१ कोरिन्‍थी 11

1ङाइ ख्रीष्‍टसे लबा ह्रङ्नोन लसी भ्रबा मुला, एनीगदेएनोन ङाइ लबा ह्रङ्नोन लसी भ्रउ। 2ङा एनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ङादा सदन ढन्‍बा मुला, ओच्‍छे ङाइ लोप्‍बा अन्‍छार एनीगदे भ्रबा मुला। 3तर एनीगदेसे चु ताम घोतोःला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। ख्रीष्‍ट चा जम्‍मान ह्रेम्‍फेबेला थोबो हिन्‍ना ओच्‍छे ह्रेम्‍बो चा म्रिङला थोबो हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वर चा ख्रीष्‍टला थोबो हिन्‍ना। 4थोबो घप्‍सी प्रार्थना लबादेन अगमवाणी पाङ्बा ह्रेम्‍फेबेसे ह्राङलान थोबोला बेइज्‍जत लबा हिन्‍ना। 5तर थोबो आघप्‍ना प्रार्थना लबादेन अगमवाणी पाङ्बा म्रिङम्‍हेमेसे चा ह्राङला ह्रेम्‍बोला बेइज्‍जत लबा हिन्‍ना। थेह्रङ्बा म्रिङम्‍हेमे चा क्रा भ्रेसी भ्रबा म्रिङम्‍हेमे ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 6खालै म्रिङम्‍हेमेसे ह्राङला थोबो आघप्‍नी भिसम थेसे क्रा भ्रेसी भ्रगै। तर क्रा थाबादेन भ्रेबा चा म्रिङम्‍हेमेला लागिरी पेःबा खबा ताम तबासे लमा थेसे थोबो घप्‍तोःला। 7परमेश्‍वरसे ह्राङदा उन्‍बाला लागिरी ह्रेम्‍फेबेदा ह्राङ ह्रङ्‌बान स्‍होजी। थेतबासेलमा ह्रेम्‍फेबेसे थोबो घप्‍बारी आत। तिग्‍दा भिसम ह्रेम्‍फेबेला गे चा परमेश्‍वरदा मान लबा हिन्‍ना। तर म्रिङम्‍हेमेला गे चा ह्रेम्‍फेबेदा मान लबा हिन्‍ना। 8तिग्‍दा भिसम जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा ह्रेम्‍फेबे म्रिङम्‍हेमेग्‍याम स्‍होबा आहिन, तर म्रिङम्‍हेमे चा ह्रेम्‍फेबेग्‍याम स्‍होबा हिन्‍ना। 9थेह्रङ् लसीन म्रिङम्‍हेमेला लागिरी ह्रेम्‍फेबे स्‍होबा आहिन, तर ह्रेम्‍फेबेला लागिरी म्रिङम्‍हेमे स्‍होबा हिन्‍ना। 10ओच्‍छे स्‍वर्गदूतगदेसे म्राङ्बासे लमा म्रिङम्‍हेमेसे ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिबा मुला भिबा ताम उन्‍बाला लागिरी थोबो घप्‍तोःला। 11तसैनोन प्रभुला म्‍हिगदेला गुङरी म्रिङ ह्रेम्‍बोला तहरी चितोःला ओच्‍छे ह्रेम्‍बोएनोन म्रिङला तहरी चितोःला। 12तिग्‍दा भिसम ह्रेम्‍फेबेग्‍याम म्रिङम्‍हेमे स्‍होजी। थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍फेबे म्रिङम्‍हेमेग्‍याम न्‍हला। ओच्‍छे जम्‍मान ताम चा परमेश्‍वरग्‍यामसेन तबा हिन्‍ना। 13चु ताम एनीगदेसेन पक्‍का लउ, तिग म्रिङम्‍हेमेसे थोबो आघप्‍ना परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लमा जेला? 14थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍फेबेसे क्रा न्‍हजी भिसम थेला लागिरी पेःबा खबा ताम हिन्‍ना भिसी तिग एनीगदेसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन तसी खबा तामग्‍याम था याङ्बा आरे? 15तर चुदे म्रिङम्‍हेमेला क्रा ह्रेङ्बा मुसम थेला लागिरी ताङ्‍बा ताम हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम थेला थोबो घप्‍बाला लागिरीन थेदा ह्रेङ्बा क्रा पिन्‍बा हिन्‍ना। 16तर चु तामदा खालैसे बिरोध लबारी म्‍हाइजी भिसम य्‍हाङदेन परमेश्‍वरला मण्‍डलीदेन छ्‌याम चु बाहेक अर्गु खजिबै ठिम आरे। 17दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा चु तामगदेला बारेरी पाङ्‌मा एनीगदेसे ज्‍यबा लजी भिसी ङाइ पाङ्‌बारी आखम। तिग्‍दा भिसम एनीगदे ह्रुप तबा धुइरी ज्‍यबा ताम भन्‍दा ल्‍हानान आज्‍यबा ताम लबा मुला। 18ङाच्‍छा एनीगदे मण्‍डलीरी ह्रुप तबा धुइरी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍मुला भिबा ताम ङाइ थेःबा मुला। चु ताम हिन्‍ना तला भिसी ङाइ विश्‍वास लबा मुला। 19खाल ठीक मुला, खाल ठीक आरे भिसी ङोसेबाला लागिरी एनीगदेला गुङरी आढिक्‍बा तामगदेएनोन खतोःला। 20एनीगदे ग्‍ला गिकरी पोप तसी चबा थुङ्बा लबा चा प्रभु भोज आहिन। 21तिग्‍दा भिसम चबा थुङ्बा धुइरी जम्‍मासेन खालैसे खालैदा आभ्रान्‍ना ह्राङ ह्राङला भो चला। ओच्‍छे कोइ फोइथान तला, कोइ चा थुङ्सी ङ्‌य्‍होइला। 22एनीगदेसे ह्राङ ह्राङलान दिमरी चसै आत? तिग एनीगदेसे परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा गे आखेल्‍बा भिसी म्‍हन्‍बा? ओच्‍छे तिगै आरेबा म्‍हिगदेदा पेःना लबारी म्‍हाइबा? दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा तिग पाङ्से? तिग एनीगदेसे चुह्रङ् लबा ज्‍यबा हिन्‍ना भिसी पाङ्से? अहँ, ङाइ आपाङ्। 23तिग्‍दा भिसम ङाइ जुन ताम प्रभुग्‍याम लोप्‍बा मुला थे ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्‌बारी छ्‌याइबा मुला। प्रभु येशूदा चुङ्‌बाकुनु म्‍हुनङ थेसे गेङ थोजी। 24ओच्‍छे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी थे गेङ क्‍युइजी। जमाहेन्‍से “चु एनीगदेला लागिरी ङाला ल्‍हुइ हिन्‍ना। ङादा ढन्‍सी चिबाला लागिरी एनीगदेसे चुह्रङ्‌नोन लउ” भिसी सुङ्जी। 25थेह्रङ् लसीन भोज चसी जिन्‍माहेन्‍से प्रभुसे खोरे थोसी, “चु खोरेला निङगु एनीगदेला लागिरी ङाला काग्‍याम स्‍होबा छार कबुल हिन्‍ना। जुन जुन धुइरी एनीगदेसे चु थुङ्ला थे, थे धुइरी ङादा ढन्‍बाला लागिरी सदन चुह्रङ् लउ” भिसी सुङ्जी। 26चुह्रङ् लसी गेङ चबादेन अङगुरला निङगु थुङ्बा धुइरी प्रभु आफेप्‍खतेधोना प्रभु य्‍हाङला लागिरी सिजी भिसी एनीगदेसे जम्‍मादान थेःना लमुला। 27थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे तिगै ताम वास्‍ता आलना प्रभुला गेङ चबादेन प्रभुला खोरेग्‍याम थुङ्ला थेसे प्रभुला ल्‍हुइदेन कादा बेइज्‍जत लबासे लमा पापला दोष तला। 28जम्‍मान म्‍हिसे ङाच्‍छा ह्राङसे ह्राङदान ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍यासी जे थे गेङ चउ, ओच्‍छे खोरेग्‍याम थुङ्‍गो। 29तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे प्रभुला ल्‍हुइला बारेरी आघोना चबा थुङ्बा लला, थेसे थेह्रङ् लसी चबा थुङ्बा लबासे लमा सजाय याङ्ला। 30थेतबासेलमा एनीगदे न्‍हङरी ल्‍हानान कमजोरदेन आखम्‍बा मुला, ओच्‍छे कोइ कोइ मी सिसी जिन्‍जी। 31तर य्‍हाङसे ह्राङसे ह्राङदान ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍याजी भिसम य्‍हाङसे सजाय नाआतोः। 32तर निसाफ लबा धुइरी जम्‍बुलिङला दोष स्‍याप्‍बा ह्रङ् लसी एनीगदेला दोष थास्‍याप्‍गै भिसी य्‍हाङदा प्रभुसे ह्राङला तहरी थान्‍ना। 33थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, प्रभु भोज चबारी ग्‍ला गिकरी पोप तबा धुइरी गिकसेम गिकदा भ्रान्‍गो। 34खालै फोख्रेन्‍बा मुसम थेसे दिमरीन चगै, ओच्‍छे प्रभु भोज चबा धुइरी एनीगदे खालैसेन परमेश्‍वरग्‍याम सजाय थायाङ्‌गै। अर्गु तामला बारेरी ङा खसीन पाङ्ला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\