Sughun 14

1Kaaɗi wan ɗiyeep yit, ɓe wan naa Laatum akiyeen fi̶na, wuri ɗar nkaa jwak nZayon, ashak ki̶ nyem fi̶ri mo, ɗi mo wul duɓu ɗari mi̶ndong ki̶ laarfeer baafeer (144,000). Das ɗiisi ni mo ki̶ sum kì̵ Laatum ni, ki̶ sum kì̵ puun fi̶ri a riran nkaa pukiyeen furu mo jir. 2Ɗangɓe wan ki̶ling mee ɗoo si ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ɗi ni ntiit ki̶ wal kì̵ am ɗi nii sham ndung ɗes, ki̶ ni wal kaa petpee kì̵ nluu si. Ɗoo ɗiisi ni shang ki̶ling, kaa mee das mo nkaa taa nɗeng-nɗeng mo si. 3Mo c`in kook ɗiipoo ntoghom kì̵ mbiitong mu mulki ni, ki̶ ntoghom kì̵ mbii ɗiifeer ɗi mo ki̶ seen si mo, ki̶ ntoghom kì̵ nyemnan si mo. Ba mee ngo mak kám kook mi̶ni kas, see a das ɗiiduɓu mi̶ndong ki̶ laarfeer baafeer ni mo ɓejee. A mo a nyem ɗi mo kì̵ ten ang mo ndi̶ghi̶n yil ni. 4Das ɗiisi ni mo a nyem ɗi ba gyet mo kyam wat sut shi ngaa kas, mo ki̶ tap ki̶ káa furu mo. Mo a nyem ɗiiɓang mo. Mo so ndang Laatum ni, koo a pee ɗiiɗang ye. Mo ang mo mɓut ngurum mo, ki̶ mo cín mon nNaan, ki̶ Laatum ni, kaa mbiizughum ɗin nshee si. 5Ba mee ɗung kyam put mpo furu kas, mpeeɗi ba mo ki̶ mee shikbish kas. 6Ɗangɓe wan naa mee ngulop kì̵ Naan, nkaa mwaan ndi̶ghi̶n kut a shi cáap, wuri ki̶ po ɗiiret, ɗiiso ngaa-ngaa, mpeku wuri sat ni ɗi nyem ɗi mon ndi̶ghi̶n yil ɗiisi. Po ɗiisi ni, ni a mpee koo a yil ɗiiɗang ye, ki̶ mpee koo a saghan ɗiiɗang ye, koo a liispo ɗiiɗang ye, ki̶ ni a mpee gurum mo jir ndi̶ghi̶n yil ni. 7Wuri sat shi ɗoo ɗiiɗes nee, "Wu ki̶i̶r Naan, wu cín ɗiiɗes nwuri, mpeeɗi puus tokɗiyeel fi̶ri ni j`i wul. Wu seyil nNaan, mpeeɗi a wuri le ɗeng mo ki̶ yil ni. A wuri le am ndi̶ghi̶n bahar, ki̶ tuɓut mo zak." 8Mee ngulop kì̵ Naan ɗiivul, wuri j`i mɓwoon kì̵ ngulop kì̵ Naan ɗin nshee ni, wuri sat nee, "Wuraa pal, wuraa pal. Yil Babilon ɗiiɗes ni wuraa pal. Gyet a wura le ɗang gurum ɗin ndi̶ghi̶n yil ni mo shini-shini mo shwaa am anab fi̶ra, ɗi ni a mu c`in ngaa ki̶ wura." 9Mee ngulop kì̵ Naan ɗiikun wuri j`i mɓwoon kì̵ ngulop ɗiivul ni, wuri sat nee, "Katɗang mee gurum seyil nluwa si, ki̶ muriin fi̶ri, har ku ngo mi̶ni lap alama mu luwa ni nkaa sarse fi̶ri, koo nkaa pukiyeen fi̶ri, 10ɓe gwar mi̶nin nshwaa am anab ɗi ni a mu tughup kì̵ Naan. Ɗi wuri kì̵ ten ɗoo shiɓal ndi̶ghi̶n ɗaa fi̶ri ɗi ni a mu tughup fi̶ri. Mon ncínjeel ngwar mi̶ni shi wus ɗiinaat, ki̶ jwak mu wus mo, ntoghom kì̵ nyemlop kì̵ Naan mo, ki̶ Laatum ni. 11Ɗiyeel mu shwaajeel kì̵ das mi̶ni mo, ni yaghal kàa aɗeng har ngaa-ngaa, par ki̶ puus. Ba mee nookɗi pe nyem ɗi mo seyil nluwa ni, ki̶ muriin fi̶ri ni kas. Ki̶ koo nyem ɗi mo lap alama mu sum kì̵ luwa ni." 12Ɗiisi ni ɗee a petpee mpee nyem kì̵ Naan mo, mpeku mo gung ɗi ndi̶ghi̶n tap ki̶ Waar kì̵ Naan, ki̶ zak, mpeku mo ɗar ɗi ɓal-ɓal shi cínzeen furu ndi̶ghi̶n Daa Jesu. 13Ɗangɓe wan ki̶ling mee ɗoo ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ni sat nee, "A ran mbii ɗiisi mo. Ɗiiret ni ɗee nkaa nyem ɗi mo murap mo, nyem ɗi mon mmurap mpee sum ki̶ Daa, yaghal nyaksi." Riin ni lap nee, "Ii, ni aasi, mpeeɗi mon nnookɗi mɓut nɗak furu mo, ki̶ ɗak furu ni moo so ndang mo zak." 14Kaaɗi wan naapee, akiyeen fi̶na, ɓe wan naa mee nluu ɗiipiyaa, ki̶ mee gwar wurii tong nkaa nluu ni, ɗi wuri lapshak ki̶ Làa kì̵ Gurum. Wuri ki̶ mbiikáa mu zinariya nkaa káa fi̶ri, ki̶ wuri ki̶ mee cuk ɗiisese nsar fi̶ri. 15Mee ngulop kì̵ Naan wuri j`i put ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, ɓe wuri pet gwar ɗi wurii tong nkaa nluu si, shi ɗoo ɗiiɓal, nee, "A mang cuk fugha ni, ku a yaa ɗiip ɗiɓen ɗin mmaar ni ɗi, mpeeɗi pee mu ɗiip ɗiɓen ɗin mmaar ni kì̵ j`i wul. Ɗiɓen ni kì̵ nung mak ɗiip." 16Gwar ɗi wurii tong nkaa nluu sí, wuri wiip cuk fi̶ri nkaa maar ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ni, ɓe mo ɗiip ɗiɓen ni mo ɗak. 17Mee ngulop kì̵ Naan, wuri j`i put ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ngulop ɗiisi wuri ki̶ cuk ɗiisese nsar fi̶ri zak. 18Mee ngulop kì̵ Naan, ɗi a wurii tap ki̶ wus, wuri j`i put a peeɗi moo wus mbiizughum ɗin nNaan, wuri pet ngulop kì̵ Naan ɗi wuri ki̶ cuk ɗiisese sí shi ɗoo ɗiiɓal nee, "A mang cuk fugha, ku a yaa saa tuwoon laating anab ɗii mu yil ɗiisi ni ɗi, mpeeɗi laating anab ni mo kì̵ nung." 19Ngulop kì̵ Naan ni wuri wiip cuk fi̶ri nkaa yil ni, ɓe wuri yaa saa tuwoon anab mo, ɗangɓe wuri le mo ndi̶ghi̶n pee ɗwat am anab, ɗi ni a tughup kì̵ Naan ɗiiɗes. 20Mo ti̶reng, ki̶ mo ɗwat làa anab ni mo, aɓwoon kì̵ birni ni. Toghom put ndi̶ghi̶n làa anab ɗiisi ni mo, har toghom ni sham kaa am ndung si, mpee meel mo ɗari vul, jurung kì̵ ni a kaa kám kì̵ shii mo paat si.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\