१ कोरिन्‍थी 14

1थेतबासेलमा एनीगदेसे ल्‍हानान म्‍हाइदोबा चा माया हिन्‍ना। ओते जे आहिन, परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा मोलमगदे याङ्‌बारीनोन ल्‍हानान सेम लउ। ओच्‍छे अगमवाणी पाङ्‌बारी चा झन ल्‍हानान सेम लउ। 2तिग्‍दा भिसम अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिसे म्‍हिगदेदेन छ्‌याम आहिन, परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ताम पाङ्‌मुला। थेसे परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिग्‍याम म्‍हिसे था आयाङ्‍बा ताम पाङ्बासे लमा स्‍य्‍हान्‍दो खालै म्‍हिसे आघोमुला। 3तर अगमवाणी पाङ्बा म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे घोखम्‍बा ताम पाङ्‌मुला। थेसे पाङ्बा तामग्‍याम म्‍हिगदेसे विश्‍वासरी कोङ्बा आँटदेन शान्‍ति याङ्ला। 4अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिसे ह्राङलान विश्‍वास कोङ्‌ना लला। तर अगमवाणी पाङ्बा म्‍हिसे चा मण्‍डलीलान विश्‍वास कोङ्‌ना लला। 5एनीगदे जम्‍मासेन अर्गु ग्‍योइ पाङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। तर थे भन्‍दा झन ल्‍हाना चा एनीगदेसे अगमवाणी पाङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। मण्‍डलीला विश्‍वास कोङ्‌ना लबाला लागिरी अर्गु ग्‍योइ म्‍हिगदेदा घोना लसी पिन्‍बा म्‍हि खालै आरेसम अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हि भन्‍दा अगमवाणी पाङ्बा म्‍हि चा घ्रेन हिन्‍ना। 6ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चुदे ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खसी अर्गु ग्‍योइ जे पाङ्जी भिसम तिग एनीगदेदा ज्‍यबा तला? आत। तर चुदे ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खसी परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम, ज्ञान बुद्धिला ताम, अगमवाणीदेन तिगै लोप्‍तोःबा ताम लोप्‍जी भिसम एनीगदेदा ज्‍यबा तला। 7बाँसुरीदेन वीणा ह्राप्‍मा थेला काइ ज्‍यना लसी आथोन्‍नी भिसम तिग ह्राप्‍जी भिसी खाह्रङ् लसी था याङ्बा? 8चुदे बिगुल ह्राप्‍मा ज्‍यना लसी आथेःनी भिसम लडाइ लबाला लागिरी खाह्रङ् लसी तयार तला? 9थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन अर्गु ग्‍योइरी आघोबा ताम पाङ्जी भिसम एनीगदेसे तिग पाङ्जी भिसी खाल्‍से था याङ्से? एनीगदेसे पाङ्बा चा तिगै गे आखेल्‍बा तला। 10जम्‍बुलिङरी ल्‍हानान थरीला ग्‍योइगदे मुला। थे ग्‍योइगदे न्‍हङरी खालै म्‍हिसे आघोबा ग्‍योइ चा गिकनोन आरे। 11चुदे खालै म्‍हिसे पाङ्‌मा ङाइ आघोनी भिसम थे ङाला लागिरी विदेशी तला, ओच्‍छे थेला लागिरी ङा विदेशी तला। 12थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम याङ्बा मोलमगदे याङ्बारी ल्‍हानान सेम लबासे लमा मण्‍डलीदा ल्‍हेना लबाला लागिरी जुन मोलमसे आँट याङ्सी भङ्‍ना लला थे मोलम म्‍हाइगो। 13थेतबासेलमा अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिसे थे ताम घोना लखम्‍बा शक्ति याङ्बाला लागिरी प्रार्थना लतोःला। 14तिग्‍दा भिसम ङाइ अर्गु ग्‍योइरी प्रार्थना लमा ङाला आत्‍माग्‍याम प्रार्थना लला। तर थे ताम ङाइएनोन आघो। 15थेह्रङ् भिसम ङाइ तिग लसे? ङाइ आत्‍माग्‍याम प्रार्थना लला, तर ङाइ घोबाला लागिरी सेमसेनोन प्रार्थना लला। ओच्‍छे आत्‍मासे परमेश्‍वरला जयजयकार लसी व्‍हाइ गोला, तर ङाइ घोबाला लागिरी सेमसेनोन व्‍हाइ गोला। 16चुदे एसे आत्‍माग्‍याम परमेश्‍वरला जयजयकार लसी धन्‍यवाद पिन्‍सी प्रार्थना लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे आघोनी भिसम खाह्रङ् लसी, “आमेन” भिखम्‍ला? 17एसे ज्‍यना लसी धन्‍यवाद पिन्‍ना तला, तर स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिसे आघोनी भिसम थेला विश्‍वास कोङ्बा आत। 18ङाइ परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे भन्‍दा झन ङाइ ल्‍हानान रेम अर्गु ग्‍योइ पाङ्‌मुला। 19तर मण्‍डलीरी आघोबा ग्‍योइग्‍याम हजार च्‍युइ ताम पाङ्बा भन्‍दा मी बरु ङाइ ह्राङलान सेमग्‍याम गोर ङा ताम जे पाङ्सी स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा चा ज्‍यबा तला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 20ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे कोलागदेसे म्‍हन्‍बा ह्रङ् लसी थाम्‍हन्‍गो। आज्‍यबा तामगदेला लागिरी एनीगदे तिगै आसेबा कोलागदे ह्रङ्‌बान दोगो। तर म्‍हन्‍बा धुइरी चा पाको म्‍हिसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍गो। 21बचनरीनोन परमप्रभुसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदेन विदेशीग्‍याम ङाइ चु म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ताम पाङ्ला। तसैनोन थेनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍बा सेम आल।” 22थेतबासेलमा अर्गु ग्‍योइगदे पाङ्बा चा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला लागिरी आहिन, विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला लागिरी चिनु हिन्‍ना। तर अगमवाणी पाङ्बा चा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला लागिरी आहिन, विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला लागिरी हिन्‍ना। 23थेतबासेलमा एनीगदे मण्‍डलीरी ह्रुप तबा धुइरी अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा धुइरी विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेदेन थे ताम आघोबा म्‍हिगदे थेरी खजी भिसम थेनीगदेसे एनीगदेदा म्‍योजीम भिसी भिला। 24तर जम्‍मासेन अगमवाणी पाङ्‌बान लबा धुइरी विश्‍वास आलबा खालै म्‍हिदेन घोबा सेम थोसी खबा म्‍हि थेरी खजी भिसम जम्‍मासेन पाङ्बा तामग्‍याम थेसे ह्राङसे लबा पाप था याङ्ला ओच्‍छे थेसे ह्राङ ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍याला। 25खालैदा था आरेबा थेला सेमला तामगदेएनोन था याङ्ला। जमाहेन्‍से ख्‍लुप तसी थेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍ना, ओच्‍छे “पक्‍कान, एनीगदेला गुङरी परमेश्‍वर मुला” भिसी थेसे पाङ्ला। 26ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ एनीगदेदा पाङ्‌बारी म्‍हाइबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना, एनीगदे ह्रुप तसी संगती लबा धुइरी कोइसे व्‍हाइ गोला, कोइसे बचनग्‍याम लोप्‍ला, कोइसे परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम घोना लला, कोइसे अर्गु ग्‍योइ पाङ्ला, कोइसे थे ग्‍योइग्‍याम पाङ्बा ताम जम्‍मादान घोना लला। चु जम्‍मान तामगदे चा मण्‍डलीदा भङ्‍ना लबारी लतोःला। 27एनीगदे न्‍हङरी खालैसे अर्गु ग्‍योइ पाङ्‌मुला भिसम, पालो पालो लसी न्‍ही सोमसे जे पाङ्‍गो, स्‍य्‍हान्‍दो गिकसे चा थे अर्गु ग्‍योइ जम्‍मादान घोना लतोःला। 28तर थे ताम घोना लबारी थेरी खालै म्‍हि आतनी भिसम थे ताम पाङ्बा म्‍हि चा मण्‍डलीरी कुटिसी चिगै। ओच्‍छे थे ह्राङनोन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम जे ताम लगै। 29अगमवाणी पाङ्बा म्‍हि चा न्‍ही सोमधोना तगै, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे चा थेनीगदेसे पाङ्‌मा परमेश्‍वरग्‍याम खबा हिन्‍ना कि आहिन भिसी च्‍यागै। 30तर थेरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङरी गिकदा परमेश्‍वरसे तिगै ताम उन्‍सी पाङ्‌पुङ्‌जी भिसम ङाच्‍छा पाङ्‌बान लबा म्‍हि चा तिगै आपाङ्ना कुटिसी चिगै। 31अगमवाणी पाङ्बा एनीगदे जम्‍मासेन पालो पालो लसी अगमवाणी पाङ्‌खम्‍ला, ओच्‍छे ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेसे लोप्‍खम्‍ला ओच्‍छे जम्‍मासेन आँट याङ्ला। 32अगमवक्तागदेसे ह्राङला सेमदा ह्राङसेन तहरी थान्‍तोःला। 33तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर अलमल तना लबा परमेश्‍वर आहिन, तर शान्‍ति पिन्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे जम्‍मान मण्‍डलीला ठिम अन्‍छार, 34मण्‍डलीरी संगती लबान लबा धुइरी म्रिङम्‍हेमेगदे कुटिसी चितोःला। थे धुइरी थेनीगदेसे ताम पाङ्‌आम्‍याङ्‍। तर ह्राङला ठिमसे पाङ्बा अन्‍छार थेनीगदे तहरी चितोःला। 35तिगै तामला बारेरी ङ्‌योइबा सेम मुसम थेनीगदेसे दिमरी ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम ङ्‌योइगै। तिग्‍दा भिसम मण्‍डलीरी ताम पाङ्बा चा म्रिङम्‍हेमेगदेला लागिरी पेःबा खबा ताम हिन्‍ना। 36तिग परमेश्‍वरला बचन एनी कोरिन्‍थला म्‍हिगदेसे थेःना लबारी शुरु लबा हिन्‍ना? आहिन। तिग परमेश्‍वरला बचन एनीगदेसे जे थेःबा हिन्‍ना? आहिन। 37खालै म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान अगमवक्ता अथवा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला भिसम, थेसे ङाइ भ्रिबा चु ताम प्रभुसे कुल्‍बा ताम हिन्‍ना भिसी था याङ्‌तोःला। 38तर खालै म्‍हिसे चु तामगदेदा वास्‍ता आलनी भिसम थेला तामदाएनोन खालैसेन वास्‍ता आल। 39थेतबासेलमा ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, अगमवाणी पाङ्‌बारी ल्‍हानान सेम लउ, ओच्‍छे अर्गु ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदाएनोन थाकागो। 40तर जम्‍मान गे ज्‍यना लसी ढिक्‍ना लसी लतोःला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\