Sughun 9

1Ngulop kì̵ Naan ɗiipaat wuri taa feer fi̶ri, ɓe wan naa mee zar ɗi ni put ndi̶ghi̶n ɗengnaan, har ni sham taa nyil ɗiisi. Mo cín makuli mu wang po tughun ɗiijurung, ɗi ba ni ki̶ peeɗar kas si nwuri. 2Kaaɗi wuri wang po tughun ɗiijurung ɗiisi ni, ɓe ɗiyeel kàa put ndi̶ghi̶n tughun ni, kaa ɗiyeel kì̵ wus ɗi nii se lu si. Ɗiyeel ɗiisi ni kàa paa puus, ki̶ ɗengnaan, har pee ni rap kaa par si. 3Ndi̶ghi̶n ɗiyeel ɗiisi ni, ɓe ciɓel mo sham nkaa yil ni, mo cínɓal mu nungpee nciɓel ɗiisi ni mo, kaa mu ɗi̶ghi̶r mo si. 4Mo sat mmo nee, taji lejeel nshit koo ting ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ni kas, amma mo cínjeel a nyem ɗi ba mo ki̶ mbii aapo ndiɓen stam mu Naan nkaa pukiyeen furu kas. 5Ba mo cín iiko ni mo a mpeku mo tutwa nyem ɗiisi ni mo kas, amma mo cín iiko mmo, a mpeku mo cínjeel ɗi nyem ɗiisi ni mo mpee tar mo paat. Jeel ɗi mo shwaa ni, ni shwal kaa shwal ɗi gurum ki̶ ki̶ling, katɗang ɗi̶ghi̶r nung wuri si. 6Ndi̶ghi̶n tar ɗiipaat ɗiisi ni mo, ɓe nyem ɗiisi ni mo tang muut, amma ba mo kat kas. Mo riɓet muut, amma muut ni so jong ki̶ mo. 7Ciɓel ɗiisi ni mo lapshak ki̶ bi̶ring ɗi mo tap ɗak mo mpee so nlek. Mo jwal mee mbii mo nkáa furu, kaa mbiikáa ɗi mo ɗak mo shi zinariya si, ki̶ zak, yit furu mo lapshak ki̶ yit kì̵ gurum mo. 8Shoopkáa furu, mo shwal kaa mu shirop mo si, ki̶ zak, aghas furu ni a kaa aghas mu mbwoor mo si. 9Mo paa tughur kì̵ mo ni mo, shi shaghal, ki̶ cáap furu mo wal ntiit ki̶ wal mu shii kì̵ bi̶ring ɗi moo ɗul keke bi̶ring mo mpee so nlek. 10Mo ki̶ dang ɗi nii nung gurum mo kaa ɗi̶ghi̶r mo si. A shi dang ɗiisi mo, ɓe mo kat ɓal mpee cínjeel ngurum mo, mpee tar mo paat. 11Mishkagham furu ni a ngulop mu tughun ɗiijurung, ɗi ba ni ki̶ peeɗar kas si, sum fi̶ri shi liispo mu nyem Yahudi mo, ɓe ni a Abaddon, ɗangɓe sum fi̶ri shi liispo kì̵ nyem Heleni mo, ɓe ni a Apoliyon. Shii kì̵ mi̶ni nee, "Nguwat mbii mo." 12Jeel ɗiiɗes ɗin nshee ni ɗel mmi̶ni. Ɗee jeel ɗiiɗes mo ɗi vul, ɗi mon ndung j`i. 13Ngulop kì̵ Naan ɗiipeemee ni wuri taa feer fi̶ri, ɗangɓe wan ki̶ling mee ɗoo ni j`i put ndi̶ghi̶n kwang ɗiifeer mu peewus mbiizughum ɗi mo ɗak ni a shi zinariya, ɗi nii ɗar ntoghom kì̵ Naan. 14Ɗoo ni katpo ki̶ ngulop ɗiipeemee ni nee, "A fwoon nyemlop ɗiifeer si mo, ɗi gyet mo ɓwaghat mo le ndung Yufiretus ɗiiɗes si." 15Nyemlop ɗiifeer ɗiisi mo, gyet mo ɓwaghat mo le ɗi, a mpeku mo gong wul kì̵ pee, ki̶ teer, ki̶ tar, ki̶ ɓit ni, mpeku mo ɓwot mo, ku mo so twa gurum mo ɗi. Kaaɗi mo fwoon mo, ɓe mo so twa mi̶ndong mɓut nkun, mu gurum ɗi mon ndi̶ghi̶n yil ɗiisi. 16Wan ki̶ling nee, ɗuu kì̵ sooja ɗi mo lang bi̶ring ni mo, mo a miliyon ɗari vul. 17Bi̶ring ni mo ki̶ nyemlang ni mo, ɗi wan naa mo ndi̶ghi̶n sughun fi̶na ni, mo lapshak zam. Mo jwal mee shaghal nkaa tughur furu mo, ɗi ni naat kaa wus si, ki̶ ni pan a tup kaa ɗengnaan si, ki̶ zak, ni a kaa yara si. Káa kì̵ bi̶ring ni mo lap ki̶ mu mbwoor mo. Wus ki̶ ɗiyeel, ki̶ fwat mu pus binti̶ka, mo j`i put mpo kì̵ bi̶ring ni mo. 18A shi jeel ɗi nii wus, ki̶ ɗiyeel, ki̶ fwat mu pus binti̶ka, ɗi mo j`i pwat ndi̶ghi̶n po kì̵ bi̶ring ɗiisi ni mo, ɓe mo twa mi̶ndong mɓut nkun, mu gurum ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ni. 19Ɓal kì̵ bi̶ring ɗiisi ni mo, a ndi̶ghi̶n po furu, ki̶ dang furu mo. Dang furu ni mo a kaa nw`oo mo si, ɗi mo ki̶ káa. A shi dang ɗiisi ni mo, ɓe bi̶ring ɗiisi mo cínjeel ngurum mo. 20Kaghar gurum ɗi ba mo murap nsar kì̵ jeel ɗiisi mo kas, ɓe ba mo tuwap kas, mo sat a nseyil nriin ɗiibish mo, ki̶ k`um ɗi mo ɗak shi zinariya, ki̶ azurfa, ki̶ mu boong ɗiinaat, ki̶ mu jwak, ki̶ mu yoghom mo. K`um ɗiisi mo, ba moo naapee, koo ki̶lingpee, koo mee mwaan kas. 21Ba mo waa tuwap mpee tukáa ɗi moo c`in ni kas, ki̶ nyem mu numpee mo ki̶ c`in ngaa, ki̶ wat kas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\