ndang Naan shi putughup vul-vul mo. Mpeeɗi wuu shaghat ar ɗel mmulki kì̵ Naan ngurum mo, ki̶ ba wun shikáa fuu wu ɗel ɗi kas zak. Nyem ɗi moo riɓet ɗel ɗi, ɓe ba wu yit mmo ɗel ɗi kas. 14Jeel ntaa nkaa wun, wun nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, ki̶ wun nyem Farisi mo, wun nyemso ndang Naan shi putughup vul-vul mo, mpeeɗi wun wuu hi̶r lu kì̵ matkáa mo, ki̶ wuu c`in aduwa ɗiishwal mo shi nyang. Mpeemi̶ni mon nyaghal cín kwat ɗiishwal-shwal nwun. 15Jeel ntaa nkaa wun, wun nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, ki̶ wun nyem Farisi mo, wun nyemso ndang Naan shi putughup vul-vul mo. Mpeeɗi wuu ɗel am bahar, ki̶ yil mo shini-shini, ku wu tang mee gurum ɗi mi̶ndong, ɗi wurin nso ndang kám fuu, ɗangɓe a mɓwoon ɗi wuri ki̶ so ndang kám fuu ni, ɓe wu waa wu le ku wuri cighi̶r ɗee a nguso ntughun aawus, met nwun kaa yit vul si. 16"Jeel ntaa nkaa wun, wun nyemkám ar ɗi wun a vum mo, ɗi wuu sat nee, koo ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri tuwoorpo shi sum kì̵ Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, ɓe ba mi̶ni nc`in mee mbii nwuri kas, amma koo ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri tuwoorpo shi sum kì̵ zinariya ɗi ni ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni, ɓe po ɗi wuri kì̵ ten tuwoor nin nyaa wuri. 17Wun vum ɗi wun a mwen mo! A ɗiiɗang ki̶ koghop ni met ye? A zinariya ni aa, koo a Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ɗi nii le zinariya ni ɗee a ɗiiɓang ye? 18Wuu kám zak nee, 'koo a ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri tuwoorpo shi sum kì̵ pee wus mbiizughum nNaan, ɓe ba mi̶nin nc`in mee mbii wuri kas. Amma koo a ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri tuwoorpo shi mbiizughum ɗi mo le ni nkaa pee wus mbiizughum ni, ɓe po ɗi wuri kì̵ ten tuwoor nin nyaa wuri.' 19Wun vum mo. A ɗiiɗang ki̶ koghop ni met ye? A mbiizughum ni aa, koo a peeɗi moo wus mbiizughum ni ɗi, ɗi ni le ku mbiizughum ni ɗee a ɗiiɓang ye? 20Mpeemi̶ni, ngo ɗi wuri tuwoorpo shi sum kì̵ peewus mbiizughum ni, ɓe wuri tuwoor ni ɓàl aa mbiizughum ɗi mo le nkaa ni zak. 21Ngo ɗi wuri tuwoorpo shi sum kì̵ Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, ɓe wuri tuwoor ni ɓal aa ngo ɗi wurii tong ndi̶ghi̶n lu ni zak. 22Ngo ɗi wuri tuwoorpo shi sum kì̵ ɗengnaan, ɓe wuri tuwoorpo ni aa mbiitong mu mulki kì̵ Naan, ki̶ ngo ɗi wurii tong nkaa ni zak. 23"Jeel ntaa nkaa wun, wun nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, ki̶ wun nyem Farisi mo, nyemso ndang Naan shi putughup vul-vul mo. Wuu cín mi̶ndong ndi̶ghi̶n kaghapaat mu pumbwan ɗi moo le mbiise mo shang kaa min, ki̶ dill, ki̶ lamsi̶r mo si. Amma wuu yit mbii ɗiinan-nan mo, ɗi moo koghop ni met, ndi̶ghi̶n Waar ni mo, kaa tokɗiyeel nkaa zeen, ki̶ naajeel mu c`in kussuk, ki̶ cínzeen. Ni ret ku wu c`in mbii ɗiisi mo, ki̶ taji wu nook c`in kaghar ni mo kas. 24Wun nyemkám ar ɗi wun a vum mo, wuu ɗeet ndishii mo pwat aku mɓut mbii shwaa fuu mo, ku wu ɗal raakumi ɗi. 25"Jeel ntaa nkaa wun, wun nyemkám Waar kì̵ Mosis ki̶ wun nyem Farisi mo, wun nyemso ndang Naan shi putughup vul-vul mo. Wuu vwang ɓwoon kì̵ laaɗaa mo ki̶ ɗaa mo, amma ɗi̶ghi̶n kì̵ mo ni gam ki̶ mbii ɗiibish ɗi wuu yak gurum mo kì̵ mo shiɓal, ki̶ wuu seen a mo zak. 26Wugha ngu Farisi, wugha vum, see a shee vwang ɗi̶ghi̶n kì̵ laaɗaa ni, ki̶ ɗaa ni, ɗangɓe ɓwoon nin nɗee a ɗiiɓang zak. 27"Jeel ntaa nkaa wun nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, ki̶ wun nyem Farisi mo, wun nyemso ndang Naan shi putughup vul-vul mo. Wun a kaa ki̶cir ɗi mo pwos ɓwoon ni mo shi tuwoop si, ɗi mo ret naa mɓwoon, amma ɗi̶ghi̶n ni mo gam ki̶ ɗyes ɗiiwam mo. 28Wun aasi zak mɓwoon ɓe gurum moo naa wun a kaa nyem ɗin ndi̶re mo si, amma ndi̶ghi̶n putughup fuu, ɓe wu gam ki̶ c`in nyang, ki̶ shikbish mo. 29"Jeel ntaa nkaa wun, wun nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, ki̶ nyem Farisi mo, wun nyemso ndang Naan shi putughup vul-vul mo. Wuu ɗik ki̶cir ɗiiret nyemsatpo kì̵ Naan mo, ki̶ wuu tap wu c`in jwat nki̶cir ki̶ nyem ɗin ndi̶re mo. 30Wuu sat nee, katɗang ɓe ɗi gyet mun ɗi mɓít kì̵ puun funu mo, ɓe ba gyet mun mɓàlkáa ashak ki̶ mo mpee twa nyemsatpo kì̵ Naan mo kas. 31Mbii ɗi wuu c`in ni mo, ɓe wuu lap a ii, ne, wun a jep kì̵ nyem ɗi gyet mo twa nyemsatpo kì̵ Naan mo. 32To, see wu sekiyeen ku wu gam ɗak ɗi gyet puun fuu mo shee yaa ni ɗi. 33Wun a kaa nw`oo mo si, jep kì̵ pang mo, cirang ɗangɓe wun mmak put mɓut canɗiyeel ɗiibish mu ɗel ndi̶ghi̶n tughun aawus ye? 34Mpeemi̶ni wan ndung lop nyemsatpo kì̵ Naan mo nwun, ki̶ nyemseen mo, ki̶ nyemkám mo, ɓe wun ntwa pak mo, ki̶ wu pwas mo nkaa shiyeepyoghom, ki̶ wun nfwo ngwam mpak mo ndi̶ghi̶n lu kì̵ Naan fuu mo, ki̶ wun nso shiyil-shiyil, mpeku wu cín jeel ɗi mmo. 35Mpeemi̶ni, ɓe toghom kì̵ nyem ɗin ndi̶re mo jir, ɗi mo kì̵ twa mo ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, mon nɗee ɗi nkáa fuu, yaghal ntoghom kì̵ Ebel ngo ɗin ndi̶re, har so wul ntoghom kì̵ Zakariya làa kì̵ Barakiya, ɗi wu tu wuri nnaar kì̵ Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, ki̶ pee wus mbiizughum nNaan. 36Azeen-nzeen, ki̶n sat nwun nee, kwat mpee nyem tukáa ɗiisi mo jir, mon nj`i a nkaa nyem ɗin ny`iicinsi mo." 37"Wun nyem Jerusalem mo! Wun nyem Jerusalem mo! Wu twa nyemsatpo kì̵ Naan mo, ki̶ wu car nyem ɗi Naan lop mo pe wun ɗi! Yit mo ɗes, ɓe wan riɓet kok jep fuu mon nle nder fi̶na, kaaɗi kwee wuraa kok jep fi̶ra mo le nder cáap fi̶ra si, ɓe wu kwar. 38Wu naa, mo yit tulu fuu mo ɗee nwun nfii! 39Wan ki̶n sat nwun nee, aɓwoon ɗiisi, ɓe ba wun nkuɗi wuu naa wan kas, har parɗi wu sat nee, Naan le ɗiiret nkaa wuri, ɗi wuri j`i ndi̶ghi̶n sum kì̵ Daa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\