१ कोरिन्‍थी 12

1ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा मोलमला बारेरी एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 2एनीगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा भन्‍दा ङाच्‍छा तिगै स्‍हेसे एनीगदेदा उन्‍बा आज्‍यबा ग्‍यामरी भ्रसी तामनोन पाङ्‌आखम्‍बा मूर्तिगदेदा तेन्‍जी भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 3परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदे खालैसेन “येशू गे आखेल्‍बा हिन्‍ना” भिसी आपाङ्। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे ह्रो आलतेधोना खालैसेन “येशून प्रभु हिन्‍ना” भिसी पाङ्‌बारी आखम भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 4परमेश्‍वरसे पिन्‍बा मोलम ल्‍हानान थरीला मुला, तर मोलम पिन्‍बा परमेश्‍वरला आत्‍मा चा गिक जे हिन्‍ना। 5तेन्‍बाला लागिरी ल्‍हानान थरीला तामगदे मुला, तर प्रभु चा गिक जे मुला। 6ओच्‍छे गेगदे ल्‍हानान थरीला मुला, तर जम्‍मान म्‍हिदा गे लखम्‍बा शक्ति पिन्‍बा चा थेनोन परमेश्‍वर जे हिन्‍ना। 7जम्‍मान विश्‍वासीदा ह्रो लबाला लागिरी परमेश्‍वरला आत्‍मासे य्‍हाङ जम्‍मादान मोलम पिन्‍बा मुला। 8परमेश्‍वरला आत्‍मासेन कोइदा बुद्धिला ताम पाङ्‌बारी, थेनोन परमेश्‍वरला आत्‍मासे कोइदा ज्ञानना ताम पाङ्‌बारी मोलम पिन्‍बा मुला। 9थेनोन परमेश्‍वरला आत्‍मासे कोइदा विश्‍वास लखम्‍बा, कोइदा आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा मोलमगदे पिन्‍बा मुला। 10ओच्‍छे कोइदा उदेकला गे लखम्‍बा, कोइदा अगमवाणी पाङ्बा, कोइदा ज्‍यबा आज्‍यबा आत्‍मा फेखम्‍बा, कोइदा थरी थरीला ग्‍योइ पाङ्बा, कोइदा चा थेनोन थरी थरीला ग्‍योइ जम्‍मादान घोना लखम्‍बा मोलमगदे पिन्‍बा मुला। 11तर परमेश्‍वरला आत्‍मा गिकनोन हिन्‍ना ओच्‍छे चु जम्‍मान गेगदे थे आत्‍मालान हिन्‍ना। ओच्‍छे चु मोलम परमेश्‍वर ह्राङसेन म्‍हन्‍बा अन्‍छार गिक गिकदा पिन्‍ना। 12य्‍हाङला ल्‍हुइरी ल्‍हानान स्‍हे मुला। ल्‍हानान स्‍हेगदे मुसैनोन ल्‍हुइ चा गिक जे हिन्‍ना, ख्रीष्‍टला ल्‍हुइएनोन थेह्रङ्बान हिन्‍ना। 13य्‍हाङ यहूदी हिन्‍सै, अर्गु य्‍हुलला म्‍हि हिन्‍सै, नोकर हिन्‍सै आहिन्‍सै य्‍हाङसे गिकनोन परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम ल्‍हुइ गिकरीन बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा मुला। ओच्‍छे य्‍हाङ जम्‍मासेन परमेश्‍वरला आत्‍मा गिकनोन याङ्बा मुला। 14तिग्‍दा भिसम ल्‍हुइला स्‍हे गिकग्‍यामसे जे म्‍हिला ल्‍हुइ स्‍होबा आहिन, तर ल्‍हुइला ल्‍हानान स्‍हेगदे ढिक्‍सी म्‍हिला ल्‍हुइ स्‍होबा हिन्‍ना। 15चुदे काङसे “ङा या आहिन, थेतबासेलमा ङा ल्‍हुइरी मुबा स्‍हे आहिन” भिजी भिदेमा थे ल्‍हुइला स्‍हे आहिन? हिन्‍ना। 16ओच्‍छे नाब्‍यङसे “ङा मी आहिन, थेतबासेलमा ङा ल्‍हुइला स्‍हे आहिन” भिजी भिदेमा थे ल्‍हुइला स्‍हे आहिन? हिन्‍ना। 17चुदे ल्‍हुइरी जम्‍मान मीनोन मी जे मुबा हिन्‍सम तिग्‍से थेःबा? ओच्‍छे ल्‍हुइरी जम्‍मान नाब्‍यङ जे मुबा हिन्‍सम तिग्‍से थाङ नाबा? 18तर परमेश्‍वरसे ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार य्‍हाङला ल्‍हुइरी जम्‍मान स्‍हे ढिक्‍ना लसी थान्‍बा मुला। 19चुदे थे जम्‍मान स्‍हे गिक जे मुबा हिन्‍सम ल्‍हुइनोन आदोसेला मुबा। 20तर ल्‍हुइरी ल्‍हानान स्‍हेगदे मुसैनोन ल्‍हुइ चा गिक जे हिन्‍ना। 21मीसे यादा “ए ङादा आतोः” भिसी पाङ्‌आखम, ओच्‍छे थोबोसेनोन काङदा “एनीगदे ङादा आतोः” भिसी पाङ्‌आखम। 22बरु ल्‍हुइरी मुबा कमजोर स्‍हेगदे झन आरेना आतमुला। 23य्‍हाङसे जजा म्‍हन्‍बा ल्‍हुइला थे स्‍हेगदेदा झन ज्‍यना लसी थान्‍मुला। ओच्‍छे उन्‍बारी आखम्‍बा स्‍हेगदेदा झन जोगब लसी थान्‍मुला। 24तर य्‍हाङसे उन्‍बारी खम्‍बा स्‍हेगदेदा चा थेह्रङ् लसी जोगब लसी थान्‍आतोः। बरु ल्‍हुइला कमजोर स्‍हेगदेदा चा मान लगै भिसी परमेश्‍वरसे ढिक्‍ना लसी थान्‍जी। 25ल्‍हुइरी मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे ढिक्‍सी गिकसेम गिकला वास्‍ता लगै भिसीन हिन्‍ना। 26चुदे ल्‍हुइला स्‍हे गिकदा दुख तजी भिसम ल्‍हुइला जम्‍मान स्‍हेदा दुख तला। ओच्‍छे ल्‍हुइला स्‍हे गिकसे मान याङ्जी भिसम ल्‍हुइला जम्‍मान स्‍हेगदे ताङ्ला। 27एनीगदे जम्‍मान ख्रीष्‍टला ल्‍हुइ हिन्‍ना, ओच्‍छे एनीगदे गिक गिक ख्रीष्‍टला ल्‍हुइला स्‍हेगदे हिन्‍ना। 28परमेश्‍वरसेन मण्‍डलीरी जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा मुल चेलागदे, जमाहेन्‍से अगमवक्तागदे, जमाहेन्‍से स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा म्‍हिगदे, ओच्‍छे उदेकला गे लबा म्‍हिगदे, आखम्‍बा म्‍हिदा खम्‍ना लबा मोलम याङ्बा म्‍हिगदे, स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्रो लबा म्‍हिगदे, जम्‍मान ताम ढिक्‍ना लबा म्‍हिगदे, ओच्‍छे थरी थरीला ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदा धम्‍सी थान्‍बा मुला। 29तिग जम्‍मान म्‍हिगदे मुल चेला हिन्‍ना? आहिन। तिग जम्‍मान म्‍हिगदे अगमवक्ता हिन्‍ना? आहिन। तिग जम्‍मान म्‍हिगदे स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा म्‍हि हिन्‍ना? आहिन। तिग जम्‍मान म्‍हिगदेसे उदेकला गे लला? आल। 30तिग जम्‍मान म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिदा खम्‍ना लबा मोलम याङ्ला? आयाङ्‌। तिग जम्‍मान म्‍हिगदेसे थरी थरीला ग्‍योइ पाङ्ला? आपाङ्। तिग जम्‍मान म्‍हिगदेसे थे थरी थरीला ग्‍योइ जम्‍मादान घोना लबारी खम्‍ला? आखम। 31तर एनीगदेसे अझ घ्रेन घ्रेन मोलम याङ्बा सेम लउ। ओच्‍छे एनीगदेदा ङाइ झन जम्‍मान भन्‍दा ज्‍यबा ग्‍याम उन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\