Sughun 13

1Ɗangɓe wan naa mee luwayil, ɗi ni kàa put ndi̶ghi̶n am bahar. Luwa ɗiisi ni ki̶ soghom mo kaghapaat, ki̶ káa mo povul, ni ki̶ mbiikáa mu mulki mo kaghapaat nkaa soghom fi̶ri ni mo, ki̶ zak, koo a káa ɗiiɗang ye, ɓe mo ran mee sum ɗi ni satpo ɗiibish nkaa Naan. 2Luwa ɗi wan naa ni, ni lapshak ki̶ lushim, shii ni lapshak ki̶ mu mee luwayil ɗi moo pet a beyar. Po ni lapshak ki̶ mu mbwoor. Kus nw`oo ɗiiɗes si cínɓal fi̶ri nluwa ni, ki̶ peetong mu mulki fi̶ri, ki̶ iiko fi̶ri ɗiiɗes ni. 3Mee káa kì̵ luwa ɗiisi ni, ni ɗee kaa mo le a láa ɗi ni mak muut nluwa ni si, amma láa ni kì̵ zughum. Luwa ɗiisi ni c`in mbii aapo mo ngurum mo ndi̶ghi̶n yil ni zam, har gurum mo ɗoghom so ndang ni. 4Gurum mo seyil nw`oo ni, mpeeɗi ni kì̵ ten cín iiko fi̶ri nluwa ni, ki̶ zak, mo seyil nluwa ni, har mo sat nee, "A we kaa wugha luwa si ye? A we mmak cín lek ki̶ wugha ye?" 5Mo cín po nluwa ɗiisi ni, har ni satpo roghop, ki̶ po ɗiibuu mo nkaa Naan. Mo cínɓal nni, mpee sat mbii mo kaa mi̶ni mo si, mpee tar mo laarfeer baavul. 6Luwa ni wang po fi̶ri, har ni satpo ɗiibuu mo, nkaa Naan ki̶ peetong fi̶ri ɗi ni ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ki̶ nkaa nyem ɗi mo ɗi ndi̶ghi̶n ɗengnaan zak. 7Mo cínɓal nni, mpeku ni c`in lek ɗi nkaa nyem kì̵ Naan mo, har ni se koghorong nkaa mo, ki̶ zak, mo cín iiko nni nkaa saghan kì̵ gurum mo shini-shini, ki̶ liispo mo shini-shini, ki̶ yil mo shini-shini, zak. 8Gurum ɗi moo tong ndi̶ghi̶n yil ɗiisi jir mo seyil nni, amma nyem ɗi mo kì̵ ten ran sum furu, pugyet ɗin nshee kì̵ yil ni, ndi̶ghi̶n takarda ɗi ni a mu seen, ɗi ni a mu Laatum ɗi gyet mo tu wuri si, ɓe ba mon nseyil nluwa ni kas. 9Ngo ɗi wuri ki̶ kom mpee ki̶lingpee, ɓe wuri ki̶ling. 10Katɗang mo mang mee ngo so ki̶ni, mpeku wuri ɗee a ki̶rom, ɓe ni a ting mon mmang wuri so ki̶ni ku wuri ɗee ɗi a ki̶rom. Katɗang mon ntu mee ngo a shi kwai, ɓe ni a ting mon ntu wuri a shi kwai ni, ɗiisi ni ɗee a petpee, mpee nyem kì̵ Naan mo, mpeku mo gung, ki̶ mo ɗar ɗi ɓal-ɓal ndi̶ghi̶n cínzeen furu. 11Ɗangɓe wan naa mee luwa zak, nii kàa put ndi̶ghi̶n yil. Luwa ɗiisi ni ki̶ soghom mo vul kaa laatum si. Amma ni katpo kaa nw`oo ni si. 12Luwa ɗiisi ni c`in ɗak ki̶ iiko mu luwa ɗin nshee si. Ni leting ngurum ɗi mon ndi̶ghi̶n yil ni, mpeku mo seyil nluwa ɗin nshee ni, ɗi láa ɗiimumuut ɗi jí mo le nni, ni kì̵ zughum nni si. 13Ni c`in mbii aapo mo ɗes hakyeng, ni le ku wus tong a sham nkaa yil ɗiisi, har gurum mo naa sham kì̵ wus ni. 14Mpee mbii aapo ɗi luwa ɗiivul ɗiisi ni c`in, nyit kì̵ luwa ɗin shee ni, ɓe ni num gurum ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ɗiisi. Ni leting ngurum mo, ku mo ɗik muriin kì̵ luwa ɗin nshee si, ɗi gyet mo le láa ni shi kwai, amma ba ni muut kas si. 15Mo cínɓal nluwa ni, mpeku ni cín nookɗi mmuriin kì̵ luwa ɗin nshee, ɗi gurum mo kì̵ ten ɗik ni, har muriin ni katpo. Nyem ɗi mo kwar seyil nni, ɓe muriin ni le ku mo twa mo. 16Luwa ɗiivul ni, ni leting ngurum mo jir, nyem ɗiiɗes mo, ki̶ ɗiilee mo, nyemlong mo, ki̶ nyemjeel mo, jeplu mo, ki̶ ki̶rom mo, ku mo lap mee alama nkaa sarse furu, koo nkaa pukiyeen furu mo. 17Mpeku taji mee gurum katpee mpee c`in nwor kas, see ngo ni ki̶ alama ni akuɗang. Alama ɗiisi ni a sum kì̵ luwa ni, koo namba ki̶ sum fi̶ri. 18Ɗiisi ni, ɓe see a ngo ɗi wuri ki̶ seen, ɗang wurin mmak manshii kì̵ namba kì̵ luwa ɗiisi ni, mpeeɗi namba ni a namba kì̵ gurum, ni ɗar a koppee mu sum kì̵ luwa. Namba kì̵ luwa ni a ɗari peemee ki̶ laarpeemee baapeemee (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\