१ कोरिन्‍थी 3

1ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी ङाइ परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ह्रङ् लसी एनीगदेदेन छ्‌याम ताम लबारी आखम्‍नी। तर ङाइ एनीगदेदेन छ्‌याम ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिदेन छ्‌याम ह्रङ् लसी ताम लजी। ओच्‍छे ङाइ एनीगदेदेन छ्‌याम विश्‍वासरी पाको आरेबा म्‍हिगदेदा ह्रङ् लसी ताम लबा मुला। 2थे धुइरी एनीगदेसे कोङ्बा चबा स्‍हे चबारी आखम्‍बासे लमा ङाइ एनीगदेदा ङ्‍हे जे ख्‍वाजी। दान्‍देधोनाएनोन एनीगदेसे चबा स्‍हे चबारी खम्‍बा आरे। 3अझ एनीगदे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिला ह्रङ्‌बान बानीबेहोर थोसी भ्रबा मुला। ओच्‍छे एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा डाह लबान छेबा बङ्बा लमुला। थेतबासेलमा एनीगदे अझ ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि ह्रङ्‌बान मुला। 4तिग्‍दा भिसम एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन कोइसे “ङा पावलला हिन्‍ना,” कोइसे “ङा अपोल्‍लोसला हिन्‍ना” भिमाहेन्‍से एनीगदे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदे ह्रङ्‌बान आतनी? तजी। 5अपोल्‍लोसदेन पावल घ्रेन हिन्‍ना? आहिन। ङनी मी प्रभुसे कुल्‍बा अन्‍छार गे लबा म्‍हि जे हिन्‍ना। ङन्‍से परमेश्‍वरथोरी विश्‍वास लबाला लागिरी एनीगदेदा ह्रो लबा जे हिन्‍ना। 6ङाइ चा सूजी, ओच्‍छे अपोल्‍लोससे क्‍युइ युजी। तर थेदा परमेश्‍वरसेन ल्‍हेना लजी। 7थेतबासेलमा सूबादेन क्‍युइ युबा म्‍हि तिगै आहिन, तर ल्‍हेना लबा परमेश्‍वर चा घ्रेन हिन्‍ना। 8सूबादेन क्‍युइ युबा म्‍हि तिगै फरक आरे। थेन्‍नीसेन ह्राङ ह्राङसे लबा गे अन्‍छारला ज्‍याला याङ्ला। 9तिग्‍दा भिसम ङनी न्‍ही चा परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हि हिन्‍ना, एनीगदे चा परमेश्‍वरला बु ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदे परमेश्‍वरला दिम ह्रङ्बाएनोन हिन्‍ना। 10परमेश्‍वरसे ङादा पिन्‍बा दयामायाग्‍याम ङाइ मुल कर्मीसे ह्रङ् लसी जग थान्‍बा मुला। स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा थे जगथोरी दिम स्‍होबान मुला, तर थे जगथोरी दिम स्‍होबागदेसे होशियार लसी स्‍होगै। 11तिग्‍दा भिसम थे जग चा येशू ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। थे जग बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैसे अर्गु जग थान्‍बारी आखम। 12चुदे खालै म्‍हिसे थे जगथोरी म्‍हर, म्‍हुइदेन महँगो खाल्‍ला युङबा, सिङ, सो ओच्‍छे परालसे दिम स्‍होजी भिसम, 13थे जम्‍मान म्‍हिगदेसे लबा गे परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धिनकुनु था याङ्ला। तिग्‍दा भिसम निसाफ लबा धुइरी परमेश्‍वरसे मेरी युसी थेनीगदेसे लबा गे खाह्रङ्बा चीम भिसी च्‍याला। 14चुदे थे जगथोरी दिम स्‍होबा म्‍हिला गे मेरी युमा आक्रोनी भिसम थे म्‍हिसे इनाम याङ्ला। 15चुदे खालै म्‍हिला गे क्रोसी नाश तजी भिसम थेसे इनाम आयाङ्‌। तर थे म्‍हि चा मेग्‍याम स्‍योर्बा ह्रङ् तसी जोगब तला। 16एनीगदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिर हिन्‍ना, ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मा एनीगदे न्‍हङरी धन्‍छ्‌यामुला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? 17चुदे खालै म्‍हिसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरदा नाश लजी भिसम परमेश्‍वरसेन थेदा नाश लला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला मन्‍दिर चोखो मुला, ओच्‍छे थे मन्‍दिर चा एनीगदेन हिन्‍ना। 18खालैसेन ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। एनीगदे न्‍हङरी खालै म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान ङा चु जम्‍बुलिङला ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍जी भिसम थे तिगै था आरेबा मूर्ख म्‍हि ह्रङ्‌बा दोतोःला। जमाहेन्‍से थे ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हि दोला। 19तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला लागिरी जम्‍बुलिङला ज्ञान बुद्धि चा मूर्ख ताम ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। बचनरीनोन चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, “ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हिगदेसे लबा चलाक गेग्‍यामसेन परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा चुङ्‌ला।” 20दोःसी चुह्रङ् भिसीएनोन भ्रिबा मुला, “ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हिगदेसे म्‍हन्‍बा ताम गे आखेल्‍बा ताम हिन्‍ना भिसी परमप्रभुदा था मुला।” 21थेतबासेलमा खालैसेन म्‍हिसे लबा गेरी घमण्‍ड थालगै। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान स्‍हे एनीगदेलान हिन्‍ना, 22पावलदेन अपोल्‍लोस ओच्‍छे पत्रुस, चु जम्‍बुलिङ, दान्‍देला धुइ, लिच्‍छाला धुइ, सिसै सोसै जम्‍मान एनीगदेलान हिन्‍ना। 23ओच्‍छे एनीगदे चा ख्रीष्‍टला हिन्‍ना, ओच्‍छे ख्रीष्‍ट चा परमेश्‍वरला हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\