Titus 1

1A wan Pool ki̶rom kì̵ Daa Naan, ki̶ laalop mu Daa Jesu Kristi, ran wasika ɗiisi ni. A Jesu wuri bi̶lip wan, mpeku wan ɓam nyem ɗi Naan wuri kì̵ ten bi̶lip mo, mpeku cínzeen furu ni wurang ɗi ndi̶ghi̶n Naan, ki̶ zak, mpeku mo man zeen ni ɗi jir nkaa ar kì̵ Naan. 2Ku mo leyit furu mo ɗi nkaa seen ɗi ni azeen, ɗiiso ngaa-ngaa. Naan ɗi ba wurii c`in ɗung kas, wuri kì̵ ten sat nee, wurin ncín seen mi̶ni ngurum mo. 3Ntiit-ntiit ki̶ gam kì̵ pee ni, ɓe wuri woo seen ɗiisi ni agaak shi po fi̶ri, ɗi wuri kì̵ ten le nin nsar fi̶na. A Naan ɗi wuri ɓam mun, a wuri a ngo ɗi wuri ten lop wan, mpeku wan satpo fi̶ri ɗi ngurum mo. 4Wan nkaa ran wasika ɗiisi nwugha Titus, làa fi̶na ɗi azeen-nzeen ndi̶ghi̶n cínzeen, ɗi mun ki̶ ni weet. Ɗiiret, ki̶ riyang pe Naan puun kì̵ Jesu Kristi Nguɓam funu, mo tong ashak ki̶ wugha. 5Mbii ɗi ni le ku jí wan yit wugha nyil nKrit, a mpeku a si̶ghi̶t a ɗak mbii mo ɗi ndi̶re-ndi̶re, ku a bi̶lip nyemnan mo ɗi mpee koo a lu Naan ɗiiɗang ye, ɗi ni ndi̶ghi̶n yil nKrit. Taji a mander mbii ɗi jí wan sat nwugha kas. 6Koo a weye ɗi a bi̶lip kaa ngunan si, ɓe ni a ting ku gwar mi̶ni ki̶ mi̶se ɗiiret, ngo ɗi wuri kì̵ mat a mi̶ndong ɓejee ɗak. Ki̶ jep fi̶ri mo zak, ni a ting ku mo a nyem ɗi mo cínzeen. Ngo ɗi mi̶se fi̶ri ni mak le ku gurum mo naa nee, ba wuri a nguc`in mbii ɗiibish kas, ki̶ zak, ba a ngukáaɓál kas. 7Koo a weye ɗi wuri a ɗiiɗes ndi̶ghi̶n nyemso ndang Naan mo, ɓe wurii naa a mbii ɗi mo a mu Naan. Mpeemi̶ni, ɓe mi̶se fi̶ri ni a ting ku ni ɗee a ɗiiret. Ba wurin nɗee a nguroghop, koo a ngo ɗi mbii ki̶ ki̶lak làa wurin mɓut kas. Ba wurin nshwaa am anab ku ni yughur wuri ɗi kas, ba wuri a nguɓwanbish kas. Ba wuri a nguriɓet mbii mpee kat li̶ɓet ɗiibuu kas. 8Ni ret ku wuri ɗee a ngulap gurum mo ndi̶ghi̶n tulu fi̶ri. Ni a ting ku wuri wal mbii ɗiiret mo. Ni ret ku wuri ɗee a ngo ɗi mwaan fi̶ri ni a ndi̶re-ndi̶re, ki̶ mi̶se fi̶ri ni ɗee a ɗi ni shang nNaan zak. Nguyaashin. 9A ngo ɗi wuri ɗar ɓal-ɓal ndi̶ghi̶n cínzeen ɗii mu kám ni, mpeku wuri mak kám ɗi ngurum mo zak. Mpeku mo kat ɓal ɗi ndi̶ghi̶n putughup furu mo, ki̶ zak, mpeku wuri man mbii ɗi wurin nkám ɗi nyem ɗi moo satpo ɗiibuu mo, ku wuri kám ɗi mmo, peeɗi mo taa ɗel ɗiki̶. 10Gurum mo ɗi ɗes, ɗi mo a nyemwatpee mo, met jir, ɓe a pak nyem Yahudi ɗi mo ɗee a nyemso ndang Kristi. Mo sat nee, jir nyem ɗi mo ɗee a nyemso ndang Daa Jesu, ɓe ting mo can mo akuɗang, kaaɗi nyem Yahudi moo c`in si zak. Mo a nyemkatpo ɗiibuu mo, ku mo c`in ɗung ɗi ngurum mo zak. 11A le ku mo ɗok titik, mpeeɗi moo kám a mbii ɗi ba ni ret ku mo kám kas, mpeku mo kat li̶ɓet ɗiibuu ɗi ndi̶ghi̶n c`in mbii ɗiibish. Mo nkaa so ntulu mo ɗes ndi̶ghi̶n ar ɗiibish. 12Mee gurum wuri ɗi mɓut nyem Krit ni mo, ɗi wurii leshin a kaa ngusatpo kì̵ Naan si, wuri sat nee, "Nyem Krit mo a nyemɗung mo, mo a kaa luwayil mo si, nyemriɓet mbii mo, ki̶ seer zak." 13Po ɗiisi ni azeen. 14Taji mo lekom mpee ki̶lingpo ɗiibuu mu nyem Yahudi mo, ki̶ Waar kì̵ gurum mo, ɗi mo kwar zeen zak kas. 15Katɗang putughup kì̵ gurum mo a ɗiiɓang, ɓe mbii mo jir, mon nɗee a ɗiiɓang pe nyem mi̶ni mo ɗi zak. Amma nyem ɗi putughup furu mo a ɗiibish ki̶ ɗi ba mo ki̶ cínzeen kas, ɓe ba mee mbii ɗi ni a ɗiiɓang pe mo ɗi kas, mpeeɗi pan furu mo a ɗiibish, ba mo man mbii ɗiiret kas. 16Mo lekáa furu mo, a kaa nyem ɗi mo man Naan si, amma mbii ɗi moo c`in ni, ni kám ngurum mo ne, ba mo man Naan kas koo diɓen. Mo a nyemkwar gurum mo, nyemcíi ki̶lingpee mo, ba mo mak c`in mee mbii ɗi ni ret kas koo diɓen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\