Sughun 1

1Ndi̶ghi̶n takarda ɗiisi, ɓe mo ran a mbii ɗi Jesu Kristi wuri woo nki̶rom kì̵ Naan nee. A Naan wuri shee le mbii ɗiisi ni mo, nsar kì̵ Jesu Kristi, mpee ku wuri woo ni ɗi nyem fi̶ri mo, mpeku mo man mbii ɗi mon ndung j`i, ki̶ ɗi mo ɗi yaksi. Ni aasi ɓe, Jesu Kristi wuri lop ngulop fi̶ri so pe ki̶rom fi̶ri Joon ɗi, mpeku wuri woo mbii ɗiisi mo ɗi nwuri. 2Joon wuri kì̵ ten sat agaak mbii ɗi wuri kì̵ naa mo jir, ki̶ wuri ten ran po kì̵ Naan ɗi Jesu Kristi woo mo nwuri ne, ni azeen. 3Koo a weye, ɗi wuri tang takarda ɗiisi ni, ɓe wurin nkat retnyit, ki̶ nyem ɗi mo lekom mpee ki̶lingpo ɗiisi ni ɗi Naan kì̵ woo ni, ki̶ moo c`in mbii ɗi ni sat, ɓe mon nkat retnyit, mpeeɗi pee ni kì̵ wul kus, mpeku mbii ɗiisi ni mon ngam ɗi. 4Wan Joon ki̶n tok ki̶ Eki̶lisya ɗiipovul si mo, ɗi mo ndi̶ghi̶n yil nEshiya. Naan wuri naa wun shi yit naajeel fi̶ri, ki̶ wuri cín tongriyang nwun zak. Naan ɗi wuri ɗi yaksi, ɗi pugyet wuri ɗi yam, ki̶ ɗi wurin ndung j`i, ki̶ Riin ɗiipovul ni mo, ɗi moo ɗar kus ki̶ Naan a peetong fi̶ri ɗiiɗes. 5Ki̶ Jesu Kristi, ɗi wuri a langting ɗi azeen, wuri a ɗin nshee, ɗi mo shee yaghal ki̶ wuri a peemúut, ki̶ zak, a wuri a Mishkagham nkaa mishkagham ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ɗiisi jir. Wuri wal mmun. A mpee toghom fi̶ri, ɓe wuri fwoon mun mɓut shikbish funu mo. 6Wuri le mu ɗee a mishkagham mo ki̶ pris mo, mpeku mu seyil ɗi nNaan puun fi̶ri. Ɗiiɗes, ki̶ iiko, mo ɗee a mu wuri har ngaa-ngaa. Amin! 7Wu naa wurin ndung j`i nkaa nluu. Gurum mon nnaa wuri jir, har ki̶ nyem ɗi gyet mo pwas wuri. Gurum ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ɗiisi jir, mon nwal maap mpee wuri. Nin nɗee aasi! Amin. 8Daa Naan ɗiiɗes wuri sat nee, "A wuɗi a Alfa, ki̶ Omega, shee kì̵ mbii mo, ki̶ kyes kì̵ mbii mo jir zak. Naan ɗi wuri ɗi yaksi, pugyet wuri ɗi yam, ki̶ a wurin ndung j`i zak." 9A wan, Joon ɗyemni̶ghi̶n fuu nguso ndang Jesu, wan a memee ndi̶ghi̶n wun nyem ɗi wuu gung ki̶ shwaajeel, mpeeɗi wu le Kristi a kaa Mishkagham fuu si. Jí mo ɓwaghat wan, mo so ki̶ wan mee laayil, ɗi am neer ni cighi̶r kaat, ɗi moo pet ni a Patmos, mpeeɗi gyet wan ki̶n satpo Naan ni ngurum mo, ɗi Jesu wuri c`in langting ni. 10Kaaɗi wan ɗi nyil mPatmos, parpuus kì̵ Daa, ɓe Riin kì̵ Naan wuri j`i ɗel ndi̶ghi̶n wan. Ɗangɓe wan ki̶ling mee ɗoo ɗiiɗes mɓwoon fi̶na, kaa wal kì̵ feer si. 11Ni sat nwan nee, "A mang takarda, a ran mbii ɗi wugha nkaa naa ni, ku a lop so nEki̶lisya ɗiipovul, ɗi mon nyil Afisus ki̶ Simena, ki̶ Pagamum, ki̶ Tayati̶ra, ki̶ Sardis, ki̶ Filadalfiya, ki̶ Lodisiya." 12Wan cighi̶r mpeku wan naa ngo ɗi wurii katpo ni ɗi. Kaaɗi wan cighi̶r, ɓe wan naa, peele fitila mo povul, ɗi mo ɗak mo a shi zinariya. 13Nnaar kì̵ peele fitila ɗiipovul ɗiisi ni mo, ɓe wan naa mee gwar wurii ɗar ɗi, ɗi wuri lapshak ki̶ Làa Gurum. Wuri lop mee nli̶r ɗi ni sham wul wurin nkwakshii, ki̶ wuri ɓwaghat mee teng si cighi̶r nkaa tughur fi̶ri, ɗi mo ɗak mi̶ni a shi zinariya. 14Shoopkáa fi̶ri ni mo piyaa kaa shuu si, ki̶ ni kaa ɗaghar si. Yit fi̶ri ni mo lapwus kaa liis kì̵ wus si. 15Shii fi̶ri mo mi̶lep, kaa shaghal ɗiimi̶lep, ɗi mo tap ɗak shi wus mpeku ni ɗee a ɗiiret si. Ɗoo fi̶ri ni a kaa wal ki̶ am ɗi moo sham mputughul si. 16Wuri ki̶ zar mo povul nsarse fi̶ri, ki̶ mee kwai ɗii se, ɗi ni se koghop weet mpo fi̶ri. Yit fi̶ri ni fes ɓangpee hakyeng kaa puus a naar si. 17Kaaɗi wan naa wuri, ɓe wan taa nyil nder shii fi̶ri kaa wan ki̶n mumuut si. Ɓe wuri le sarse fi̶ri nkaa wan, ɗangɓe wuri sat nee, "Taji ki̶i̶rmuut yaa wugha kas. A wan a ɗin nshee, ki̶ a wan a kyes ni. 18A wan a ɗin mmeen. Gyet wan ki̶n muut, amma yaksi, ɓe wan ki̶ seen. Wan ntong ɗi ki̶ seen har ngaa-ngaa. Wan ki̶ makuli mu wang peemúut, ki̶ peeso kì̵ nyem mumuut mo, a sar fi̶na. 19"A ran mbii ɗi aa ten a naa mo yaksi, ki̶ mbii ɗi wugha nkaa naa mo, ki̶ mbii ɗi mon ndung j`i. 20A ɗiisi ni a shii kì̵ zar ɗiisi̶sok ɗiipovul ɗi mon nsarse fi̶na, ki̶ peeɗar mu fitila ɗiipovul ɗi mo ɗak a shi zinariya. Zar ɗiipovul ni mo, a mo a nyemlop kì̵ Eki̶lisya ɗiipovul ni mo, ki̶ peeɗar kì̵ fitila ɗiipovul si mo, mo a Eki̶lisya ɗiipovul ni mo zak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\