Matiyu 5

1Kaaɗi Jesu wuri naa ɗuu kì̵ gurum mo, ɓe wuri kàa aɗeng guus, ɓe wuri tong ɗi, ɓe nyemso ndang wuri mo j`i pe wuri ɗi. 2Ɗangɓe wuri ɗoghom kám mmo nee: 3"Nyem ɗi mo kat ɗiiret, a nyem ɗi mo man yaksi nee, mo a nyemjeel mo ndi̶ghi̶n mbii ɗi mo a mu Naan, mpeeɗi mon nɗee a nyem kì̵ Naan mo ndi̶ghi̶n mulki fi̶ri. 4"Nyem ɗi mo kat ɗiiret, a nyem ɗi mo nkaa maap yaksi, mpeeɗi a mon nyaghal kat ɓam pu Naan ɗi. 5"Nyem ɗi mo kat ɗiiret, a nyem ɗi mo sham kì̵ káa furu mo yaksi, mpeeɗi a mon nyaghal sekop kì̵ mbii mo jir. 6"Nyem ɗi mo kat ɗiiret, a nyem ɗi moo fes ɗen ki̶ kyaghar ndi̶ghi̶n putughup furu, mpee c`in mbii ɗin ndi̶re mo, mpeeɗi Naan wurin ngam mo ki̶ mbii ɗi moo riɓet jir. 7"Nyem ɗi mo kat ɗiiret, a nyem ɗi mo c`in kussuk, ngurum mo yaksi, mpeeɗi mon nyaghal kat kussuk pe Naan ɗi zak. 8"Nyem ɗi mo kat ɗiiret, a nyem ɗi putughup furu mo a ɗiiɓang, mpeeɗi a mon nyaghal naa Naan. 9"Nyem ɗi mo kat ɗiiret, a nyem ɗi moo j`i ki̶ tongriyang nnaar kì̵ gurum mo yaksi, mpeeɗi Naan wurin nyaghal pet mo, a nyem fi̶ri mo. 10"Nyem ɗi mo kat ɗiiret, a nyem ɗi mo nkaa shwaajeel yaksi, mpee c`in mbii ɗin ndi̶re mo, mpeeɗi mon nyaghal ɗee a nyem kì̵ Naan mo ndi̶ghi̶n mulki fi̶ri. 11"Wu kat ɗiiret, katɗang gurum mo fulup wun, ki̶ mo lejeel nwun, ki̶ mo c`in ɗung mo ɗes nkaa wun, mpeeɗi wun a nyemso ndang wan mo. 12Ɓe wu c`in retnyit. Wu c`in retnyit ɗes, mpeeɗi kwat fuu ni a ɗiiɗes ndi̶ghi̶n ɗengnaan. Mpeeɗi, gyet mo kì̵ lejeel nkaa nyemsatpo kì̵ Naan ɗi gyet mo shee j`i nwun nshee aasi zak" 13"Wun a kaa ki̶i̶n mu yil ni si, amma katɗang ki̶i̶n ni kuɗii shang kas, ɓe mon mbaa ɗak ni a shi me, ku ni shang ɗi ye? Ba ni kuɗi ki̶ mee koghop ni kas, see mo ɓi̶ɓeer ɗak, mpeku gurum mo ti̶reng ni ɗi shi shii. 14"Wun a kaa peeɓang mu yil ni si. Birni ɗi mo ɗik ni aɗeng gi̶i̶t ba ni mak ɗee a si̶sok kas. 15Ba gurum mon mɓel wus ku mo paa ni shi ɗaa kas, amma moo le ni a ɗengpee, ku ni ɓangpee ɗi nyem ɗi mo ɗi ndi̶ghi̶n lu ni jir. 16Wu yit ku ɗak c`in fuu mo ɗee kaa peeɓang si ntoghom ki̶ gurum mo, mpeku mo naa ɗak ɗiiret fuu mo, ɗangɓe mon nc`in ɗiiɗes mpuun fuu ɗi wurin ndi̶ghi̶n ɗengnaan." 17"Taji wu pan nee wan j`i a mpee baa ki̶ Waar kì̵ Mosis ni mo, koo po kì̵ nyemsatpo kì̵ Naan mo kas. Ba wan j`i a mpee baa ki̶ Waar ni mo kas, see a mpee gam mo. 18Azeen-nzeen wan sat nwun nee, koo ɗi ɗeng ki̶ yil mon nɗel so, ɓe ba mee dot, koo mee mbii ɗi mo ran diɓen ndi̶ghi̶n Waar ni mo, ɗi nin nɗel so buu kas, see mo gam mbii ni mo jir akuɗang. 19Mpeemi̶ni, koo ngo ɗiiɗang ye, ɗi wuri yit memee ndi̶ghi̶n Waar ɗiilee met jir ndi̶ghi̶n Waar ɗiisi mo, har ku wuri kám gurum mo aasi zak, ɓe mon nle wuri a ɗiilee met jir ndi̶ghi̶n mulki kì̵ Naan. Amma ngo ɗi wuri c`in mo jir, ki̶ wuri kám ngurum mo aasi zak, ɓe mon nle wuri a ɗiiɗes ndi̶ghi̶n mulki kì̵ Naan. 20Mpeeɗi wan sat nwun nee, katɗang ba nɗin ndi̶re fuu ni ɗes met ɗin ndi̶re mu nyemkám Waar kì̵ Mosis mo ki̶ nyem Farisi mo kas, ɓe ba wun nɗel ndi̶ghi̶n mulki kì̵ Naan kas koo diɓen." 21"Wuu ten wu ki̶ling mbii ɗi mo sat nyemɗiiyam si mo nee, 'Taji a tukáa kas, ngo ɗi wuri tukáa, ɓe ɗiyeel ni yaa wuri.' 22Amma wan sat nwun nee, ngo ɗi wuri langtughup ki̶ ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri, ɓe ɗiyeel ni yaa wuri. Ngo ɗi wuri fulup ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri nee, 'Wugha mwen', ɓe mon nso ki̶ wuri pe kuur nyemnan mo, mpeku mo ɓeetpo mi̶ni ɗi mmo. Ngo ɗi wuri sat nɗyemni̶ghi̶n fi̶ri zak nee, 'Wugha a mwen ɗiibuu', ɓe wuri le ku mo, so vwet wuri ndi̶ghi̶n aawus ɗiinaat hakyeng. 23Katɗang ɓe wugha ɗoghom wus mbiizughum fugha a peewus mbiizughum nNaan, ɗangɓe wugha pan ne, mee ɗyemni̶ghi̶n fugha wuri ki̶ tughup nkaa wugha. 24Ɓe a yit mbiizughum fugha ni ɗi a pee cín zughum nNaan ni, ku a so, a shee ɗak po ni ashak ki̶ ɗyemni̶ghi̶n fugha aku, ɗang a baa a j`i, a cín mbiizughum fugha. 25Katɗang mee ngo ki̶ riɓet so ki̶ wugha nluɗiyeel, ɓe wu ɗakpo ni aku, baaɗang wurii so ki̶ po ni nluɗiyeel, mpeku taji shaarpo fugha ni wuri so kì̵ wugha nsar kì̵ ngutokɗiyeel kas. Kasɓe ngutokɗiyeel wurin nle ku laakám mo mang nwugha so shaghat. 26Azeen-nzeen wan sat nwugha nee, ba wugha mmak put nlushaghat ni kas, see a kwat mbii ɗi wugha ki̶ni jir, ki̶ ba mee koɓo ɗee ɗi nwugha kas akuɗang!" 27"Wuu ten wu ki̶ling mo sat nee, 'Taji a c`in ngaa kas!' 28Amma wan sat nwun nee, koo ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri naa mee mat, ɗang wuri kyaghar wura, ɓe wuri kì̵ c`in ngaa ki̶ wura ndi̶ghi̶n putughup fi̶ri mi̶ni. 29Katɗang yit fugha ɗin nkoghop sarse ni le ku a c`in shikbish, ɓe a pun a vwet. Ngyal ɗeesi ɓe mee ɓeep mi̶ndong ni lagham, met aku ɗi mo vwet sak fugha jir ndi̶ghi̶n wus ɗiinaat hakyeng. 30Katɗang sarse fugha ni le ku a c`in shikbish, ɓe a can ni a vwet. Ngyal ɗeesi ɓe mee ɓeep fugha mi̶ndong ni lagham, met aku sak fugha jir ni ɗel ndi̶ghi̶n wus ɗiinaat hakyeng." 31"Mo kì̵ ten sat zak nee, 'Ngo ɗi wuri ceen mat fi̶ri, ɓe wuri cín takarda mu tuɗik ni nwura.' 32Amma wan sat nwun nee, koo ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri ceen mat fi̶ri, katɗang ba a mpeeɗi wura kì̵ c`in a ngaa kas, ɓe wuri le ku wura c`in a ngaa mmi̶ni, ki̶ zak koo ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri lap mat ɗi mo kì̵ ceen wura, ɓe wuri c`in a ngaa mmi̶ni." 33"Ki̶ zak, wuu baa wu ki̶ling mo sat nyemɗiiyam si mo nee, 'Taji a ɓi̶lemcuk ndi̶ghi̶n sum kì̵ Naan shi ɗung kas, amma a gung ku a cín nNaan mbii ɗi a ɓi̶lemcuk ndi̶ghi̶n sum fi̶ri mpee ni.' 34Amma wan sat nwun nee, taji wu ɓi̶lemcuk ndi̶ghi̶n sum kì̵ Naan kas ki̶n ndi̶ng. Koo a ndi̶ghi̶n sum kì̵ ɗengnaan kas, mpeeɗi mi̶ni a peetong kì̵ Naan. 35Ki̶ taji wu ɓi̶lemcuk ndi̶ghi̶n sum kì̵ yil kas, mpeeɗi mi̶ni a mbii leshii fi̶ri, koo ndi̶ghi̶n sum kì̵ Jerusalem kas, mpeeɗi ni a birni kì̵ mishkagham ɗiiɗes. 36"Taji a ɓi̶lemcuk shi sum fugha kas, mpeeɗi ba wugha mak cighi̶r ki̶ mee shoopkáa fugha mi̶ndong, ku ni ɗee a ɗiipiyaa koo ɗiitup kas. 37Amma wu yit ku koo a mbii ɗiiɗang ye ɗi wu sat jir, ɓe ni ɗee a 'Ii', koo 'waash'. Mpeeɗi mbii ɗi ni met nɗiisi, ɓe ni put a pe Shetan ɗi." 38"Wuu ten wu ki̶ling mo sat nee, 'Yit a koppee kì̵ yit, ki̶ aghas a koppee kì̵ aghas.' 39Amma wan sat nwun nee, taji wu kwat ɗiibish ngo ɗi c`in mbii ɗiibish nwun kas. Ngo ɗi wuri cut wugha nki̶pak ɗi nkoghop sarse, ɓe a cighi̶r ki̶ ki̶pak ɗi nkoghop sarkul ni nwuri zak. 40Katɗang ɓe mee gurum riɓet so ki̶ wugha nluɗiyeel, mpeku wuri lap nli̶r fugha ɗi, ɓe a cín mbiisup fugha ɗiki̶ nwuri zak. 41"Katɗang ɓe mee gurum leting nwugha, mpeku a sel wuri mpee meel mi̶ndong, ɓe a so a sel wuri mpee meel mo vul. 42Katɗang mee gurum ɗang mee mbii pu wugha, ɓe a cín nwuri. Ngo ɗi wuri riɓet hop mee mbii pu wugha, ɓe taji a kwar hop ni nwuri kas." 43"Wuu ten wu ki̶ling mo sat nee, 'A wal ngi̶nang fugha, ku a kwar shaarlek fugha ɗi.' 44Amma wan sat nwun nee, Wu wal nshaarlek fuu mo, ki̶ wu c`in aduwa mpee nyem ɗi mo lejeel nwun zak. 45Mpeku wu ɗee ɗi a jep kì̵ puun fuu ɗi wuri ndi̶ghi̶n ɗengnaan, a wurii le ku puus ni ɓangpee, nkaa nyemɗiibish mo, ki̶ nyemɗiiret mo. A wurii le ku fwan j`i nkaa nyem ɗin ndi̶re mo ki̶ nyemɗiibish mo zak. 46Katɗang wuu wal a nyem ɗi mo wal nwun ɗak, ɓe cirang ɗang Naan wurin nle ɗiiret nkaa wun ye? Koo nyemlapwap mo, ɓe moo walnshak aasi zak. 47Katɗang wuu tokshik, aa ɗyemni̶ghi̶n fuu mo ɓejee ɗak, ɓe wu c`in a me ɗi ni met nkaghar gurum mo ye? Koo a nyemk`um mo, ɓe moo tokshik ki̶ shak aasi zak. 48Mpeemi̶ni ɓe ni a ting ku wu ɗee a nyem ɗin ndi̶re mo, kaaɗi puun fuu ɗi aɗeng wuri a ngo ɗin ndi̶re si zak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\