Sughun 4

1Aɓwoon mi̶ni, ɓe wan ɗiyeep yit fi̶na. Ɓe wan naa mee polu ɗi ni a wuwang ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ɓe wan ki̶ling ɗoo ɗi ni wal ntiit ki̶ feer, ɗi jí ni katpo ki̶ wan nshee. Ni sat nwan nee, "A kàa mpesi. Wan nkám nwugha mbii ɗi yak mon nc`in akiyeen." 2Nɗin mman, ɓe Riin kì̵ Naan wuri j`i ɗel ndi̶ghi̶n wan, ɗangɓe ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ɓe wan naa mee peetong mu mulki, ɗi mee gwar ki̶ tong nkaa ni. 3Yit kì̵ gwar ɗi wurii tong nkaa ni, nii lapwus kaa jwak ɗiiret ɗi moo pet mo a jaspa, ki̶ kaneliyan, ki̶ lilliu ɗi ni lapshak ki̶ mee jwak ɗi moo pet ni a emeral, mo tap neer peetong mu mulki ni cighi̶rkaat. 4Mee peetong mu mulki mo laarvul baafeer, mo neer peetong mu mulki ɗiiɗes ni le nnaar. Nyemnan mo laarvul baafeer, moo tong nkaa peetong mu mulki ɗiisi ni mo. Nyemnan ɗiisi ni mo, moo lop a lée ɗiipiyaa-piyaa mo, ki̶ zak, mo lop a mbiikáa mu mulki, ɗi mo ɗak mo a shi zinariya. 5Mi̶lep kì̵ pee ki̶ put ɗi ndi̶ghi̶n peetong mu mulki ɗiiɗes ni, ki̶ or ɗiiɗes ki̶ nluu pi̶rep. Akiyeen kì̵ peetong mu mulki ɗiisi ni mo, ɓe fitila mo povul mo nkaa lapwus. A ɗiisi ni mo a Riin kì̵ Naan ɗiipovul si mo. 6Ki̶ zak, akiyeen kì̵ peetong mu mulki ɗiiɗes ni, ɓe wan naa mee mbii káa bahar si, ɗi ni mi̶lep kaa gi̶las si, ki̶ ni ɗong kyet-kyet. Mee mbii ɗi mo kì̵ seen, mo feer, moo ɗar mpeefeer, cighi̶r mɓwoon kì̵ peetong mu mulki ɗiiɗes ni, mbii ɗiifeer ɗi mo ki̶ seen ni mo, mo gam ki̶ yit nkoghop mɓwoon ki̶ nkoghop ndi̶ghi̶n. 7Ɗin nshee ni, lapshak ki̶ mbwoor, ɗiivul ni lapshak ki̶ kus randong, ɗiikun ni, ɓe yit kì̵ ni ntiit ki̶ mu gurum, ɗiifeer ni lapshak ki̶ puul ɗi ni nkaa yaghal ncáap si. 8Koo a ɗiiɗang ye ndi̶ghi̶n mbii ɗi mo ki̶ seen feer ɗiisi ni mo, ɓe ni ki̶ cáap mo peemee, ki̶ mo ki̶ yit nkoghop mɓwoon ki̶ nkoghop ndi̶ghi̶n zak. Ba moo mee nookɗi kas, mpeeɗi mpar ki̶ puus, ɓe mo nkaa sat nee: "Ɗiiɓang, ɗiiɓang, ɗiiɓang! A Daa Naan wuri ɓal met mbii mo jir. A wuri ɗi yam, ki̶ a wuri ɗi yaksi, ki̶ a wuri ɗi akiyeen zak." 9Kaaɗi mbii ɗiifeer ɗi mo ki̶ seen ɗiisi mo, mo kwoop, ki̶ mo cín ɗiiɗes mu pi̶lang, pe gwar ɗi wurii tong nkaa peetong mu mulki ni, a wuri ɗi wuri ki̶ seen har ngaa-ngaa. 10Nyemnan ɗii laarvul baafeer si mo, mo zum ntoghom kì̵ gwar ɗi wurii tong nkaa peetong mu mulki ni, mo seyil nwuri. Wuri ɗi wurin mmeen har ngaa-ngaa. Nyemnan ɗiisi ni mo shwat mbiikáa ɗi mu mulki furu mo ntoghom fi̶ri, ɗang mo nkaa sat nee: 11"Daa Naan funu a wugha mak lap ɗiiɗes, ki̶ kwoop, ki̶ ɓal. A wugha le mbii mo ɗi jir. A shi pan fugha ɓe wugha le mo ɗi, ki̶ zak. A wugha cín nseen mo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\