१ कोरिन्‍थी 13

1ङाइ म्‍हिगदेदेन स्‍वर्गदूतगदेला ग्‍योइरी ताम पाङ्सैनोन स्‍य्‍हान्‍दोदा माया आलनी भिसम ङा चा स्‍याङदेन बुप्‍जेल ह्रङ्‌बा जे तला। 2ङाइ अगमवाणी पाङ्‌खम्‍सैनोन म्‍हिला ज्ञान बुद्धिसे घोआखम्‍बा ताम घोसैनोन, जम्‍मान ज्ञान बुद्धि याङ्‌सैनोन, ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम गङगदे लेःखम्‍बा विश्‍वास मुसैनोन ङाइ स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लआखम्‍नी भिसम ङा तिगैनोन आहिन। 3चुदे ङाइ ङाला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति स्‍य्‍हान्‍दोदा भो लसी पिन्‍जी, ओच्‍छे ङाइ ङाला ल्‍हुइनोन मेरी ख्राङ्‌पुङ्‌सैनोन ङाइ स्‍य्‍हान्‍दोदा माया आलनी भिसम ङादा तिगै ज्‍यबा आत। 4स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा म्‍हिसे जम्‍मान ताम भ्रान्‍बारी खम्‍ला ओच्‍छे दया लला। स्‍य्‍हान्‍दोदा डाह आल, ङा जे ज्‍यबा भिसी आपाङ् ओच्‍छे घ्रेन दोसीनोन आभ्र। 5स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा म्‍हि चा ह्रिक्‍बा आरेबा म्‍हि ह्रङ्‌बा आत मुला, ह्राङदा जे ज्‍यबा तगै भिसीएनोन आम्‍हन, स्‍य्‍हान्‍दोदेन आछेर, ओच्‍छे ह्राङदा बिरोध लबा तामलाएनोन वास्‍ता आल। 6स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा म्‍हि आज्‍यबा तामरी आताङ्‍, थे सत्‍य तामरी जे ताङ्ला। 7स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा म्‍हिसे जम्‍मान ताम जोगब लला, जम्‍मान तामएनोन विश्‍वास लला, ओच्‍छे जम्‍मान ताम तला भिसी आश लला, जम्‍मान तामरी कोङ्‌सी चिला। 8माया खाइमै म्‍हासी आनि। तर अगमवाणी पाङ्बा ख्‍लाला, थरी थरीला ग्‍योइ पाङ्बा ख्‍लाला, ओच्‍छे ज्ञान बुद्धिला तामगदे गे आखेल्‍बा तला। 9य्‍हाङसे पाङ्बा अगमवाणीदेन य्‍हाङला ज्ञान बुद्धि पूरा आरे। 10तर जम्‍मान ताम पूरा तमाहेन्‍से चा पूरा आतबा जम्‍मान तामगदे म्‍हासी निला। 11ङा जजा मुबा धुइरी ङाइ जत्‍धुगुलान ताम पाङ्मुबा, ओच्‍छे जत्‍धुगुसे म्‍हन्‍बा तामनोन म्‍हन्‍मुबा, जत्‍धुगुसे घोबा ह्रङ् लसीन घोमुबा। तर भ्‍योन तमाहेन्‍से ङाइ जत्‍धुगुला जम्‍मान बानीबेहोरगदे ख्‍लाजी। 12दान्‍दे चा य्‍हाङसे ज्‍यना लसी आम्राङ्बा ऐनारी म्राङ्बा ह्रङ् जे म्राङ्‌मुला, तर लिच्‍छा चा ज्‍यना लसी म्राङ्ला। दान्‍दे ङाइ पूरान ताम आघोसैनोन थे धुइरी चा परमेश्‍वरसे ङाला बारेरी जम्‍मान ताम था याङ्बा ह्रङ् ङाइएनोन जम्‍मान ताम घोला। 13विश्‍वास, आशदेन माया चा खाइमै आम्‍हा। तर चु सोम न्‍हङरी घ्रेन चा माया हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\