Rom 6

1Mun nsat a me ɗak ye? Ni ret ku mu sat a nc`in shikbish ɗak mpeku ɗiiret kì̵ Naan ni ɓul ɗi aa? 2Ba ni aasi kas koo diɓen! Mun ɗi muu murap mpee shikbish, ɓe cirang ɗang mun nwaa mu tong ɗiɓut zak ye? 3Ni azeen-nzeen wu man nee, kaaɗi mo c`in baptisma mmun, ɓe mo ɓal mun jir ndi̶ghi̶n Jesu Kristi. Ni a mpeku mu muut ashak ki̶ wuri ndi̶ghi̶n muut fi̶ri. Katɗang ni aasi, ɓe cirang ɗang muu sat a nc`in shikbish ɗak ye? 4Kaaɗi mo c`in baptisma mmun, ɓe mo wum mun ashak ki̶ wuri ndi̶ghi̶n muut fi̶ri zak. Ki̶ kaaɗi Naan wuri yaghal ki̶ Kristi a peemúut si, shi ɗiiɗes ki̶ ɓal fi̶ri. Ɓe Naan wuri yaghal ki̶ mun, mpeku mu mak mwaan ɗi ndi̶ghi̶n seen ɗiipoo. 5Kaaɗi mun a ɗiimi̶ndong ki̶ wuri, ki̶ mu murap kaaɗi wuri muut si, ni aasi zak, ɓe mun nɗee a ɗiimi̶ndong ki̶ wuri, mpee yaghal a peemúut fi̶ri. 6Mu man nee, mo pwas mi̶se funu ɗiisi̶ghi̶r mo ashak ki̶ wuri. Ni aasi, ɓe mi̶se funu ɗi mo a mu shikbish, ba mo kuɗi ki̶ kat ɓal nkaa mun kas. Mpeemi̶ni, ɓe ba shikbish kuɗi ki̶ se koghorong nkaa mun kas. 7Mpeeɗi kat gurum ki̶ muut, ɓe ba shikbish kuɗi ki̶ mee ɓal nkaa wuri kas. 8Kaaɗi mun kì̵ murap ashak ki̶ Kristi, ɓe mu cínzeen nee, mun ntong ashak ki̶ wuri ndi̶ghi̶n seen. 9Mu man nee, Naan wuri kì̵ yaghal ki̶ Jesu Kristi a peemúut, ɓe ba wurin nwaa baa muut ɗi zak kas. Ba muut kuɗi ki̶ mee iiko nkaa wuri kas. 10Muut ɗi wuri muut ni, wuri muut a mpee shikbish yit mi̶ndong mpee gurum mo jir ɓejee. Yaksi kaaɗi wuri yaghal a peemúut, ɓe wurii tong ndi̶ghi̶n seen mu Naan. 11Ni aasi zak, ni ret ku wun, wu naa suk fuu mo kaa wun a ɗii mumurap mpee shikbish fuu mo si, amma wun ɗi ki̶ seen pe Naan ɗi, ndi̶ghi̶n Kristi Jesu Daa funu. 12Mpeemi̶ni taji wu le ku shikbish baa se koghorong ɗi ndi̶ghi̶n suk fuu ɗi mo a mu muut si mo kas. Mpeku taji ni le ku wu so ndang kyaghar mo ni kas. 13Taji wu c`in pak ɓeep fuu mo, mpee c`in mbii ɗiibish kas. Amma wu lesuk fuu mo kaa nyem ɗi mo ki̶ murap, ɗangɓe mo baa yaghal ki̶ seen si. Wu yit ku koo ɓeep fuu ɗiiɗang ye, ɓe wu cín ni nNaan mpee c`in mbii ɗiiret. 14Ba shikbish ni kuɗi ki̶ iiko nkaa wun zak kas, mpeeɗi ba wu kuɗi a nder kì̵ Waar mo kas, amma wun a nder ki̶ ɗiiret mu Naan. 15Mun nsat a me ɗak ye? Ni ret ku mu c`in shikbish ne mpeeɗi ba mu kuɗi a nder kì̵ Waar kas, amma mun a nder kì̵ ɗiiret kì̵ Naan aa? Ba ni aasi kas koo diɓen. 16Azeen wu man nee, katɗang gurum mo cín káa furu mpeku mo seyil ɗi mee ngo, ndi̶ghi̶n zeen, ɓe mo ɗee a ki̶rom kì̵ gwar mi̶ni, ki̶ wurin nɗee a ngulu furu zak. Katɗang wun a ki̶rom mu shikbish, ɓe ba wun mmak ɗee a ki̶rom kì̵ Naan kas. Katɗang wun a ki̶rom mu shikbish, ɓe kwat mi̶ni a muut, amma nyem ɗi moo ki̶ling ɗoo kì̵ Naan, ɓe parmeeci ɓe mon nɗar ntoghom kì̵ Naan kaa nyem ɗiiret mo si. 17Mu pi̶lang Naan, mpeeɗi gyet wun a ki̶rom mu shikbish, amma yaksi wuu cínzeen shi putughup mi̶ndong, shi kám ɗi gyet wu lap pe mun ɗi. 18Yaksi, ba wu kuɗi a nder kì̵ shikbish kas, amma wuu ɗee a ki̶rom kì̵ Naan, mpeku wu c`in mbii ɗiiret mo ɗi. 19Wan ki̶n c`in ɗak aa mbii mu yil ɗiisi, mpee kám wun, mpeeɗi ba wun shikáa fuu wun ki̶ ɓal kas. Mpeeɗi shiɓal kì̵ gurum, ɓe ba wu mak manshii ni kas. Gyet yam, ɓe wuu cín suk fuu mo jir a mpee c`in shikbish. Wuu c`in mbii ɗiibish mo, har wu sat a c`in mo ɗak hakyeng. Yaksi wu cín suk fuu mo mpee c`in mbii ɗiiret mo, mpeku wu ɗee ɗi a nyem kì̵ Naan mo azeen-nzeen. 20Gyet yam ɓe wu kuɗi a nder kì̵ shikbish, ɓe ba mee mbii ɓal wun ki̶ c`in mbii ɗiiret mo kas. 21Gyet wu kat, a li̶ɓet ɗiiɗang ndi̶ghi̶n mbii ɗiibish ɗi gyet wuu c`in mo ye? Ɗi mo ɗee a mbii nashoop pe wun ɗi yaksi ye? Kyes kì̵ ɗak mi̶ni mo a muut. 22Amma yaksi mo kì̵ can wun nder kì̵ shikbish. Wuu ɗee a ki̶rom kì̵ Naan mo. Shii kì̵ mi̶ni nee, yaksi ɓe wuu ɗee a nyem ki̶ Naan mo azeen-nzeen, ki̶ peekyes ni, ɓe wunn nkat a seen ɗiiso ngaa-ngaa. 23Mpeemi̶ni kwat kì̵ shikbish ni a muut, amma zughum kì̵ Naan ni a seen ɗiiso ngaa-ngaa ndi̶ghi̶n Daa funu Jesu Kristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\