Sughun 20

1Wan naa mee ngulop kì̵ Naan ki̶ sham put ndi̶ghi̶n ɗengnaan, wuri ki̶ makuli mu wang tughun ɗiijurung, ɗi ba nii peeɗar kas si, ki̶ wuri ki̶ mee ti̶sek ɗiiɗes nsar fi̶ri. 2Wuri yaa nw`oo si, nw`oo ɗi pugyet ni ɗi yam-yam si. A nw`oo ni wuri a Shetan, mishkagham ki̶ riin ɗiibish mo jir. Ngulop kì̵ Naan wuri ɓwaghat Shetan mpee ɓit mo duɓu mi̶ndong. 3Ngulop kì̵ Naan wuri vwet nw`oo ni sham ndi̶ghi̶n tughun ɗi ba nii peeɗar kas si. Aɓwoon mi̶ni, ɓe wuri shaghat po tughun ni, ki̶ wuri lus ni, mpeku taji Shetan wuri katpee mpee num gurum ɗin ndi̶ghi̶n yil ni mo ɗi zak kas, see aɓwoon kì̵ ɓit mo duɓu mi̶ndong akuɗang. Aɓwoon kì̵ ɓit mo duɓu mi̶ndong ni, ɓe mon mɓwot Shetan wuri, mpee reppee lee ɗak. 4Ɗangɓe wan naa nyem ɗi mo cín iiko mmo, mpeku mo tokɗiyeel ɗi. Moo tong nkaa mbiitong mu mulki mo, ki̶ zak, wan naa seen kì̵ nyem ɗi gyet mo kì̵ saa káa kì̵ mo, mpeeɗi gyet mo c`in langting mpee Jesu, ki̶ mpee satpo kì̵ Naan. Ba gyet mo seyil luwayil ni, koo muriin fi̶ri kas, ki̶ ba gyet mo lap alama mu luwayil ni nkaa pukiyeen furu mo, koo nkaa sar furu mo kas. Mo baa cín seen mmo, har mo se mulki ashak ki̶ Kristi mpee ɓit mo duɓu mi̶ndong. 5A ɗiisi ni a yaghal a peemúut ɗin nshee. (Kaghar nyem ɗii mumurap ni mo, ba mo baa kat seen kas, see mɓwoon kì̵ ɓit mo duɓu mi̶ndong akuɗang.) 6Jir nyem ɗi mo mak yaghal a peemúut ɗin nshee ɗiisi ni, ɓe a nyem mi̶ni mon nkat ɗiiret, ki̶ a nyem mi̶ni mo a ɗiiɓang. Ba muut ɗiivul mak kat ɓal nkaa mo kas, amma mon nɗee a pris mu Naan mo, ki̶ mu Kristi, har mon nse mulki ashak ki̶ wuri mpee ɓit mo duɓu mi̶ndong. 7Aɓwoon ɗi ɓit duɓu mi̶ndong ni mo ɗel, ɓe mon nfwoon Shetan ndi̶ghi̶n tughun ɗi mo ɓwaghat wuri ni ɗi. 8Ɓe Shetan wurin mput so, mpeku wuri num gurum ɗi mo ndi̶ghi̶n yil mo ɗi, ndi̶ghi̶n kwang ɗiifeer mu yil ni. Yil ɗiisi ni mo a Gog, ki̶ Magog, wurin nkyak mo le ashak mpee lek. Ɗuu kì̵ mo ni ɗee a kaa ɗiyees mpo am bahar si. 9Mon mpweer nkaa yil ni jir, har mon nso neer peeɗi nyem kì̵ Naan moo kuur ɗi, ki̶ birni ɗi wuri wal nni. Amma wus ntong a ɗengnaan sham ɗi, har nin nsham se mo. 10Shetan ɗi gyet wuri num mo, mon nvwet wuri ndi̶ghi̶n aawus ɗi nii lap a shi fwat mu binti̶ka, peeɗi luwayil ki̶ ngusatpo kì̵ Naan mu ɗung si mo ɗi. Mon nshwaajeel a peemi̶ni mpar ki̶ puus, har ngaa-ngaa. 11Ɗangɓe wan naa mee peetong mu mulki ɗiiɗes a piyaa, gwar ɗi wuri tong nkaa peetong mu mulki ɗiisi ni, ɓe yil ki̶ ɗengnaan mo lagham shiir nyit fi̶ri, ba mee gurum mak man peeɗi mo lagham ɗi kas. 12Wan naa nyem mumuut moo ɗar ntoghom fi̶ri, nyem ɗiinan mo, ki̶ ɗiiɗween mo. Mo wang takarda mu seen ni, ki̶ pak takarda mo, ɗi mo ran mo nkaa ɗak ɗi gyet nyem mumuut ni mo kì̵ c`in, ɓe mo kuɗi mmeen. Mmo tokɗiyeel mo a ntiit-ntiit ki̶ mbii ɗi mo a riran ndi̶ghi̶n takarda ni mo. 13Bahar wura fuut nyem mumuut ɗi mo ndi̶ghi̶n wura, ki̶ muut mu peemúut mo cín nyem mumuut ɗi mo ndi̶ghi̶n mo, koo a ngo ɗiiɗang ye, ɓe mo tokɗiyeel wuri a ntiit-ntiit ki̶ mbii ɗi wuri kì̵ ten c`in mo. 14Mo vwet muut, mu peemúut ndi̶ghi̶n aawus. Aawus ɗiisi ni a peemúut ɗiivul mmi̶ni. 15Katɗang ba sum kì̵ gurum a riran ndi̶ghi̶n takarda mu seen kas, ɓe mon nvwet gwar mi̶ni ndi̶ghi̶n aawus ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\