Sughun 5

1Wan naa mee takarda ɗi ni a ciciɓet ndi̶ghi̶n sarse kì̵ gwar ɗi wurii tong nkaa peetong mu mulki ni. Mo ran-ran nkaa takarda ɗiisi ni, nkoghop mɓwoon ki̶ nkoghop ndi̶ghi̶n zak. Mo lus ni mpee mo povul shi stam. 2Ɗangɓe wan naa mee ngulop kì̵ Naan ɗiiɗes, ɗi wuri nkaa satpo ɓal-ɓal nee: "A we mmak fi̶lap káa kì̵ stam ɗiipovul ni mo, har ku wuri wang takarda ɗiiciciɓet ni ɗi ye?" 3Amma ba mee gurum ndi̶ghi̶n ɗengnaan, koo ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, koo nder kì̵ yil ni, ɗi wuri mak wang takarda ɗiisi ni, ku wuri mak naa ɗi̶ghi̶n ni ɗi kas. 4Mpeemi̶ni, ɓe wan wal hakyeng, mpeeɗi ba mo kat mee gurum ɗi wuri mak wang takarda ni, koo naa ɗi̶ghi̶n ni kas. 5Ɗangɓe memee ndi̶ghi̶n nyemnan ni mo, sat nee: "Taji a wal kas, a naa mbwoor mu dang kì̵ Juda, ki̶ mu dang kì̵ Devid wuri kì̵ se koghorong nkaa mbii mo jir. Wurin mmak fi̶lap stam ni, ki̶ wuri wang takarda ni, ki̶ stam ɗiipovul ni mo." 6Ɗangɓe wan naa mee Laatum ki̶ ɗar, nnaar kì̵ peetong mu mulki ni mo, ki̶ mbii ɗiifeer ɗi mo ki̶ seen si mo, ki̶ nyemnan ɗii laarvul baafeer si mo, mo neer ni le nnaar. Laatum ɗiisi ni lapshak ki̶ ɗi gurum mo kì̵ fet ni. Laatum ɗiisi ni ki̶ soghom mo povul, ki̶ yit mo povul zak. Ɗiisi ni mo a Riin kì̵ Naan ɗiipovul si mo, ɗi Naan wurii lop mo koo a pee ɗiiɗang ye ndi̶ghi̶n yil ɗiisi. 7Laatum ɗiisi ni yaghal so lap takarda ɗiiciciɓet ɗi ni nsarse kì̵ gwar ɗi wurii tong nkaa peetong mu mulki ni. 8Kaaɗi wuri lap takarda ɗiisi ni nsar kì̵ gwar ɗi wurii tong a peetong mu mulki ni, ɓe mbii ɗi mo ki̶ seen feer sí mo, ki̶ nyemnan ɗii laarvul baafeer sí mo, mo kurum nyil, ntoghom kì̵ Laatum ni. Koo a weye ndi̶ghi̶n nyemnan ɗii laarvul baafeer si mo, ɓe mo ki̶ nɗeng-nɗeng, ki̶ ɗaa mo nsar, ɗi mo ɗak mo a shi zinariya, ɗi ni gam ki̶ mee mwoor ɗiiɗu shang-shang. Mwoor ɗiisi ni a aduwa kì̵ nyem kì̵ Naan mo. 9Mo c`in mee kook ɗiipoo nee: "A wugha mak, har a mang takarda ni, ku a wang stam ni mo, mpeku takarda ni ɗee ɗi a wuwang. Gyet mo kì̵ tu wugha, ki̶ a shi toghom fugha, ɓe a wugha can gurum mo ɗes, ki̶ a j`i ki̶ mo nDaa Naan. Nyem ɗi wugha can ni mo, mo put a ndi̶ghi̶n koo a kiyeet ɗiiɗang ye. ki̶ koo a ndi̶ghi̶n liispo ɗiiɗang ye, ki̶ koo a ndi̶ghi̶n gurum ɗiiɗang mo ye, ki̶ koo a ndi̶ghi̶n yil ɗiiɗang ye zak. 10Wugha le mo ɗee a mishkagham mo, ki̶ mo ɗee a pris ɗi moo c`in ɗak nNaan funu, ki̶ zak, mo se mulki nkaa mishkagham mo ndi̶ghi̶n yil ni." 11Kaaɗi wan naapee, ɓe wan ki̶ling ɗoo kì̵ nyemlop mo ɗes, ɗi mo duɓu kaghapaat nkaa duɓu kaghapaat, ɗi mo neer peetong mu mulki ni cighi̶rkaat, ki̶ mbii ɗiifeer ɗi mo ki̶ seen si mo, mo neer mbiitong mu mulki ni cighi̶r. Nyemnan si mo neer peetong mu mulki ni cighi̶r zak. 12Mo c`in kook shi ɗoo ɗiiɗes nee: "Laatum ɗi gyet mo kì̵ tu ni, a wuri mak lap ɗiiɗes, ki̶ long, ki̶ seen, ki̶ iiko. Wu yit ku gurum mo cín ɗiiɗes nwuri, ki̶ mo kwoop wuri zak." 13Ɗangɓe wan ki̶ling mbii ɗi mo ki̶ seen jir, ɗi mo ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ki̶ ɗi mo ndi̶ghi̶n yil, ki̶ ɗi mon nder kì̵ yil, ki̶ ɗi mo nkaa am, ki̶ ɗi mo ndi̶ghi̶n am zak, ki̶ mbii ɗi mo ndi̶ghi̶n mo jir, mo c`in kook nee: "Mpee wuri ɗi wurii tong nkaa peetong mu mulki, kì̵ Laatum, wu yit ku mu kwoop wuri, ki̶ cín ɗiiɗes nwuri, ki̶ iiko mo har ngaa-ngaa." 14Ɗangɓe mbii ɗi mo ki̶ seen feer si mo sat nee, "Amin." Nyemnan sí mo nkurum furum, ku mo seyil ɗi nwuri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\