Maraki 3

1Isa man naxa so salide kui. A naxa xɛmɛ nde li naa, naxan bɛlɛxɛ tuuxi a ma. 2Farisɛnie nu e ya tixi Isa ra e xa a mato xa a a rayalanma malabu lɔxɔɛ ma, alako e xa nɔ a kalamude fe nde ma. 3Isa naxa a fala xɛmɛ bɛ naxan bɛlɛxɛ tuuxi a ma, «Keli, i fa ti be, ɲama tagi.» 4A naxa e maxɔrin, «A daxa fe fanyi nan xa raba malabu lɔxɔɛ, ka fe ɲaaxi? Nii rakisife nan daxa ka nii sɔntɔfe?» Kɔnɔ mixi yo mu a yaabi. 5Isa xɔnɔxi naxa e mato, a bɔɲɛ tɔɔrɔxi ki fanyi barima kinikinitare nan nu e ra. A naxa a fala xɛmɛ bɛ naxan bɛlɛxɛ tuuxi a ma, «I bɛlɛxɛ itala.» A naxa a itala, a bɛlɛxɛ naxa yalan. 6Farisɛnie naxa mini keren na, e tan nun Herode fɔxirabirɛe naxa sa malanyi raba Isa xili ma. E naxa kira fen fɔlɔ Isa faxafe ma. 7Isa naxa keli naa e nun a fɔxirabirɛe, e naxa siga baa dɛ ra. Ɲama gbegbe naxa bira e fɔxɔ ra kelife Galile, Yudaya, 8Darisalamu, Idumeya, Yurudɛn naakiri, a nun Tire nun Sidɔn nabilinyie. Ɲama nu bara a mɛ Isa nu na fee naxee rabafe. Na nan a to e gbegbe naxa fa a yire. 9Isa naxa a fala a fɔxirabirɛe bɛ, e xa kunkui nde xiri a bɛ baa dɛ ra, alako ɲama naxa fa a xɛtɛn. 10Barima a to nu bara mixi gbegbe rayalan, furemae birin nu katama e xa e bɛlɛxɛ din a ra. 11Ɲinnɛe nɛfɛ Isa to, e nu birama a bun ma, e nu gbelegbele, «Ala xa Di nan na i ra.» 12Kɔnɔ Isa naxa tɔnyi dɔxɔ e ma e naxa mixie rakolon a xa fe ma. 13Na xanbi, Isa naxa te geya fari. A naxa mixie xili a waxi naxee xɔn, e fan naxa fa a fɛ ma. 14A naxa fɔxirabirɛ fu nun firin sugandi, alako e xa lu a sɛɛti ma, a man xa e xɛɛ kawandi rabade, 15a man xa sɛnbɛ fi e ma ɲinnɛ kerife ra mixie fɔxɔ ra. 16A mixi fu nun firin nan sugandi: Simɔn, a naxan xili sa Piyɛri, 17Yaki, Sebede xa di, nun Yaya, Yaki xunya, (a naxa yi firinyie fan xili sa Bowanerige, na nan falaxi «sesarinyi xa die»), 18Andire, Filipu, Barotolome, Matiyu, Tomasi, Alifa xa di Yaki, Tadayo, Simɔn Kanaanka, 19nun Yudasi Isikariyoti naxan Isa yanfa, a a sa mixi kobie bɛlɛxɛ. 20Na xanbi, e naxa gbilen banxi, kɔnɔ ɲama man naxa e malan e yire. E ɲan mu nɔ e dɛgede. 21Isa xa mixie to a mɛ, e naxa siga a fɔxɔ ra, barima e nu a falafe, «A bara daxu.» 22Sɛriyɛ karamɔxɔ naxee keli Darisalamu, nee fan nu a falafe, «A ɲinnɛe kerima ɲinnɛ mangɛ Bɛlɛsɛbulu nan saabui ra.» 23Isa naxa e xili, a taali sa e bɛ, «Sentanɛ nɔma Sentanɛ keride? 24Xa ɲamanɛ a yɛtɛ gere lantareya kui, na ɲamanɛ mu xanma. 25Xa denbaya fan a yɛtɛ gere lantareya kui, na denbaya mu xanma. 26Sentanɛ fan, xa a a yɛtɛ gere lantareya kui, a xa fe bara ɲɔn, a a yɛtɛ kanama nɛ. 27Wo xa a kolon, mixi yo mu nɔma sode sɛnbɛma xa banxi kui, a a harige ba a yi ra, xa a mu a xiri sinden. Na tɛmui, a nɔma nɛ a harige birin muɲade.» 28«N xa nɔndi fala wo bɛ, Ala diɲɛma nɛ adamadie xa yunubi nun marasɔtɔɛ birin ma, 29kɔnɔ mixi naxan Ala Xaxili Sɛniyɛnxi rasɔtɔma, na yunubi tan mu nɔma xafaride na kanyi bɛ abadan.» 30Isa yi fe birin masen nɛ e bɛ, barima e nu a falafe nɛ, «Ɲinnɛ kanyi na a ra.» 31Isa nga nun a xunya xɛmɛmae naxa fa, e ti tande, e mixi xɛɛ Isa xilide. 32Ɲama nu dɔxɔxi Isa rabilinyi. E naxa a fala a bɛ, «I nga nun i xunyae na tande, e wama wo xa dɛ masara.» 33Isa naxa e yaabi, «Nde findixi n nga nun n xunyae ra?» 34A naxa a ya rage mixie tagi naxee nu dɔxɔxi a rabilinyi, a fa a masen, «A mato, n nga nun n xunyae nan ya. 35Mixi yo naxan Ala waxɔnfe rabama, na kanyi nan findixi n xunya xɛmɛma, n maaginɛ, nun n nga ra.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\