Sughun 17

1Aɓwoon mi̶ni, ɓe memee mɓut nyemlop kì̵ Naan ɗiipovul si mo, ɗi mo ki̶ ɗaa mo povul sí, wuri j`i mpee wan ɗi, ɓe wuri sat nwan nee, "A j`i, ɓe wan nkám nwugha, ɗiyéel ɗi mo can mmat ngaa ɗiiɗes si wura. Mat ngaa ɗiisi ni wura ɗee a mishkagham, nkaa birni ɗi mo ɗik ni kus ki̶ dung am si mo. 2Mishkagham ɗii mu yil ɗiisi mo c`in ngaa ashak ki̶ wura, ki̶ gurum ɗin ndi̶ghi̶n yil ɗiisi mo fes yughur ki̶ am anab mu ngaa fi̶ra ni." 3Ɗangɓe Riin kì̵ Naan ni j`i ɗel ndi̶ghi̶n wan, ɓe ngulop kì̵ Naan wuri mang wan so ki̶ni a mee naar yil sí, a peeɗi ba am ɗi kas. A naar yil ni, ɓe wan naa mee mat ki̶ tong nkaa mee luwayil ɗi ni a naat. Mo ran sum ɗiibish mo, ɗi mo satpo ɗiibuu nkaa Naan. Luwayil ɗiisi ni ki̶ káa mo povul, ki̶ soghom mo kaghapaat. 4Mat ni wura tap jwal a lée ɗi mo pan a naat mo, ɗi mo ret naa zam, wura kì̵ tap ɗak mo a shi mbii ɗi mo ɗak mo a shi zinariya ki̶ jwak ɗiilapwus mo, ki̶ mbii jwat ɗii riret mo, kaa mbii ɗi moo pet ni a peyal mo si. Mat ni wura ki̶ mee kap nsar fi̶ra, ɗi mo ɗak ni a shi zinariya, ɗi ni gam ki̶ mbii ɗiibish mo, ɗi mo a mu ar tong fi̶ra ɗiibish mu ngaa. 5Mo ran mee sum, ɗi shii ki̶ni a ɗiisi̶sok, nkaa pukiyeen fi̶ra nee, "Babilon ɗiiɗes, ni̶ghi̶n kì̵ mat ngaa mo, ki̶ mbii ɗiibish ɗi mon ndi̶ghi̶n yil ni jir." 6Wan naa mat ni wura ɗee a ɗiiyuyughur, ki̶ toghom kì̵ nyem mu Naan mo, ɗi wura kì̵ ten shwaa ni. Toghom kì̵ nyem ɗi gyet mo twa mo, mpeeɗi gyet mo c`in langting mpee sum kì̵ Jesu. Kaaɗi wan naa mat ni wura, ɓe ni fes aapo nwan zam. 7Ngulop kì̵ Naan wuri sat nwan nee, "A me aapo nwugha ye? Wan woo shii kì̵ mbii ɗiisi̶sok kì̵ mat ɗiisi ni nwugha, ki̶ shii kì̵ mbii ɗiisi̶sok mu luwayil ɗi wuraa lang nkaa ni, ɗi ni ki̶ káa mo povul, ki̶ soghom mo kaghapaat si. 8Luwayil ɗi a naa si, gyet yam ɓe ni ki̶ seen, amma yaksi, ɓe ba ni kuɗi ki̶ seen kas, nin nyaghal kàa put a ndi̶ghi̶n tughun ɗi ba nii peeɗar kas si, mpeku ni so ɗi a peeɗi mon ntu ni ɗi vit, har ngaa-ngaa. Nyem ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, ɗi pugyet ɗin nshee kì̵ yil ni, ɓe ba mo ran sum furu mo ndi̶ghi̶n takarda mu seen kas. Nin aapo mmo mpee naa luwa ɗiisi ni, mpeeɗi gyet ni ɗi ki̶ seen, amma ni kì̵ muut, jir ki̶si, ɓe nin nwaa baaj`i put ki̶ seen zak. 9"Manshii kì̵ mbii ɗiisi ni, see, ngo ɗi wuri ki̶ seen mpee manshii kì̵ mbii mo. Káa kì̵ luwa ɗiipovul ni mo, mo a ɗushuu mo povul, ɗi mat ni wuraa tong nkaa mo si. Ki̶ zak, mo a mbiikám, káa mishkagham mo povul si. 10Mo kì̵ sham ki̶ paat mo ndi̶ghi̶n mulki furu, amma mi̶ndong ɗi nkaa se mulki yaksi. Ba ɗiivul ni ki̶ j`i wul kas, amma katɗang wurin nj`i wul, ɓe wurin nse mulki ni a mpee rep pee lee ɓejee ɗak. 11Luwayil ɗi jí ni ki̶ seen amma yaksi ɗi ba ni kuɗi kì̵ seen kas. Luwayil ni shikáa fi̶ri a mishkagham ɗiipokun, amma ni a ndi̶ghi̶n saghan kì̵ mishkagham ɗiipovul si mo. Nin nkaa so a peelagham kì̵ ni. 12"Soghom ɗiikaghapaat ɗi a naa si mo, mo a mishkagham mo kaghapaat, ɗi ba mo kì̵ cín mulki furu kas aku. Amma mpee awa mi̶ndong, ɓe mon ncín iiko mmo kaa mishkagham mo si, ku mo c`in mulki ɗi ashak ki̶ luwayil ni. 13Mishkagham ɗiikaghapaat si mo, pan furu ni mo a ɗiimi̶ndong, mon ncín ɓal furu, ki̶ iiko furu nluwayil ni. 14Mon nc`in lek ki̶ Laatum ni, amma Laatum ni wurin nse koghorong nkaa mo, mpeeɗi a wuri a Daa kì̵ daa mo, Mishkagham kì̵ mishkagham mo, ki̶ ashak ki̶ wuri, ɓe nyem ɗi wuri kì̵ ten pi̶rep, ki̶ bi̶lip mo, mon nse koghorong zak." 15Ɗangɓe ngulop kì̵ Naan wuri sat nwan nee, "Am ɗi a naa sí, a peeɗi mat ngaa si wuraa tong ɗi, gurum mo ɗes shini-shini, ki̶ yil mo shini-shini, ki̶ liispo mo shini-shini zak. 16Soghom ɗiikaghapaat ɗi a naa sí mo, mo ki̶ luwayil ni, mon nfes kwar mat ngaa ni. Mon nhi̶r mbii ɗi wura ki̶ mo jir, har mo yit wura ɗee ngum, mon nse luwa fi̶ra, ki̶ mon ncaan wura shi wus. 17A Naan wuri kì̵ ten le mi̶ni ndi̶ghi̶n putughup furu, mpeku mo c`in mbii ɗi ni gam ɗyen fi̶ri ɗi, kaaɗi mo ɓàlkáa furu mo, mpeku mo cínɓal furu mo, mpee se mulki kì̵ luwayil ni, har parɗi po kì̵ Naan ni gam. 18Mat ɗi wugha naa ni, ni a birni ɗiiɗes ɗi ni kì̵ c`in mulki, nkaa mishkagham mu yil ni mo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\