Matiyu 3

1Ndi̶ghi̶n ɓit mi̶ni mo, ɓe Joon nguc`in baptisma wuri j`i, wuri satpo Naan a naar yil nJudiya. 2Wuri sat nee, "Wu tuwap, mpeeɗi mulki kì̵ Naan ni kus." 3A Joon wuri a ngo ɗi mo kì̵ ten satpo nkaa wuri nsar kì̵ ngusatpo Naan Aizaya nee: "Mee ngo ki̶ pi̶rep pee shi ɗoo ɗiiɗes a naar yil nee, Wu ɗak ar kì̵ Daa, Wu ɗak ar fi̶ri ndi̶re-ndi̶re." 4Joon wuri lop nli̶r mu shoop raakumi, ki̶ wuri ɗiin beel mu shim mɓwoon fi̶ri, ki̶ mbiise fi̶ri ni a ciɓel ki̶ am nshii. 5Ɗangɓe nyem Jerusalem mo, ki̶ nyem nJudiya mo jir, ki̶ yil ɗi mo neer dung nJodan jir, mo pwat so pe wuri ɗi. 6Moo woo shikbish furu mo, ki̶ wuri c`in baptisma mmo ndi̶ghi̶n dung nJodan. 7Amma kaaɗi Joon wuri naa pak nyem Farisi mo, ki̶ Saddusi mo ɗes, mo j`i mpeku wuri c`in baptisma ɗi mmo, ɓe wuri sat mmo nee, "Wun a kaa jep nw`oo pang mo si! A we ten sat nwun, ku wu swa ɗi aku mpee tughup kì̵ Naan ɗi nin ndung j`i ye? 8Mpeemi̶ni wu c`in ɗak ɗi mon nkám tuwap fuu ni. 9Taji wu lepan nee, Naan wurin nnook kar wun kas, mpeeɗi wuu sat ne puun fuu a Abraham. Azeen wan sat nwun nee, Naan wuri mak cighi̶r ki̶ nhi̶k ɗiisi mo, ku mo ɗee a jep kì̵ Abraham mo. 10Yak-yaksi, mo kì̵ le sep nder kukting ni mo, mpeku mo saa mo ɗi mmi̶ni. Koo ting ɗiiɗang ye ɗi ba ni làa-làa ɗiiret kas, ɓe mon ncan mi̶ni vwet nwus. 11Wan c`in baptisma nwun a shi am mpee langting mu tuwap, amma ngo ɗi wurin ndung j`i mɓwoon fi̶na, wuri a ɗiiɗes met nwan, ɗi har ba wan mak koo mpee mang kwaghazak fi̶ri kas. A wurin nc`in baptisma nwun shi Riin Ɗiiɓang ki̶ shi wus zak. 12Wuri ki̶ kutut fi̶ri ndi̶ghi̶n sar fi̶ri, ki̶ wurin ndung fii ɗiɓen fi̶ri ku ni ɓang ɗi riret, mpeku wuri kok ɗiɓen ni le ɗi ndi̶ghi̶n ɗiyaar fi̶ri. Ɓe wurin nwus mukap ni shi wus ɗi ba ni mak pit kas." 13Jesu wuri yaghal nGalili, ɓe wuri j`i nJodan pe Joon ɗi, ku Joon c`in baptisma ɗi nwuri. 14Amma Joon wurii riɓet kwar c`in baptisma nin nJesu, har wuri sat nee, "Wan ɗi ki̶n riɓet ku a wugha c`in baptisma nwan, ɓe wugha waa baaj`i a pe wan ɗi aa?" 15Amma Jesu lap nwuri nee, "A yit ku ni ɗee aasi yaksi, mpeeɗi ni ret ku mu gam mbii mo ɗin ndi̶re-ndi̶re jir." Ni aasi ɓe Joon c`in baptisma nwuri. 16Kaaɗi Jesu wuri lap baptisma ni, ɓe wuri put mɓut am ni abet. Ɗangɓe mo wang ɗengnaan, ki̶ wuri naa Riin kì̵ Naan sham kaa mbul si, ni shamlang nkaa wuri. 17Ki̶ zak, mo ki̶ling mee ɗoo ɗi ni put aɗeng, ɗi ni sat nee, "Ɗiisi a làa fi̶na ɗi wan wal nwuri, ɗi wan ki̶n kat retnyit ki̶ wuri hakyeng."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\