१ कोरिन्‍थी 2

1ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरला बारेरी पाङ्‌बारी ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खमा ङाइ ङाला ज्ञान बुद्धिरी घमण्‍ड लसी एनीगदेदेन छ्‌याम घ्रेन घ्रेन ताम आलनी। 2तिग्‍दा भिसम ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी येशू ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिबा ताम बाहेक अर्गु तिगै ताम एनीगदेदा आपाङ्बा पक्‍का लबा मुबा। 3एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा धुइरी ङा कमजोर मुबा, ओच्‍छे लोङ्सी ङाला तिङ धर्बा मुबा। 4ङाइ एनीगदेदेन छ्‌याम ताम लबान बचनग्‍याम पाङ्‌मा एनीगदेदा व्‍हाम्‍बारी ङाला ज्ञान बुद्धिदेन शक्तिग्‍याम तिगै ताम आपाङ्नी, तर ङाला गेग्‍यामसेन परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्ति उन्‍जी। 5एनीगदेला विश्‍वास म्‍हिला ज्ञान बुद्धिथोरी आहिन, तर परमेश्‍वरला शक्तिथोरी तगै भिसी ङाइ थेह्रङ् लबा हिन्‍ना। 6तसैनोन पाको म्‍हिगदेदा ङन्‍से ज्ञान बुद्धिला ताम लोप्‍बा मुला। तर ङन्‍से लोप्‍बा ज्ञान बुद्धिला ताम चु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदेन शासन लबागदेला ज्ञान बुद्धिला ताम आहिन। थेह्रङ्बा ज्ञान बुद्धि थोबा म्‍हिगदे चा नाश तसी निला। 7तर ङन्‍से चा म्‍हिला ज्ञान बुद्धिग्‍याम घोबारी आखम्‍बा परमेश्‍वरला ज्ञान बुद्धिला बारेरी थेःना लबा मुला। चु ज्ञान बुद्धि चा जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छान य्‍हाङदा य्‍हालदेन शक्ति पिन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार फेसी थान्‍बा मुबा। 8चु जम्‍बुलिङरी शासन लबागदे खालैसेन चु ताम आघोनी। चुदे थेनीगदेसे घोबा हिन्‍सम य्‍हालदेन शक्ति मुबा प्रभुदा क्रुसरी टाँगब आलसेला मुबा। 9तर बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “खालैसेन खाइमै आम्राङ्बा, खाइमै आथेःबा, खाइमै सेमरी आम्‍हन्‍बा तामगदे परमेश्‍वरसे ह्राङदा माया लबा म्‍हिगदेला लागिरी ठीक लबा मुला।” 10परमेश्‍वरसे ह्राङला आत्‍माग्‍यामसेन य्‍हाङदा थे जम्‍मान ताम उन्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍मादा जम्‍मान ताम था मुला। ओच्‍छे म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरला सेमला तामगदेएनोन परमेश्‍वरला आत्‍मादान था मुला। 11म्‍हिला सेमला ताम थे न्‍हङरी मुबा ह्राङलान आत्‍मासे जे घोला, थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला सेमला ताम परमेश्‍वरला आत्‍मासे जे घोला। 12य्‍हाङसे जम्‍बुलिङरी मुबा आत्‍मा याङ्बा आहिन, तर दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान मोलमगदे घोबारी खम्‍गै भिसी परमेश्‍वरसेन ह्राङला आत्‍मा य्‍हाङदा पिन्‍बा मुला। 13ङन्‍से थेःना लबा ताम म्‍हिला ज्ञान बुद्धिग्‍याम लोप्‍बा तामगदे आहिन, तर परमेश्‍वरला आत्‍मासे ङन्‍दा लोप्‍बा तामगदे हिन्‍ना। थेनोन तामगदे ङन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मा मुबागदेदा लोप्‍बा मुला। 14तर जुन म्‍हिदेन परमेश्‍वरला आत्‍मा आरे थेसे परमेश्‍वरला आत्‍माला तामगदेरी विश्‍वास आल। तिग्‍दा भिसम थेला लागिरी थे तामगदे चा मूर्ख ताम हिन्‍ना। थे जम्‍मान तामगदे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍यामसे जे घोबारी खम्‍बा तामगदे तबासे लमा थेसे घोबारी आखम। 15परमेश्‍वरला आत्‍मा मुबा म्‍हिसे जम्‍मान स्‍हे ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍याबारी खम्‍ला। तर परमेश्‍वरला आत्‍मा आरेबा स्‍य्‍हान्‍दो खालै म्‍हिसे थेदा ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍याबारी आखम। 16तिग्‍दा भिसम बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “खाल्‍से प्रभुला सेम घोखम्‍ला? ओच्‍छे खाल्‍से प्रभुदा लोप्‍बारी खम्‍ला?” तर य्‍हाङसे मी ख्रीष्‍टला सेम याङ्बा मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\