Matteusevangeliet 1

1Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. 2Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder. 3Juda födde Peres och Sara, och Tamar var deras mor. Peres födde Hesron, Hesron födde Ram, 4Ram födde Amminadab, Amminadab födde Naheson, Naheson födde Salmon, 5Salmon födde Boas, och Rahab var hans mor. Boas födde Obed, vars mor var Rut, Obed födde Isai, 6och Isai födde David, kungen. David födde Salomo, vars mor var Urias hustru, 7Salomo födde Rehabeam, Rehabeam födde Abia, Abia födde Asa, 8Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia, 9Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahas, Ahas födde Hiskia, 10Hiskia födde Manasse, Manasse födde Amon, Amon födde Josia, 11och Josia födde Jekonja och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babel. 12Sedan folket hade blivit bortfört till Babel,födde Jekonja Sealtiel, Sealtiel födde Serubbabel, 13Serubbabel födde Abihud, Abihud födde Eljakim, Eljakim födde Assur, 14Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud, 15Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob, 16och Jakob födde Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus. 17Alltså blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led. 18Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. 20Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." 22Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: 23Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. 24När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\