Sughun 10

1Ɗangɓe wan naa mee ngulop kì̵ Naan ɗiiɗes, wurii tong a ɗengnaan sham. Nluu paa wuri kaa nli̶r si, ki̶ zak, lilliu neer káa fi̶ri cighi̶rkaat. Yit fi̶ri ni a kaa puus si, ki̶ shii fi̶ri ni mo a kaa ndwet ɗiinan-nan mu wus si. 2Wuri ki̶ mee làa takarda, ɗi ni a wuwang nsar fi̶ri, wuri leshii fi̶ri ɗin nsarse ni nkaa bahar, ki̶ wuri ten yil ni ki̶ shii fi̶ri ɗin nsarkul. 3Ɗangɓe wuri petpee shi ɗoo ɗiiɓal ɗi ni lap shak ki̶ or mu mbwoor. Kaaɗi wuri kì̵ petpee ni, ɓe nluupet, ki̶ pee mo povul mo lap nwuri. 4Kaaɗi pee ɗiipovul ni mo lap, ɓe wan ki̶n riɓet ran ni, amma wan ki̶ling mee ɗoo ndi̶ghi̶n ɗengnaan sat nee, "A paa mbii ɗi nluu ɗi mo petpee povul ni mo sat. Taji a ran mbii ɗi mo sat ni kas." 5Ɗangɓe ngulop kì̵ Naan, ɗi mee shii fi̶ri ni nkaa bahar, ki̶ mee shii fi̶ri nkaa yil sí, wuri ɗiyeep sarse fi̶ri kàa aɗeng. 6Wuri tuwoorpo ndi̶ghi̶n sum kì̵ Naan ɗi har ngaa-ngaa. Wuri ɗi wuri le ɗengnaan, ki̶ mbii ɗi mon ndi̶ghi̶n ni jir. A wuri leyil, ki̶ mbii ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ni jir zak, ki̶ a wuri le bahar, ki̶ mbii ɗi mo ndi̶ghi̶n ni jir. Ngulop ni wuri sat nee, "Ba mee ɓes kuɗi kas, pee ni wul." 7Katɗang teer ni wul, mpeku ngulop kì̵ Naan ɗiipovul wuri taa feer fi̶ri ni, ɓe mbii ɗiisi̶sok mu Naan mon ngam, kaaɗi gyet wuri kì̵ ten sat nki̶rom fi̶ri mo, nyemsatpo fi̶ri mo mmi̶ni. 8Ɗangɓe wan ki̶ling mee ɗoo si ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ni katpo ki̶ wan zak nee, "A so, a mang takarda ɗi ni a wuwang, nsar kì̵ ngulop kì̵ Naan ɗi wurii ɗar nkaa yil ni ki̶ bahar sí." 9Ni aasi, ɓe wan so pe ngulop kì̵ Naan ni wuri ɗi, wan sat nwuri nee, "A cín làa takarda ni nwan." Ɓe wuri sat nwan nee, "A mang, a se. Nin nɗeet ɓut nwugha, amma nin nshang mpo fugha, kaa am nshii si." 10Wan lap làa takarda ɗin nsar kì̵ ngulop kì̵ Naan ni, ɓe wan se làa takarda ni. Ni shang ndi̶ghi̶n po fi̶na kaa am nshii si, amma aɓwoon ɗi wan ki̶n ten nse ni, ɓe ni le ku ɓut fi̶na ni ɗeet. 11Ɗangɓe mo sat nwan nee, "Ni ating a baa a satpo kì̵ Naan ɗi nkaa gurum ɗi mon nyil mo shini-shini, ki̶ liispo mo shini-shini, ki̶ nkaa mishkagham furu mo shini-shini zak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\