१ कोरिन्‍थी 15

1दाहेन्‍से ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ एनीगदेदा थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचारला बारेरी ङाइ एनीगदेदा दोःसी पाङ्ला। थे समाचाररी विश्‍वास लसी एनीगदे थेनोन अन्‍छार भ्रबान मुला। 2चुदे ङाइ थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचाररी विश्‍वास लबा आख्‍लानी भिसम जे एनीगदेसे थार्बा याङ्ला, आहिन्‍सम एनीगदेसे लबा विश्‍वास गे आखेल्‍बा तला। 3तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचन अन्‍छार ख्रीष्‍ट य्‍हाङला पापला लागिरी सिजी भिसी ङाइ था याङ्बा मुल तामनोन ङाइ एनीगदेदा थेःना लबा मुला। 4थेदा ल्‍हुजी ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचन अन्‍छार थे सोमरेमाकुनु सिबाग्‍याम दोःसी सोजी। 5ओच्‍छे थेदा पत्रुससे म्राङ्जी, जमाहेन्‍से थेदा च्‍युक न्‍ही मुल चेलासे म्राङ्जी। 6जमाहेन्‍से थेदा ह्राङदा विश्‍वास लबा ग्‍यार्जा ङा भन्‍दा ल्‍हाना ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेसे तिक्‍खुरीन म्राङ्जी। थेनीगदे न्‍हङला ल्‍हाना ह्रङ्‌बा म्‍हिगदे दान्‍देधोनाएनोन मुला, तर कोइ कोइ चा सिसी जिन्‍जी। 7जमाहेन्‍से थेदा याकूबसे म्राङ्जी, ओच्‍छे लिच्‍छा जम्‍मान मुल चेलागदेसे म्राङ्जी। 8थेदा जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा चा ङाइ म्राङ्जी। थे धुइरी चा ङा ला आछ्‌योना न्‍हबा कोला ह्रङ्‌बान मुबा। 9तिग्‍दा भिसम जम्‍मान मुल चेलागदे ङा भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना, थेनीगदे न्‍हङरी ङा चा तिगैनोन आहिन। तिग्‍दा भिसम ङाइ परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा ल्‍हानान दुख पिन्‍बासे लमा ङा मुल चेला भिबाधोनाला आरे। 10तर दान्‍दे ङा परमेश्‍वरला दयामायासे लमान मुल चेला दोबा मुला। ओच्‍छे थेसे ङादा लबा दयामाया खेरोरी आनिनी। बरु ङाइ स्‍य्‍हान्‍दो मुल चेलागदेसे भन्‍दा ल्‍हानान गे लजी। तर चु जम्‍मान गे ङाइ लबा आहिन, ङादेन छ्‌याम मुबा परमेश्‍वरला दयामायासेन हिन्‍ना। 11थेतबासेलमा ङाइ थेःना लसै, थेनीगदेसे थेःना लसै, ङन्‍से थेःना लबा ताम चा गिकनोन हिन्‍ना। ओच्‍छे थेनोन तामरी एनीगदेसे विश्‍वास लबा मुला। 12ङन्‍से चा ख्रीष्‍ट सिबाग्‍याम सोजी भिसी थेःना लसी भ्रमुला भिसम एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे चा तिग्‍दा सिबागदे दोःसी आसो भिसी पाङ्बा? 13तर चुदे सिबागदे दोःसी आसो भिसम ख्रीष्‍टएनोन सिबाग्‍याम सोबा आहिन। 14चुदे ख्रीष्‍ट सिबाग्‍याम आसोबा हिन्‍सम ङन्‍से थेःना लबा ताम गे आखेल्‍बा तला, ओच्‍छे एनीगदेसे लबा विश्‍वासएनोन गे आखेल्‍बा तला। 15थे भन्‍दाएनोन ङनी परमेश्‍वरला बारेरी लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हि दोला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टदा सिबाग्‍याम सोना लजी भिसी ङन्‍से परमेश्‍वरला बारेरी थेःना लबा मुला। तर च्‍यागो, सिबागदे दोःसी आसोबा हिन्‍सम परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टदाएनोन सोना आलसेला मुबा। 16सिबागदे आसोमुला भिसम परमेश्‍वरसेनोन ख्रीष्‍टदा सोना लबा आहिन। 17ख्रीष्‍ट सिबाग्‍याम आसोबा हिन्‍सम एनीगदेसे लबा विश्‍वास गे आखेल्‍बा तला, ओच्‍छे एनीगदे अझ पापरीन तला। 18थेह्रङ् भिसम ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लसी सिबा म्‍हिगदेएनोन जम्‍मान सिबाला सिबान तजी। 19चुदे चु जुनी मुदेधोनाला लागिरी जे य्‍हाङदा ख्रीष्‍टग्‍याम ज्‍यबा तला भिसी आश लबा हिन्‍सम स्‍य्‍हान्‍दो जम्‍मान म्‍हिगदे भन्‍दा य्‍हाङ चा ल्‍हाना दया याङ्तोःबा म्‍हि दोला। 20तर ख्रीष्‍ट मी सिबाग्‍याम सोबा हिन्‍ना। सिबागदे न्‍हङ‍ग्‍याम ख्रीष्‍ट जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा सोसी स्‍य्‍हान्‍दो सिबागदेएनोन सोला भिसी उन्‍बा मुला। 21तिग्‍दा भिसम म्‍हि गिकसे लमान जम्‍मान म्‍हि सिबा मुला। थेह्रङ् लसीन गिकसे लमान सिबागदेएनोन दोःसी सोला। 22आदमग्‍याम जम्‍मान म्‍हि सिबा मुला। थेह्रङ् लसीन ख्रीष्‍टग्‍याम चा जम्‍मान म्‍हि सोला। 23तर जम्‍मान म्‍हि ह्राङ ह्राङला पालो अन्‍छार सिबाग्‍याम सोला। ख्रीष्‍ट चा सिबाग्‍याम जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा सोजी। ओच्‍छे ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी चा थेदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेएनोन सिबाग्‍याम सोला। 24जमाहेन्‍से चु जम्‍बुलिङ नाश तला। थे धुइरी ख्रीष्‍टसे जम्‍मान अधिकारगदे, शक्तिगदेदेन शासन लबागदेदा नाश लसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा परमेश्‍वर आबादान जिम्‍मा पिन्‍ना। 25तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टसे जम्‍मान शत्रुगदेदा भ्रेना लसी ह्राङला काङ धिरी आथान्‍तेधोना थेसे शासन लतोःला। 26जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा चा शत्रु कालदा नाश लबान मुला। 27तिग्‍दा भिसम बचनरी “परमेश्‍वरसे जम्‍मान स्‍हेगदे ख्रीष्‍टला स्‍य्‍हाप धिरी थान्‍ना” भिसी भ्रिबा मुला। चु भिबा चा परमेश्‍वरएनोन ख्रीष्‍टला तहरी तला भिसी पाङ्बा आहिन। तर परमेश्‍वरसे जम्‍मान स्‍हेगदेथोरी ख्रीष्‍टदा शासन लपुङ्ला भिबा हिन्‍ना। 28जम्‍मान स्‍हे ख्रीष्‍टला शासनरी भमाहेन्‍से ख्रीष्‍टएनोन परमेश्‍वरला तहरी धन्‍छ्‌याला। ओच्‍छे जम्‍मान स्‍हेथोरी परमेश्‍वरसेन शासन लला। 29सिबाग्‍याम दोःसी आसोबा हिन्‍सम सिबागदेला लागिरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा म्‍हिगदेदा तिग फाइदा तला? चुदे सिबाग्‍याम आसो भिसम थेनीगदेसे थेला लागिरी तिग्‍दा बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा? 30ओच्‍छे ङनीएनोन तिग्‍दा सदन ह्राङला ज्‍यान गोजाला धाररी थान्‍सी भ्रसे? 31ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे य्‍हाङला प्रभु ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। थेतबासेलमा ङाइ सेमहेन्‍सेन चु ताम पाङ्ला, “ङा धिन धिननोन सिबारी तयार मुला।” 32म्‍हिसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार जे एफिसस शहररी ङा ह्रि जन्‍तुदेन छ्‌याम छेबा तामसे ङादा तिग फाइदा तला? चुदे सिबागदे दोःसी आसो भिसम म्‍हिगदेसे पाङ्बा ह्रङ्नोन “य्‍हाङएनोन चबा थुङ्बा लइ, तिग्‍दा भिसम न्‍हङगर मी य्‍हाङ सिनोन सिला!” 33चु तामरी एनीगदे झ्‍युक्‍याब थातउ। आज्‍यबा म्‍हिला संगत लजी भिसम ज्‍यबा बानीबेहोरएनोन न्‍होङ्ला। 34दाहेन्‍से एनीगदेसे ठीक ताम म्‍हन्‍गो, ओच्‍छे पाप थालउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदे न्‍हङला गाते म्‍हिसे मी परमेश्‍वरदा ङोसेबान आरे। ङाइ चु ताम पाङ्‌मा एनीगदेदा पेःबा खतोःबा। 35तर खालै म्‍हिसे “सिबागदे दोःसी खाह्रङ् लसी सोला? ओच्‍छे सोमाहेन्‍से थेनीगदेला ल्‍हुइ खाह्रङ्बा तला?” भिसी ङ्‌योइला। 36मूर्ख म्‍हि! एसे जुन स्‍हेला ब्‍लु ढ्वला थे ब्‍लु आनइतेधोना आफुइ। 37एनीगदेसे ग्‍वा तसै, अर्गु तिगैला ब्‍लु मुसै, थेला गेडा ढ्वबा हिन्‍ना, तर दोङनोन ढ्वबा आहिन। 38तर परमेश्‍वरसे ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार थे ब्‍लुगदेदेन अर्गु ब्‍लुगदेदा जेबा ल्‍हुइ पिन्‍ना। 39जम्‍मान ल्‍हुइ खाल गिकलान आत। म्‍हिला ल्‍हुइ अर्गु खाल्‍ला, जन्‍तुगदेला ल्‍हुइ अर्गु खाल्‍ला, चरागदेला ल्‍हुइ अर्गु खाल्‍ला ओच्‍छे तार्ङागदेला ल्‍हुइ अर्गु खाल्‍ला तला। 40मुरी मुबा स्‍हेगदेला ह्राङ ह्राङलान रुपदेन य्‍हाल तला ओच्‍छे जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍हेगदेलाएनोन ह्राङ ह्राङलान रुप तला। 41धिनीला य्‍हाल अर्गुन खाल्‍ला तला, लनीला य्‍हाल अर्गु खाल्‍ला तला ओच्‍छे सारगदेला य्‍हाल अर्गुन खाल्‍ला तला। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान सारगदेला य्‍हाल गिकनोन आत। 42सिबागदेएनोन थेह्रङ् लसीन सोला। सिमाहेन्‍से ल्‍हुबा ल्‍हुइ चा नइसी निला, तर सिबाग्‍याम दोःसी सोमाहेन्‍से चा खाइमै आसि। 43सिमाहेन्‍से ल्‍हुबा य्‍हाङला ल्‍हुइ आज्‍यबादेन कमजोर तला। ओच्‍छे सिबाग्‍याम सोमाहेन्‍सेला ल्‍हुइ जेबादेन शक्तिशाली तला। 44ल्‍हुबा धुइरी स्‍या काला ल्‍हुइरी ल्‍हुला, तर सोबा धुइरी थे आत्‍माला ल्‍हुइरी सोला। स्‍यादेन काला ल्‍हुइ तला भिसम आत्‍माला ल्‍हुइएनोन तनोन तला। 45थेतबासेलमा बचनरीनोन, “जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छाला म्‍हि आदम चा सोबा म्‍हि दोजी” भिसी भ्रिबा मुला। तर लिच्‍छाला आदम चा स्‍य्‍हान्‍दोदा जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा आत्‍मा तजी। 46आत्‍माला ल्‍हुइ ङाच्‍छा खबा आहिन, तर स्‍या काला ल्‍हुइ चा ङाच्‍छा खबा हिन्‍ना। जमाहेन्‍से जे आत्‍माला ल्‍हुइ खबा हिन्‍ना। 47ङाच्‍छाला म्‍हि आदम चा जम्‍बुलिङला साप्राग्‍याम स्‍होबा म्‍हि मुबा। तर थे भन्‍दा लिच्‍छाला म्‍हि ख्रीष्‍ट चा स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खबा मुबा। 48जम्‍बुलिङरी मुबा म्‍हिगदे चा थे साप्रासे स्‍होबा म्‍हि ह्रङ्‌बान मुला, ओच्‍छे स्‍वर्गरी मुबा म्‍हिगदे चा स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खबा म्‍हि ह्रङ्‌बान मुला। 49दान्‍दे य्‍हाङसे साप्रासे स्‍होबा म्‍हिला रुप किन्‍बा ह्रङ् लसी लिच्‍छा चा य्‍हाङसे स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खबा म्‍हिला रुप किन्‍म्‍याङ्‌ला। 50ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ पाङ्‌बारी म्‍हाइबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना, चु स्‍या काला ल्‍हुइदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बा हक आरे। ओच्‍छे नाश तसी निबा ल्‍हुइसे खाइमै आसिबा जुनी आयाङ्‌। 51च्‍यागो, ङाइ एनीगदेदा म्‍हिसे था आयाङ्‍बा ताम गिक पाङ्ला। य्‍हाङ जम्‍मान मी आसि, तर य्‍हाङ जम्‍मालान ल्‍हुइ पोला। 52य्‍हाङला मी चीम जे तमा छिन्‍नङरीन जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छारेम बिगुलला काइ थेःला। जमाहेन्‍से तुरुन्‍तन सिबागदे दोःसी खाइमै नाश आतबा जुनी किन्‍सी सोला, ओच्‍छे य्‍हाङला ल्‍हुइ पोला। 53तिग्‍दा भिसम सिबा ल्‍हुइ खाइमै आसिबा ततोःला, ओच्‍छे चु नइसी निबा ल्‍हुइ दोःसी खाइमै आनइबा ततोःला। 54सिबा ल्‍हुइ खाइमै आसिबादेन नइसी निबा ल्‍हुइ खाइमै आनइबा दोमाहेन्‍से बचनरी “कालदाएनोन ढाजी” भिसी भ्रिबा ताम पूरा तला। 55“काल एसे खानङ ढाबा मुला? काल खाइ एला शक्ति?” 56पापग्‍याम कालसे दुख पिन्‍बा शक्ति याङ्ला ओच्‍छे ठिमग्‍याम पापसे शक्ति याङ्ला। 57तर परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै, थेसे य्‍हाङदा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम ढाना लबान मुला। 58थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे विश्‍वासरी कोङ्‌सी याङयोङ आतना चिउ। ओच्‍छे झन्‍सी प्रभुला गे लउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे दुख लसी लबा प्रभुला गे खाइमै खेरोरी आनि भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\