Sughun 11

1Mo cín mee kam nwan, mpee kám mbii mo, ɗangɓe mo sat nwan nee, "A so a kám Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni, ki̶ peewus mbiizughum ni, ki̶ zak, a tang ɗuu kì̵ nyem ɗi mo nkaa seyil nNaan ɗi nlu ni. 2Amma taji a kám pee ɗiineer cighi̶r mɓwoon ni kas, mpeeɗi mo kì̵ ten cín mi̶ni, nyem ɗi ba mo a nyem Yahudi mo kas. Nyem ɗiisi mon mmwaan nkaa birni mu Naan ni, mpee tar mo laarfeer baavul. 3Wan ncín iiko fi̶na nlangting mo vul, mpeku mo satpo ɗi Naan ki̶ riɓet ku mo sat ɗi akiyeen, mpee teer mo duɓu mi̶ndong ki̶ ɗari vul ki̶ laarpeemee, ki̶ zak, mon njwal a leemaap mo." 4Nyemlangting ɗiivul ɗiisi ni mo, a mo a tingpaat ɗiivul si mo, ki̶ fitila ɗiivul si mo zak, ɗi moo ɗar ntoghom kì̵ Daa ɗi mu yil ɗiisi ni. 5Katɗang mee gurum ki̶ riɓet wat mo, ɓe wus nj`i put mpo furu, har ni se shaarlek furu. A ɗiisi ni, a ar muut kì̵ jir nyem ɗi moo tang wat mo. 6Nyem ɗiisi ni mo ki̶ iiko, mpeku mo shaghat ɗengnaan, mpeku taji fwan j`i kas, ndi̶ghi̶n teer ɗi mon nkaa satpo ɗi Naan ki̶ riɓet ku mo sat akiyeen. Ki̶ zak, mo ki̶ iiko, mpeku mo le am mo jir, mo ɗee a toghom. Moo mak cut yil ni shi shwal mo shini-shini, kaaɗi mo naa ni ret mmo nyit si. 7Aɓwoon ɗi mon nkyes sat langting furu ni mo, ɓe mee luwa ɗi ni kàa put ndi̶ghi̶n tughun ɗi ba ni ki̶ peeɗar kas si. Luwa ɗiisi nin mɓwot lek nkaa mo, har nin nse koghorong nkaa mo, ɗangɓe nin ntwa mo zak. 8Kúm kì̵ das ɗiivul ɗiisi ni mon ngi̶rang ndi̶ghi̶n birni ɗiinan-nan si mo, ɗi moo pet mo a Sodom ki̶ Ijip, yil ɗiivul si mo ɗee a mbiikám. A ndi̶ghi̶n birni ɗiiɗes ɗiisi, ɓe gyet mo pwas Daa furu ɗi. 9Gurum mo ndi̶ghi̶n yil mo shini-shini, liispo mo shini-shini, dang mo shini-shini, ki̶ jep gurum mo shini-shini, mon nnaa kúm kì̵ mo ni, mpee teer mo kun ki̶ kaghar, ki̶ gurum mon nkwar wum kúm kì̵ mo ni. 10Nyem ɗi moo tong ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, mon nc`in retnyit mpee murap kì̵ das ɗiivul ɗiisi ni mo. Mon mmi̶reppee, ki̶ zak, mon nlop mbiizughum mon nshak, mpeeɗi po kì̵ Naan ɗi jí langting ɗiivul ni mo sat, ni le ku gurum ɗi mon nyil ɗiisi mo shwaajeel ɗes. 11Aɓwoon kì̵ teer mo kun ki̶ kaghar, ɓe Naan wuri le ku nook mu seen ɗel ndi̶ghi̶n mo, har mo yaghal ɗar nkaa shii furu mo, ɗangɓe mee ki̶i̶rmuut ɗiiɗes ni yaa nyem ɗi mo naa mo. 12Ɗangɓe mo ki̶ling mee ɗoo ɗiiɗes ɗi ni put ndi̶ghi̶n ɗengnaan ni sat mmo nee, "Wu kàa si." Ɓe mo yaghal kàa ndi̶ghi̶n ɗengnaan mɓut nluu, ki̶ shaarlek furu mo naa pe moo kàa ɗi. 13Nɗin mman, nnaar kì̵ mi̶ni, ɓe yil ni yoghon ɓal-ɓal. Mi̶ndong mɓut nkaghapaat mu birni ni pyan, ki̶ gurum mo duɓu povul, mo murap ndi̶ghi̶n yoghon kì̵ yil mi̶ni. Ki̶i̶rmuut ɗiiɗes yaa kaghar nyem ɗi moo seen mo, har mo cín ɗiiɗes nNaan ɗi wuri ndi̶ghi̶n ɗengnaan. 14Aɓwoon kì̵ mbii ɗiisi mo, ɓe jeel ɗiivul ni ɗel, amma jeel ɗiikun nin nj`i ki̶lak-ki̶lak. 15Ngulop kì̵ Naan ɗiipovul ni wuri taa feer ɗiipovul ni, ɓe wan ki̶ling ɗoo ɗiiɓal-ɓal mo ɗes ndi̶ghi̶n ɗengnaan, mo sat nee, "Mulki mu yil ɗiisi ni, ni ɗee a mulki mu Daa funu, ki̶ mu Làa fi̶ri Kristi, wurin nc`in mulki ni a har ngaa-ngaa." 16Ɗangɓe nyemnan ɗii Laarvul baafeer si mo, ɗi moo tong nkaa mbiitong mu mulki furu mo ntoghom kì̵ Naan si, mo kurum nyil, ku mo seyil ɗi nNaan. 17Mo sat nee: "Mu pi̶lang wugha, Daa Naan ɗiiɓal met jir, wugha ɗi wugha a shee kì̵ mbii mo jir, ki̶ zak, wugha ɗi yaksi, mu pi̶lang wugha, mpeeɗi aa mang ɓal fugha ɗiiɗes ni nsar fugha, ku a yaa se mulki ɗi nkaa yil ɗiisi. 18Nyem ɗi ba mo a nyem kì̵ Naan mo kas, ndi̶ghi̶n yil mo shini-shini, ni làa mmo mɓut, mpeeɗi tughup kì̵ Naan ni j`i wul. Mpeeɗi pee ni wul, mpeku wugha woo tughup fugha ɗi nkaa mo. Pee ni wul, mpeku wugha tokɗiyeel ɗi nyem ɗi gyet mo kì̵ ten murap mo, ki̶ mpeku a cín kwat ɗiiret ɗi nki̶rom fugha mo. Nyemsatpo fugha mo mmi̶ni, ki̶ nyem fugha mo, ki̶ nyem ɗi gyet mo lesum fugha ni a ɗiiɗes, nyem ɗiiɗween mo, ki̶ nyem ɗiinan mo zak. Wugha wat nyem ɗi mo wat yil ni mo." 19Mo wang Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ɗi ni ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ɓe mo naa kwati mu tuwoorpo shi toghom mu Naan, ni ɗi nLu kì̵ Naan ɗiiɗes ɗiisi ni. Ɗangɓe pee ni mi̶lep ɗes, ki̶ ɗoo ɗiiɗes mo, ki̶ nluupet, ɓe yil ni yoghon, ki̶ ɗaghar ɗiinan-nan mo sham nkaa yil ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\