Matteusevangeliet 1

1Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. 2Abraham blev far till Isak, Isak till Jakob, och Jakob till Juda och hans bröder. 3Juda blev far till Peres och Sera genom Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram, 4Ram till Amminadab, Amminadab till Nahshon, Nahshon till Salmon. 5Salmon blev far till Boas genom Rahab, Boas till Obed genom Rut, Obed till Ishai, 6och Ishai till kung David. David blev far till Salomo genom Urias hustru. 7Salomo blev far till Rehabeam, Rehabeam till Abia, Abia till Asa, 8Asa till Joshafat, Joshafat till Joram, Joram till Ussia, 9Ussia till Jotam, Jotam till Ahas, Ahas till Hiskia, 10Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia, 11och Josia till Jekonja och hans bröder vid den tid då folket fördes bort till Babylon. 12Efter bortförandet till Babylon blev Jekonja far till Shealtiel, Shealtiel till Serubbabel, 13Serubbabel till Abihud, Abihud till Eljakim, Eljakim till Asur, 14Asur till Sadok, Sadok till Jakim, Jakim till Elihud, 15Elihud till Eleasar, Eleasar till Mattan, Mattan till Jakob, 16och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus. 17Alltså blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och fjorton led från fångenskapen i Babylon till Kristus. 18Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. 20Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder." 22Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss. 24När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\