१ कोरिन्‍थी 10

1ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे चु ताम था याङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। य्‍हाङला आखे म्‍हेमेगदेदा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम खसुसे ग्‍याम उन्‍सी भोर्जी। ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान ज्‍यना लसी समुन्‍द्र गुङग्‍याम निखम्‍जी। 2ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान मोशाला लिच्‍छा भ्रसी खसुदेन समुन्‍द्ररी बप्‍तिस्‍मा याङ्जी। 3थेनीगदे जम्‍मासेन परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा चबा स्‍हे चजी। 4ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन मुबा पहराग्‍याम परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा क्‍युइ थेनीगदे जम्‍मासेन थुङ्‌जी। थे पहरा ख्रीष्‍टनोन मुबा। 5तसैनोन थेनीगदे न्‍हङला ल्‍हानान ह्रङ्‌बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर आताङ्‌नी। ओच्‍छे थेनीगदे थे तोङतोङबा ग्‍लारीन सिजी। 6थेनीगदेसे ह्रङ्नोन य्‍हाङसेनोन आज्‍यबा सेम थाथोगै भिसीन य्‍हाङदा घोना लबाला लागिरी चु ताम तबा हिन्‍ना। 7थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे मूर्तिदा तेन्‍बा ह्रङ् लसी एनीगदेसे थातेन्‍गो। थेनीगदेला बारेरी बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “म्‍हिगदेसे चबा थुङ्बा लबारी चिजी ओच्‍छे रेःसी मोजमजा लजी।” 8थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदे ब्रेल्‍सी भ्रबा ह्रङ् लसी य्‍हाङ ब्रेल्‍सी भ्रबारी आत। थेनीगदेसे थेह्रङ्बा आज्‍यबा गे लबासे लमान तिरेरीन बोगल गिकसे हजार सोम म्‍हि सिजी। 9थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदेसे प्रभुला सेम च्‍याबा ह्रङ् लसी य्‍हाङसे थेला सेम च्‍याबारी आत। प्रभुला सेम च्‍याबासे लमा थेनीगदे पुख्रीसे जीसी सिजी। 10थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे गनगन लबा ह्रङ् लसी य्‍हाङसे गनगन लबारी आत। गनगन लबासे लमा थेनीगदेदा नाश लबा दूतसे नाश लजी। 11थे तामगदे य्‍हाङदा घोना लबाला लागिरी थेनीगदेदा तबा मुबा। थे तामगदे जिन्‍बारी छ्‌याइबा धुइरी य्‍हाङदा होशियार तना लबाला लागिरी भ्रिबा हिन्‍ना। 12थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ङा ठीक मुला भिसी म्‍हन्‍ना, थे म्‍हि चा होशियार तसी चिगै। आहिन्‍सम थे म्‍हि ह्रिल्‍ला। 13एनीगदेदा लोभ उन्‍सी फसब लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा लोभरी फसब लबा ह्रङ्‌बान तला। तर परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेला सेमसेन नाआखम्‍बाधोनाला लोभ उन्‍सी फसब लबारी आपिन। एनीगदेदा फसब लबारी लोभ उन्‍मा थेग्‍याम फेबारी परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा ग्‍याम उन्‍सी पिन्‍ना। 14थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदेसे मूर्ति थातेन्‍गो। 15सेबा घोबा म्‍हि म्‍हन्‍सी ङाइ एनीगदेदा पाङ्‌बान मुला। ङाइ पाङ्बा चु ताम सत्‍य हिन्‍ना कि आहिन, एनीगदेसेन पक्‍का लउ। 16प्रभु भोजला खोरे थोसी य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी थुङ्मा य्‍हाङ ख्रीष्‍टला कारी गिक तबा हिन्‍ना। ओच्‍छे गेङ क्‍युइसी चमा य्‍हाङ ख्रीष्‍टला ल्‍हुइरी गिक तबा हिन्‍ना। 17गेङ गिकनोन हिन्‍ना, थेतबासेलमा य्‍हाङ ल्‍हानान मुसैनोन ल्‍हुइ चा गिकनोन हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ जम्‍मासेन गेङ गिकग्‍यामसेन चबा मुला। 18इस्राएलीगदेदा च्‍यागो, परमेश्‍वरदा फुल्‍बा स्‍हे चबागदे परमेश्‍वरदा बलि फुल्‍बा ग्‍लादेन छ्‌याम गिक तबा मुला। 19ङाइ पाङ्‌बारी म्‍हाइबा तिग हिन्‍ना भिसम, मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हे तिगै आहिन, ओच्‍छे मूर्तिएनोन तिगैनोन आहिन। 20तर मूर्तिदा बलि फुल्‍बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा फुल्‍बा आहिन, म्‍हङ म्‍हुङदा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे म्‍हङ म्‍हुङदेन गिक थातगै भिबा ङाला सेम मुला। 21एनीगदेसे प्रभुदेन म्‍हङ म्‍हुङ न्‍हीलान खोरेग्‍याम थुङ्बारी आखम। ओच्‍छे प्रभुदेन म्‍हङ म्‍हुङ न्‍हीलान टेबुलरी चिसीनोन चबारी आखम। 22थेह्रङ् लजी भिसम प्रभुदा डाह तला। तिग एनीगदेसे य्‍हाङ प्रभु भन्‍दा भङ्‍बा हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा? 23जम्‍मान ताम लम्‍याङ्‌मुला, तर जम्‍मान ताम य्‍हाङला लागिरी ज्‍यबा आरे। जम्‍मान ताम लम्‍याङ्‌मुला, तर जम्‍मान तामसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा ज्‍यबा तना आल। 24एनीगदे खालैसेन ह्राङसे ह्राङदा ज्‍यबा लबारी थाम्‍हाइगो। तर ह्राङला खिम्‍जेमदा ज्‍यबा लबारी म्‍हाइगो। 25एनीगदेला सेम आन्‍होङ्‌बाला लागिरी स्‍या पसलरी निसी खानङग्‍याम भबा हिन्‍ना भिसी ङ्‌योइबा छार्बा आलना भसी चउ। 26तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, “जम्‍बुलिङदेन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान स्‍हे प्रभुलान हिन्‍ना।” 27ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा खालै म्‍हिसे एनीगदेदा चबारी ङ्‌योइमा एनीगदेदा निबा सेम खजी भिसम ह्राङला सेम आन्‍होङ्‌बाला लागिरी एनीगदेसे तिगै ङ्‌योइबा छार्बा आलना थेरी चबारी पिन्‍बा जम्‍मान स्‍हे चउ। 28तर खालै म्‍हिसे एदा “चु मी बलि फुल्‍बा स्‍हे हिन्‍ना” भिजी भिसम थेह्रङ् पाङ्बा म्‍हिदेन थेला सेमला लागिरी एसे थे चबा स्‍हे थाचउ। 29ङाइ एला लागिरी पाङ्बा आहिन, तर एदा थे ताम था याङ्ना लसी पिन्‍बा म्‍हिला सेमला लागिरी पाङ्बा हिन्‍ना। ङाइ जे लसै तबा तामरी तिग्‍दा स्‍य्‍हान्‍दोला सेमसे निसाफ लपुङ्‌से? 30चुदे ङाइ परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी चबान मुला भिसम धन्‍यवाद पिन्‍सी चबा स्‍हेला लागिरी स्‍य्‍हान्‍दोसे तिग्‍दा ङादा बिरोध लबा? 31थेतबासेलमा एनीगदेसे चसै, थुङ्‌सै, जे लसैनोन परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार पिन्‍बाला लागिरी एनीगदेसे जम्‍मान गे लउ। 32एनीगदेसे यहूदीदा तसै, अर्गु य्‍हुलला म्‍हिदा तसै, परमेश्‍वरला मण्‍डली तसै खालैदान न्‍होङ्ना लबा गे थालउ। 33जम्‍मान गेग्‍याम ङाइ जम्‍मान म्‍हिदा ताङ्ना लबारी म्‍हाइबा मुला। ङाइ खाइमै ह्राङदा ज्‍यबा तगै भिसी खजिबै गे लबारी आम्‍हाइनी। तर थेनीगदेसे थार्बा याङ्‌गै भिसी ङाइ ल्‍हानान म्‍हिगदेला लागिरी ज्‍यबा गे लबारी म्‍हाइबा मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\