Matiyu 26

1Kaaɗi Jesu wuri kyes satpo ɗiisi mo jir, ɓe wuri sat njeplop fi̶ri mo nee, 2"Wu man nee, ɗee teer mo ɗi vul, ɓe mon nc`in retnyit mu Canɗel. Ɗangɓe mon ncín Làa kì̵ Gurum, mpeku mo pwas wuri ɗi nkaa shiyeepyoghom." 3Pris ɗiinan-nan mo, ki̶ nyemnan kì̵ gurum ni mo, mo kuur ashak ndi̶ghi̶n tulu kì̵ pris ɗiiɗes met jir, ɗi moo pet sum fi̶ri a Kayafas. 4Mo ɓwaghatpo furu ashak, mpeku mo tang ar ɗi mon nyaa Jesu ɗi shi seen, mpeku mo tu wuri ɗi. 5Amma mo waa sat nee, "Ba mun nyaa wuri a ndi̶ghi̶n shiiteer mu retnyit si kas, mpeku taji gurum ni mo yaghal lek nkaa mun kas." 6Jesu wuri so nyil mBetani, ɓe wuri ɗel ndi̶ghi̶n lu kì̵ Simon nguloghom. 7Kaaɗi wuri nkaa se mbiise, ɓe mee mat j`i pe wuri ɗi, ki̶ been mwoor ɗiiki̶rim zam. Wura ɗoo mwoor ni nJesu nkáa. 8Kaaɗi jeplop fi̶ri mo naa mi̶ni, ɓe ni làa mmo mɓut, har mo sat nee, "A me le ɗangɓe mo ti̶kook ki̶ mwoor ni ye? 9Mpeeɗi mon mmak seet mwoor ɗiisi ni ki̶ shaghal ɗes, mpeku mo cín shaghal ni ɗi nyemjeel mo." 10Amma kaaɗi Jesu man pan furu, ɓe wuri sat mmo nee, "A mee le ɗang wuu daampee mmat ɗiisi wura ye? Wura c`in a ɗak ɗiiret nwan hakyeng. 11Wun ɗi ashak ki̶ nyemjeel mo shidaar-shidaar, amma ba wun nkat wan ashak ki̶ wun shidaar-shidaar kas. 12Mwoor ɗi wura ɗoo ni nkaa san fi̶na si, wura c`in mi̶ni a mpee ɗak san fi̶na mpee wum. 13Azeen-nzeen ki̶n sat nwun nee, koo a pee ɗiiɗang ye ndi̶ghi̶n yil ɗiisi jir ɗi mon nsatpo ɗiiret ɗiisi ni, ɓe mbii ɗi mat ɗiisi wura c`in ni nwan, ɓe mon nki̶i̶ sat ni mpee pan wura." 14Ɗangɓe memee ndi̶ghi̶n jeplop kì̵ Jesu ɗiikaghapaat baavul si mo, ɗi moo pet wuri a Judas Iskariyot, wuri so pe pris ɗiinan-nan mo ɗi. 15Wuri tal pu mo nee, "Wun ncín a me nwan, mpeku wan seet Jesu ɗi nwun ye?" Mo tang shaghal Azurfa mo laarkun mo cín nwuri. 16Yaghal mparmi̶ni, ɓe Judas Iskariyot tang ar ɗi wurin nseet Jesu ɗi mmo. 17Parpuus ɗin nshee ɗi mu bred ɗi ba nii yist kas, ɓe jeplop kì̵ Jesu mo j`i pe wuri ɗi, mo tal pu wuri nee, "A riɓet ku mu ɗak peese mbiise mu retnyit mu Canɗel ni nwugha a neye?" 18Jesu wuri lap mmo nee, "Wu ɗel ndi̶ghi̶n birni ni, pe mee gwar si ɗi, ɓe wu sat wuri nee, 'Daa wuri sat ne, pee fi̶ri ni kus, ɓe wurin nse mbiise mu retnyit mu Canɗel a ndi̶ghi̶n lu fugha, ashak ki̶ jeplop fi̶ri mo.' " 19Jeplop ni mo ɗak mbiise mu retnyit mu Canɗel ni nlu kì̵ gwar ni, kaaɗi Jesu wuri kì̵ ten sat mmo si. 20Kaaɗi kansi̶ghi̶n c`in, ɓe Jesu wuri tong mpee se mbiise ni ashak ki̶ jeplop fi̶ri ɗiikaghapaat baavul ni mo. 21Mon nkaa se mbiise, ɓe Jesu wuri sat mmo nee, "Azeen-nzeen, ki̶n sat nwun, memee ndi̶ghi̶n wun, wurin nseet wan." 22Po ɗi wuri sat ni wat putughup mmo zam, har mo ɗoghom tal pu wuri shimi̶ndong, nee, "Daa, a wan aa?" 23Jesu wuri lap mmo nee, "Ngo ɗi wuri sham ki̶ sar nɗaa ashak ki̶ wan, ɓe a wurin nseet wan. 24Làa kì̵ Gurum wurin mmuut, a kaaɗi mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nkaa wuri si. Amma jeel ntaa nkaa ngo ɗi wuri seet Làa kì̵ Gurum, ngyal ɗeesi ɓe jí mon nnook làa gwar mi̶ni, ɓe ɗi nin nret nwuri met." 25Judas Iskariyot ngo ɗin nseet Jesu ni wuri tal nee, "Ngukám a wan me?" Jesu lap nwuri nee, "Wugha kì̵ ten sat jee." 26Kaaɗi mo nkaa sese ni, ɓe Jesu wuri mang bred, ɓe wuri c`in aduwa mu pi̶lang Naan nkaa ni, ɓe wuri yilang bred ni, ɓe wuri cín njeplop fi̶ri mo. Wuri sat mmo nee, "Wu lap, wu se. Ɗiisi a san fi̶na." 27Wuri mang mee laaɗaa, ɓe wuri c`in aduwa mu pi̶lang Naan nkaa ni, ɓe wuri cín ni jeplop ni mo. Wuri sat mmo nee, "Wu lap wu shwaa jir. 28Ɗiisi ni a toghom fi̶na, mu tuwoorpo shi toghom ɗiipoo mu Naan, ɗi mon mɓeer ni mpee fwo shikbish kì̵ gurum mo ɗes. 29Wan sat nwun nee, ba wan mbaa shwaa am anab ɗi kas, see parɗi wan nshwaa am anab ɗiipoo ashak ki̶ wun ndi̶ghi̶n mulki kì̵ puun fi̶na." 30Kaaɗi mo kì̵ c`in kook, ɓe mo pwat so nJwakpaat. 31Jesu wuri sat mmo nee, "Mpar ɗiicicinsi, ɓe wun jir wun nswa, ku wu yit wan ɗi. Mpeeɗi mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee, 'Naan wurin ntu ngukiyeer tum ni mo, ɗangɓe ɗuu kì̵ tum ni mon ntiit shini-shini.' 32Amma aɓwoon ɗi Naan wurin mbaa yaghal ki̶ wan a peemúut, ɓe wan nso nwun akiyeen nyil nGalili." 33Pita sat nJesu nee, "Koo ɗi mo jir mon nswa yit wugha ɗi, ɓe ba wan nkyam yit wugha kas." 34Jesu wuri sat mPita nee, "Azeen-nzeen ki̶n sat nwugha mpar cicinsi, akuɗang deel ki̶ táa ɗoo, ɓe wugha nciipo yit kun ne, ba wughan man wan kas." 35Pita sat wuri nee, "Koo ɗi ni a ting ku wan muut ashak ki̶ wugha, ɓe ba wan nkyam cíipo kas." Kaghar jeplop ni mo sat aasi zak. 36Jesu wuri so ashak ki̶ jeplop fi̶ri mo, mmee peeɗi moo pet ni a Getsamani. Ɓe wuri sat mmo nee, "Wu tong mpesi, ku wan so ɗi akiyeen sí mpee c`in aduwa." 37Wuri so ashak ki̶ Pita, ki̶ jep kì̵ Zabadi ɗiivul si mo, ɓe putughup fi̶ri ni wat, ki̶ ni daampee nwuri hakyeng. 38Wuri sat mmo nee, "putughup fi̶na ni wat zam, har kaa nin ntu wan si. Wu tong mpesi, ku wu gongpee ɗi ashak ki̶ wan." 39Wuri gyes so ɗi akiyeen lee, ɓe wuri so kurum nyil, ɓe wuri c`in aduwa nee, "Puun fi̶na, katɗang nin nc`in, ɓe a baa ki̶ laaɗaa mu jeel ɗiisi aku pe wan ɗi. Ba a kaa ɗi wan ki̶n riɓet si kas, amma see a kaa ɗi wugha riɓet si." 40Wuri baaso pe jeplop fi̶ri ɗiikun ni mo ɗi, ɓe wuri kat mo nkaa saam. Ɓe wuri sat mPita nee, "Ashee, ba wu mak gongpee ashak ki̶ wan mpee awa mi̶ndong kas aa? 41Wu tong shi gongpee, ki̶ wu c`in aduwa, mpeku taji wu ɗel mɓut jwaan kas. Riin ni riɓet ɗak, amma nan ni kwar, mpeeɗi ba nii ɓal kas." 42Jesu wuri waa baaso ɗiivul ɗi a pee aduwa ni, ɓe wuri c`in aduwa, nee, "Puun fi̶na, katɗang ba ni mak c`in mpeku laaɗaa mu jeel ɗiisi ni ɗel aku pe wan ɗi kas, katɗang ni a ting kun shwaa ni, ɓe a yit kun c`in a ɗyen fugha." 43Wuri waa baaj`i kat jeplop ɗiikun ni mo ɗi nsaam zak, mpeeɗi yit furu mo toghon ki̶ saam. 44Jesu wuri waa baa yit mo zak, wuri baaso ɗi a pee aduwa ni, wuri c`in aduwa ɗiikun, wuri baa satpo ni ɗi a kaaɗi wuri shee sat ni si. 45Ɗangɓe wuri j`i pee jeplop fi̶ri mo ɗi, wuri sat mmo nee, "Har yaksi, ɓe wun ɗi nsaam, ki̶ nookɗi aa? To, wu naa, pee ni kus. Mo kì̵ seet Làa kì̵ Gurum nsar kì̵ nyemshikbish mo. 46Wu yaghal mmun nso. Wu naa, ngo ɗi wuri kì̵ seet wan, wurii j`i wul." 47Kaaɗi Jesu wuri kuɗi nkaa katpo, ɓe Judas Iskariyot, ɗi wuri a memee ndi̶ghi̶n jep ɗiikaghapaat baavul si mo, wuri j`i wul ashak ki̶ ɗuu kì̵ gurum mo ɗes ndang wuri. Gurum ni mo ki̶ kwai mo, ki̶ kam mo. A pris ɗiinan mo, ki̶ nyemnan mo, a mo lop gurum ni mo. 48Ngo ɗi wuri seet Jesu, wuri kì̵ ten cín mee alama mmo nee, "Ngo ɗi wan tok ki̶ wuri, ɗang wan tuwaas wuri shi mi̶shpoo, ɓe a gwar ni mmi̶ni. Ɓe wu yaa wuri." 49Abet Judas j`i pe Jesu ɗi, ɓe wuri sat nJesu nee, "Muu tok ki̶ wugha, Ngukám!" Ɓe wuri tok kì̵ Jesu, ɗangɓe wuri tuwaas Jesu shi mi̶shpoo fi̶ri zak. 50Jesu sat nwuri nee, "Shaar fi̶na, a c`in mbii ɗi ni j`i ki̶ wugha ni ki̶lak-ki̶lak." Ɗangɓe mo j`i yaa Jesu. 51Memee ndi̶ghi̶n nyem ɗi mo ashak ki̶ Jesu, wuri shang kwai fi̶ri, ɓe wuri can kom kì̵ ki̶rom, mu pris ɗiiɗes met jir ni, vwet nyil. 52Ɓe Jesu sat nwuri nee, "A baa lop kwai fugha ɗi ndi̶ghi̶n pat fi̶ra. Mpeeɗi nyem ɗi mo hi̶r kwai jir, ɓe mon mmurap a shi kwai zak. 53Wu pan nee, ba wan ki̶ iiko mpeku wan ɗang ɓam ɗi pu puun fi̶na kas aa? Koo a yaksi, ɓe wurin nlop ɗuu kì̵ nyemlop fi̶ri mo ɗes, ɗi mo met kaghapaat baavul kas aa? 54Cirang ɗangɓe po ɗi mo kì̵ ten ran ni ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nin ngam ɗi ye?" 55A mpeemi̶ni, ɓe Jesu sat nɗuu kì̵ gurum ni mo nee, "Wun wu, pwat wu j`i ki̶ kwai mo, ki̶ ndughul mo, mpeku wu yaa wan ɗi, kaa wan a mee kus wat si aa? Shidaar-shidaar ɓe wan ki̶n tong mpee kám ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, ɓe ba wu yaa wan kas. 56Amma mbii ɗiisi mo c`in aasi jir, a mpeku po ni gam ɗi, ɗi nyemsatpo kì̵ Naan mo kì̵ ten ran ni." Ɗangɓe jeplop fi̶ri mo jir mo swa yit wuri mmi̶shin. 57Nyem ɗi mo yaa Jesu, mo so ki̶ wuri ntulu kì̵ Kayafas, pris ɗiiɗes met jir, a peeɗi nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, ki̶ nyemnan-nan moo kuur ɗi ashak. 58Pita wuri tap so ndang Jesu mɓwoon jong-jong, har ntulu kì̵ pris ɗiiɗes met jir ni. Kaaɗi wuri ɗel, ɓe wuri tong ashak ki̶ nyemtappee mo, mpeku wuri naa kyes kì̵ mbii ɗi mon nc`in ɗi ki̶ Jesu. 59Pris ɗiinan-nan mo, ki̶ ɗuu kì̵ nyemnan mo jir, mo tang langting mu ɗung mo nkaa Jesu, mpeku mo katpee tu wuri ɗi. 60Amma ba mo kat kas, koo ɗi nyemlangting mu ɗung ni mo j`i ɗes a kaa me siye. Amma mee das mo vul, mo yaghal j`i. 61Mo sat nee, "Gwar ɗiisi wuri sat ne, wuɗin mmak ship Lu kì̵ Naan ɗiiɗes si, ɗangɓe wuɗin mbaa ɗik ni ɗi ndi̶ghi̶n shiiteer mo kun zak." 62Pris ɗiiɗes met jir ni wuri yaghal ɗar ating, wuri sat nJesu nee, "Ba wugha ki̶ mee mbii ɗi a nlap nkaa po ɗiisi mo kas aa? A sat a me nkaa langting ɗi das ɗiisi mo sat nkaa wugha ye?" 63Amma Jesu wuri ɗok titik. Ɓe pris ɗiiɗes met jir ni wuri waa baa sat nJesu zak nee, "Wan riɓet ku a sat mmun ndi̶ghi̶n sum kì̵ Naan ɗi wurii seen. Kyet wugha a Kristi Nguɓam Làa kì̵ Naan wa?" 64Jesu lap nwuri nee, "Wugha kì̵ ten sat. Amma wan sat nwun nee. Aɓwoon ɗiisi, ɓe wun nnaa Làa kì̵ Gurum wuri tong nsarse kì̵ Naan ɗiiɓal met jir, ki̶ wun nnaa wuri j`i ndi̶ghi̶n nluu aɗeng." 65Kaaɗi pris ɗiiɗes met jir ni wuri ki̶lingpo mi̶ni, ɓe wuri yilang nli̶r fi̶ri mo, ki̶ wuri sat nee, "Wugha kì̵ satpo ɗiibish nkaa Naan! Muu tang a langting ɗiiɗang ɗiki̶ zak ye? Yaksi wuu ki̶lingpo ɗiibish ɗi wuri sat nkaa Naan ni! 66Wu naa arang nkaa po mi̶ni ye?" Mo lap nwuri nee, "Wurii ɗel ɗiki̶, ki̶ po mi̶ni mak muut nwuri" 67Ɗangɓe mo twas lii nwuri nyit, ki̶ mo nas wuri. Pak mo nas wuri shi sar, 68mo sat nee, "Wugha Kristi, A woo mmun ngo ɗi cut wugha ni!" 69Kaaɗi Pita wuri tong a fur ndi̶ghi̶n tulu kì̵ pris ɗiiɗes met jir ni, ɓe mee reep ɗi wura a ki̶rom kì̵ pris ɗiiɗes met jir ni, wura j`i sat mPita nee, "Wugha ashak ki̶ Jesu ngu Galili si zak." 70Amma Pita cíipo ntoghom kì̵ mo jir, wuri sat nee, "Ba wan man mbii ɗi yii sat ni kas." 71Kaaɗi Pita wuri put mpo shiyeepki̶pang ni, ɓe mee reep ɗiici ɗi wura a ki̶rom wura naa Pita, ɓe wura sat nyem ɗi moo ɗar mpo shiyeepki̶pang ni nee, "Gwar ɗiisi wuri ashak ki̶ Jesu ngu Nazaret." 72Amma Pita waa baa cíipo, har wuri ɓi̶lemcuk shi sum kì̵ Naan nee, "Ba wan man gwar mi̶ni kas." 73Lang ɗiilee ɓe nyem ɗi moo ɗar ɗi a pee ni, mo j`i, mo sat mPita nee, "Azeen-nzeen wugha a memee mɓut nyem kì̵ Jesu ni mo zak, mpeeɗi liispo fugha ni woo wugha." 74Ɗangɓe Pita ɗal wus nee, "Naan cín kar nwan, katɗang wan man gwar ɗi wuu satpo nkaa wuri ni. Ba wan man gwar mi̶ni kas." Abet, ɓe deel taa ɗoo. 75Ɓe Pita panpo ɗi Jesu sat nwuri si nee, kat baa deel ki̶ taa ɗoo, ɓe wughan nciipo yit kun ne, ba a man wan kas. Pita wuri put so a ti̶leng, ɓe wuri yaa maap ɗi ni a ɗiinaat hakyeng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\