१ कोरिन्‍थी 16

1दाहेन्‍से ङाइ परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला लागिरी भेटी ह्रुप्‍बाला बारेरी भिबान मुला, ङाइ गलातियाला मण्‍डलीदा पाङ्बा ह्रङ् लसीन एनीगदेसे ह्रुप्‍गो। 2एनीगदेसे ह्राङसे गे लसी स्‍होबा टाङगाग्‍याम साताला शुरुला धिनकुनु सा‍तैदङसेन जजाकर भेटी ह्रुप्‍सी थान्‍गो। थेह्रङ् लजी भिसम ङा खबा धुइरी एनीगदेसे भेटी ह्रुप आतोः। 3ओच्‍छे ङा खमाहेन्‍से एनीगदेसे धम्‍बा म्‍हिगदेदा ङोसेना लबा चिठी पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदेसेन थे भेटी यरूशलेमरी भोर्सी निला। 4ओच्‍छे ङाएनोन निमा ज्‍यबा तला भिसम थेनीगदे ङादेन छ्‌यामनोन निला। 5ङा माकेडोनिया तसी खबा धुइरी एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबारी खला। तिग्‍दा भिसम दान्‍दे चा ङा माकेडोनिया तसी निबारी छ्‌याइबा मुला। 6एनीगदेदेन छ्‌याम ङा तिगै धिनधोना चिखम्‍ला तला, तजी भिसम सेर्ख भरनोन एनीगदेदेन छ्‌याम चिखम्‍ला। जमाहेन्‍से ङा जुन ग्‍लारी निसैनोन एनीगदेसे ङादा ग्‍यामरी तोःबा जम्‍मान स्‍हे ढिक्‍ना लखम्‍ला। 7चु पाल्‍से चा एनीगदेदेन छिन्‍नङ जे ह्रुप तबारी खबा आहिन, प्रभुला सेम तजी भिसम तिगै धिनधोना एनीगदेदेन छ्‌यामनोन चिम्‍याङ्ला भिसी ङाइ आश लबा मुला। 8तर पेन्‍तिकोस भिबा चाडधोना ङा एफिसस शहररीन चिला। 9ङादा बिरोध लबा म्‍हिगदे ल्‍हानान मुसैनोन थेरी प्रभुला घ्रेन गे लबारी ङाइ ज्‍यबा मौका याङ्बा मुला। 10चुदे तिमोथी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खजी भिसम थेदा एनीगदेदेन छ्‌याम ज्‍यना लसी चिपुङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसेनोन ङाइ ह्रङ् लसीन प्रभुला गे लबान मुला। 11थेतबासेलमा थेदा खालैसेन हेला थालउ। तर थे ङा मुबा ग्‍लारी खमा एनीगदेसे थेदा ज्‍यना लसी पुइखउ। तिग्‍दा भिसम चुरी मुबा विश्‍वासीगदेदेन ङाइ थेदा भ्रान्‍सी चिबा मुला। 12आले अपोल्‍लोसदा ङाइ स्‍य्‍हान्‍दो ज्‍योज्‍यो आलेगदेदेन छ्‌याम एनीगदे मुबा ग्‍लारी निउ भिसी ल्‍हानान पाङ्बा मुला। तर थेसे दान्‍दे एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा सेम आलनी, तजी भिसम थे लिच्‍छा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खला। 13एनीगदे होशियार तसी चिउ। ओच्‍छे विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिउ। थेह्रङ् लसी आलोङ्ना आँट थोसी भ्रउ। 14एनीगदेसे जुन जुन गे लला थे जम्‍मान गे मायाग्‍याम लउ। 15अखैया भिबा अञ्‍चलला जम्‍मान म्‍हिगदे न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा स्‍तिफनासदेन थेला म्‍हेमेगदेसे विश्‍वास लबा हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। थेनीगदेसे परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे लबा गेरी सेमहेन्‍सेन ह्रो लबा मुला। ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाला चु बिन्‍ती मुला, 16थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदेन थेह्रङ्बा गे लबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे पाङ्‌मा ङ्‌यान्‍गो। 17स्‍तिफनास, फोर्टुनाटसदेन अखाइकस खमा ङा ल्‍हानान ताङ्जी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे एनीगदे आरेबासे लमा ङादा तोःबा जम्‍मान स्‍हेगदे पिन्‍बा मुला। 18थेनीगदेसे एनीगदेदा ह्रङ्नोन ङादाएनोन आँट पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदा मान लउ। 19एशियारी मुबा मण्‍डलीगदेसे एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। अकिलासदेन प्रिस्‍का ओच्‍छे थेनीगदेला दिमरी मुबा मण्‍डलीसेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। 20चुरी मुबा जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेसे एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। एनीगदेसेनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा सेमहेन्‍सेन माया लसी फ्‍याफुल्‍गो। 21ङा पावल ह्राङलान यासे फ्‍याफुल्‍ला भिसी भ्रिबा मुला। 22जुन म्‍हिसे प्रभुदा माया आल थेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्‌गै। प्रभु, ह्राङ फेप्‍खउ! 23प्रभु येशूला दयामाया एनीगदेदेन छ्‌याम तगै। 24ओच्‍छे ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबा एनीगदे जम्‍मादान ङाइ माया लला, आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\