१ कोरिन्‍थी 1

1लास्‍सो, परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ख्रीष्‍ट येशूला मुल चेला दोबारी धम्‍बा ङा पावलदेन य्‍हाङला आले सोस्‍थेनेसग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! 2चु चिठी ङन्‍से कोरिन्‍थ शहररी मुबा परमेश्‍वरला मण्‍डलीला म्‍हिगदेदा भ्रिबान मुला। परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ह्राङलान म्‍हिगदे दोबारी ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम चोखो स्‍होबा मुला। थेसे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा तेन्‍बा जम्‍मान ग्‍लारी मुबा म्‍हिगदेदा ह्राङला म्‍हि स्‍होबा ह्रङ् लसीन एनीगदेदाएनोन ह्राङला म्‍हि स्‍होबारी ङ्‌योइबा मुला। थेनीगदेदेन य्‍हाङला प्रभु गिकनोन हिन्‍ना। 3य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टसे एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति पिन्‍गै। 4एनीगदे ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तसी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा दयामाया लबासे लमा ङाइ एनीगदेला लागिरी सदन ङाला परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। 5एनीगदे ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा एनीगदेदा परमेश्‍वरला बारेरी ज्‍यना लसी ताम पाङ्‌खम्‍बा शक्तिदेन जम्‍मान ताम घोखम्‍बा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला। 6तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टला बारेरी ङन्‍से पाङ्‌मा सत्‍य हिन्‍ना भिसी एनीगदेदा पक्‍का मुला। 7थेतबासेलमा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइ आततेधोना भ्रान्‍सी चिमा परमेश्‍वरदा तेन्‍बाला लागिरी एनीगदेदा तोःबा जम्‍मान मोलम याङ्बा मुला। 8ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खमा एनीगदेदा तिगै दोष आरेबा म्‍हि स्‍होबाला लागिरी परमेश्‍वरसेन लिच्‍छाधोना एनीगदेला विश्‍वास कोङ्‌ना लला। 9परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेसे ह्राङला झा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम ढिक्‍सी सेम गिक तबारी एनीगदेदा ङ्‌योइबा मुला। 10ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला अधिकारग्‍याम एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी चिउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। ओच्‍छे मण्‍डली न्‍हङरी तिगै आढिक्‍बा ताम खआपुङ्‌गो। बरु एनीगदेसे लबारी म्‍हाइबा तामगदेरी सेम गिक तसी चिउ। 11तिग्‍दा भिसम ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी कल लमुला भिबा ताम ङादा क्‍लोए भिबा म्‍हिला म्‍हेमेगदे न्‍हङला खालैसे पाङ्जी। 12एनीगदेला बारेरी ङाइ थेःबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना, एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी कोइसे “ङा पावलला हिन्‍ना,” कोइसे “ङा अपोल्‍लोसला हिन्‍ना,” कोइसे “ङा पत्रुसला हिन्‍ना” ओच्‍छे कोइसे “ङा ख्रीष्‍टला हिन्‍ना” भिसी पाङ्‌मुला रो। 13तिग ख्रीष्‍ट भो लबा मुला? तिग एनीगदेला लागिरी ङा पावल क्रुसरी सिबा हिन्‍ना? ओच्‍छे ङा पावलला मिनरी एनीगदेसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा हिन्‍ना? आहिन। 14ङाइ क्रिस्‍पसदेन गायसदा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा बप्‍तिस्‍मा आपिन्‍नी, परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै। 15थेतबासेलमा ङाला मिनरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी भिसी एनीगदे खालैसेन पाङ्‌आम्‍याङ्‍। 16हिन्‍बाम, ङाइ स्‍तिफनासला दिमला जम्‍मान म्‍हिगदेदाएनोन बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी। चु बाहेक ङाइ स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी कि आपिन्‍नी थे ङाइ ढन्‍बा आरे। 17तिग्‍दा भिसम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बारी आहिन, तर थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबाला लागिरी ख्रीष्‍टसे ङादा पुइबा हिन्‍ना। चु तामगदे ङाइ ह्राङलान ज्ञान बुद्धिग्‍याम पाङ्बा आहिन। चुदे ङाइ ह्राङलान ज्ञान बुद्धिग्‍याम पाङ्जी भिसम ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिबा खेरो निला। 18ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिबाला बारेला समाचार नाश तबागदेसे मूर्ख ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला। तर य्‍हाङ थार्बा याङ्‌बागदेला लागिरी चा परमेश्‍वरला शक्ति हिन्‍ना। 19परमेश्‍वरला बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “ङाइ बुद्धि मुबागदेला बुद्धि नाश लला ओच्‍छे चलाकगदेला घोखम्‍बा शक्ति म्‍हाना लला।” 20खइ, बुद्धि मुबा म्‍हिगदे खानङ मुला? खइ, यहूदी धर्मगुरुगदे खानङ मुला? ओच्‍छे ल्‍हानान ताम पाङ्बा चु धुइला म्‍हिगदे खइ? च्‍यागो, परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला ज्ञान बुद्धिदा गे आखेल्‍बा स्‍होबा मुला। 21जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे ह्राङला ज्ञान बुद्धिग्‍याम परमेश्‍वरदा ङोआसे भिबा ताम परमेश्‍वरसे ह्राङला ज्ञान अन्‍छार म्‍हन्‍जी। बरु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे गे आखेल्‍बा ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा ङन्‍से थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचाररी विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा थार्ना लबा परमेश्‍वरदा ज्‍यबा छोर्जी। 22च्‍यागो, यहूदीगदेसे चा उदेकला चिनु उन्‍गो भिसी पाङ्‌मुला। ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे चा जम्‍बुलिङला ज्ञान बुद्धि म्‍हाइमुला। 23तर ङन्‍से क्रुसरी साइबा ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्‌मुला। चु ताम यहूदीगदेला लागिरी चा छेर्ना लबा ताम दोजी, ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरी चा गे आखेल्‍बा ताम दोजी। 24तर यहूदी हिन्‍सै अर्गु य्‍हुलला म्‍हि हिन्‍सै परमेश्‍वरसे धम्‍बागदेला लागिरी चा ख्रीष्‍टनोन परमेश्‍वरला शक्तिदेन ज्ञान बुद्धि हिन्‍ना। 25तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे लबा ताम चा मूर्ख ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍सैनोन परमेश्‍वरला ताम म्‍हिला ज्ञान बुद्धि भन्‍दा घ्रेन मुला, ओच्‍छे म्‍हिगदेसे परमेश्‍वर कमजोर मुला भिसी म्‍हन्‍सैनोन परमेश्‍वर म्‍हिला शक्ति भन्‍दा शक्तिशाली मुला। 26ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरसे धम्‍बा धुइरी एनीगदे खाह्रङ्बा मुबा? थे ताम ढन्‍गो। म्‍हिगदेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार एनीगदे न्‍हङला ल्‍हाना ह्रङ्‌बा म्‍हि ज्ञान बुद्धि आरेबा मुबा। एनीगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हि शक्तिशाली आरेबा मुबा, ओच्‍छे य्‍हुल्‍साला घ्रेन म्‍हिला म्‍हेमेलाएनोन आहिन मुबा। 27तर ङा ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा म्‍हिगदेदा पेःना लबारी परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे मूर्ख भिसी म्‍हन्‍बा म्‍हिगदेदा धम्‍जी। ओच्‍छे ङनी शक्ति मुबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बागदेदा पेःना लबारी कमजोर म्‍हिगदेदा धम्‍जी। 28ओच्‍छे चु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे घ्रेन म्‍हन्‍बा म्‍हिगदेदा गे आखेल्‍बा स्‍होबाला लागिरी परमेश्‍वरसे म्‍हिगदेसेन हेला लसी गे आखेल्‍बा भिसी म्‍हन्‍बा म्‍हिगदेदा धम्‍जी। 29खालैसेन ह्राङला ङाच्‍छापट्टि घमण्‍ड थालगै भिसीन परमेश्‍वरसे चुह्रङ् लबा हिन्‍ना। 30बरु परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक स्‍होबा मुला। परमेश्‍वरग्‍यामसेन ख्रीष्‍ट य्‍हाङला ज्ञान बुद्धि दोबा मुला। थेह्रङ् लसी ख्रीष्‍टग्‍यामसेन य्‍हाङदा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि स्‍होजी ओच्‍छे य्‍हाङला पापला सय फासी य्‍हाङदा चोखो स्‍होसी फेबा मुला। 31थेतबासेलमा परमेश्‍वरला बचनरीनोन “चुदे खालै म्‍हिसे ङा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी पाङ्बा सेम मुसम, थेसे प्रभुसे लबा गे गाते ज्‍यबा मुला भिसी पाङ्‌गै” भिसी भ्रिबा मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\