Sughun 7

1Aɓwoon ɗi mbii ɗiisi moo kyes, ɓe wan naa nyemlop kì̵ Naan mo feer, moo ɗar nkoghop kwang ɗiifeer mu yil ni, mo yaa kut ɗin nkwang ɗiifeer mu yil ni mo ɗar ki̶ ni, mpeku taji mee kut cutpee nkaa yil ni, koo nkaa bahar, koo nkaa ting mo kas. 2Ɗangɓe wan naa mee ngulop kì̵ Naan, ɗi wuri put a nkoghop puus ki̶kàa, wuri ki̶ ndiɓen ki̶ stam ɗi ni a mu Naan ɗi mmeen nsar fi̶ri. Wuri pet nyemlop ɗiifeer ɗi mo cín iiko mmo, mpeku mo wat yil ki̶ am, shi ɗoo ɗiiɓal. 3Ɓe wuri sat nee, "Taji wu wat yil ni, koo bahar ni, koo ting mo kas. Wu ɗar akuɗang, see mu le alama mu stam mu Naan nkaa pukiyeen ki̶ ki̶rom fi̶ri mo akuɗang." 4Ɗangɓe wan ki̶ling ɗuu kì̵ nyem ɗi mo le alama ni mmo mpukiyeen furu mo, mo wul duɓu ɗari mi̶ndong ki̶ laarfeer baafeer. Nyem ɗiisi ni mo pwat a ndi̶ghi̶n koo a saghan ɗiiɗang ye mu nyem Yahudi mo. 5Ndi̶ghi̶n saghan mu Juda mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. Ndi̶ghi̶n saghan mu Ruben mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. Ndi̶ghi̶n saghan mu Gad mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. 6Ndi̶ghi̶n saghan mu Asher mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. Ndi̶ghi̶n saghan mu Naftali mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. 7Ndi̶ghi̶n saghan mu Simiyon mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. Ndi̶ghi̶n saghan mu Livai mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. Ndi̶ghi̶n saghan mu Isakar mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. 8Ndi̶ghi̶n saghan mu nyem Zebulun mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. Ndi̶ghi̶n saghan mu Josep mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. Ndi̶ghi̶n saghan mu Benjami mo, ɓe mo le alama ni nkaa gurum mo duɓu kaghapaat baavul. 9Aɓwoon ɗiisi, ɓe wan naa ɗuu gurum mo ɗes, ɗi ba mee gurum mak tang mo kas. Nyem ɗiisi ni mo pwat a ndi̶ghi̶n yil mo shini-shini ki̶ ndi̶ghi̶n saghan mo shini-shini, ki̶ liispo mo shini-shini, ki̶ ndi̶ghi̶n koo a pee ɗiiɗang ye ndi̶ghi̶n yil ɗiisi. Moo ɗar ntoghom ki̶ peetong mu mulki, ki̶ ntoghom kì̵ Laatum. Mo jwallée ɗiipiyaa mo, ki̶ mo ki̶ kom kí̵kar nsar furu mo zak. 10Mo ɗiyeep ɗoo furu mo ashak shiɓal, nee, "Ɓam funu ni a pe Naan funu, ɗi wurii tong nkaa peetong mu mulki si, ki̶ Laatum ni wuri zak." 11Nyemlop mo jir, moo ɗar ating neer peetong mu mulki ni, ki̶ nyemnan si mo, ki̶ mbii ɗiifeer ɗi mo ki̶ seen si mo zak. Nyemlop ni mo zum káa furu nyil ntoghom kì̵ peetong mu mulki ni, ki̶ mo seyil nNaan zak. 12Mo sat nee, "Amin, kwoop, ki̶ ɗiihai, ki̶ seen, ki̶ pi̶lang, ki̶ ɗiiɗes, ki̶ iiko, ki̶ ɓal, mo ɗee a mu Naan funu har ngaa-ngaa, Amin." 13Ɗangɓe memee mɓut nyemnan ni mo wuri cighi̶r pe wan ɗi, ɓe wuri sat nee, "A man nyem ɗi mo jwallée ɗiipiyaa-piyaa si mo me? A man peeɗi mo pwat ɗi me?" 14Wan lap nwuri nee, "Daa fi̶na, ba wan man kas, a wugha man." Ɗangɓe wuri sat nee, "Nyem ɗiisi mo, a nyem ɗi mo pwat ndi̶ghi̶n jeel ɗiiɗes si mo, mo ki̶ vwang lée furu mo, ku mo ɗee a ɗiipiyaa mo, ndi̶ghi̶n toghom kì̵ Laatum. 15A mpeemi̶ni, ɓe moo ɗar ntoghom kì̵ peetong mu mulki kì̵ Naan, ki̶ moo seyil nNaan ndi̶ghi̶n Lu fi̶ri, mpar ki̶ puus. Gwar ɗi wurii tong nkaa peetong mu mulki ni, wurin ntong ashak ki̶ mo. 16Ba neen nkyam láa mmo kas, ki̶ zak, ba neen am nkyam tu mo kas. Ba puus, koo tal kì̵ puus nin nkyam mo kas. 17Laatum ɗi wurin nnaar kì̵ mo, wurin nɗee a ngukiyeer furu. Wurii so ki̶ mo a pee tuɓut ɗi ni a mu seen ɗi. Naan wurin mpwos yitmwaan ɗi nin nyit furu mo jir."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\