१ कोरिन्‍थी 4

1म्‍हिगदेसे ङन्‍दा ख्रीष्‍टला गे लबा म्‍हिदेन म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरला सेमला ताम घोना लबा जिम्‍मा याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍तोःला। 2चुदे जे आहिन, चुह्रङ्बा गे लबा म्‍हि चा मालिकसे विश्‍वास लखम्‍बा म्‍हि ततोःला। 3तर एनीगदेदेन म्‍हिगदेला निसाफ लबा अदालतसे ङाला निसाफ लसैनोन थे ताम ङाला लागिरी तिगै आहिन। ओच्‍छे ङाइएनोन ह्राङसे ह्राङदान निसाफ आल। 4ङाइ तिगै आज्‍यबा गे लबा मुला भिसी ङादा था आरे, तर चुह्रङ् भिदेमा ङाला तिगै गल्‍ती आरे भिसी पाङ्‌बारी आखम। प्रभुसेन ङाला निसाफ लला। 5थेतबासेलमा प्रभुसे तोगब लबा धुइ भन्‍दा ङाच्‍छान एनीगदेसे खालैदान निसाफ थालउ। बरु प्रभु फेप्‍खबा धुइ भ्रान्‍सी चिउ। धोपधोपरी लबा जम्‍मान ताम प्रभुसेन य्‍हालरी भसी म्‍हिला सेमला जम्‍मान ताम उन्‍ना। थे धुइरी चा जम्‍मान म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम ह्राङ ह्राङला गे अन्‍छार याङ्तोःबा इनाम याङ्ला। 6दाहेन्‍से ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चु तामग्‍यामसेन एनीगदेसे ज्‍यना लसी घोखम्‍गै भिसी ङाइ ङादेन अपोल्‍लोसला बारेरी पाङ्बा मुला। परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा भन्‍दा तिगै अर्गु ताम थालउ। ओच्‍छे एनीगदेसे कोइदा मान लबा, कोइदा मान आलबा थालउ। 7खाल्‍से एनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे भन्‍दा घ्रेन स्‍होजी? तिग एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान स्‍हे परमेश्‍वरसेन पिन्‍बा आहिन? परमेश्‍वरसे पिन्‍बा स्‍हेगदेन एनीगदेदेन छ्‌याम मुला भिसम दोःसी तिग्‍दा एनीगदे ह्राङसेन स्‍होबा ह्रङ् लसी घमण्‍ड लबा? 8ह्राङदा तोःबा जम्‍मान स्‍हे याङ्सी एनीगदे फ्‍युक्‍पो तसी जिन्‍बा मुला भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍बा मुला। ओच्‍छे ङनी आरेसै ग्‍ले दोबारी खम्‍बा मुला भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍बा मुला। एनीगदेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार एनीगदे ग्‍लेनोन दोबा हिन्‍सम ज्‍यबा तसेला मुबा। तिग्‍दा भिसम ङन्‍सेनोन एनीगदेदेन छ्‌यामनोन शासन लबारी खम्‍सेला मुबा। 9तर ङनी मुल चेलागदेदा सिबाला सजाय याङ्बा म्‍हिगदेदा ह्रङ् लसी परमेश्‍वरसेन जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छापट्टि थान्‍बा मुला भिसी म्‍हन्‍बा मुला। थेह्रङ् लसीन ङनी चा जम्‍बुलिङरी स्‍वर्गदूतगदेदेन म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी जम्‍मासेन म्राङ्‍गै भिसी उन्‍बारी थान्‍बा स्‍हे ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍बा मुला। 10ङन्‍से ख्रीष्‍टदा तेन्‍बासे लमा ङनी मूर्ख म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना, तर एनीगदेदा चा ख्रीष्‍टसे बुद्धि मुबा म्‍हि स्‍होबा मुला। ङनी कमजोर म्‍हि हिन्‍ना, एनीगदे चा भङ्‍बा म्‍हि हिन्‍ना। ओच्‍छे ङन्‍दा हेला लमुला, तर एनीगदेदा चा म्‍हिगदेसे मान लमुला। 11दान्‍देएनोन ङनी चबा थुङ्बा आयाङ्ना फोइथाननोन भ्रबा मुला, क्‍वान्‍बारी ज्‍यबा क्‍वान आरे। ओच्‍छे ङन्‍दा म्‍हिगदेसे तोबा ग्‍याङ्‍बा लबा मुला, ओच्‍छे ङन्‍ना दिमनामएनोन आरे। 12चबा थुङ्बादेन क्‍वान्‍बाला लागिरी ङनी ह्राङसेन दुख लसी गे लमुला। स्‍य्‍हान्‍दोसे बेइज्‍जत लमा ङन्‍से थेन्‍दा मोलम पिन्‍मुला, ओच्‍छे दुख पिन्‍मा ङन्‍से नामुला। 13ङन्‍ना बेइज्‍जत लमाएनोन ङन्‍से थेन्‍दा माया लसी ताम पाङ्बा मुला। दान्‍देधोनाएनोन म्‍हिगदेला लागिरी ङनी जम्‍बुलिङरी तिगै गे आखेल्‍ना भ्‍याङ्‌तोःबा स्‍हेदेन फोहोर ह्रङ्‌बान तबा मुला। 14चु ताम ङाइ एनीगदेदा पेःना लबाला लागिरी भ्रिबा आहिन, तर एनीगदेदा ङाइ माया लबा ङालान कोलागदेदा ह्रङ् लसी अर्ती पिन्‍बारी भ्रिबा हिन्‍ना। 15एनीगदेदा ख्रीष्‍टला बारेरी लोप्‍बा म्‍हिगदे झ्‍याबारीन आखम्‍बाधोना मुसैनोन एनीगदेला आबा ल्‍हाना आरे, तर गिक जे मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी ख्रीष्‍ट येशूदा ङोसेना लबासे लमा ङा एनीगदेला आबा ह्रङ्‌बान दोबा मुला। 16थेतबासेलमा एनीगदे ङा ह्रङ्‌बान दोगो भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 17थेतबासेलमा ङाइ माया लबा तिमोथीदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबान मुला। थे ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबादेन विश्‍वास लखम्‍बा ङाला झा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। ङाइ जम्‍मान ग्‍लाला मण्‍डलीगदेरी लोप्‍बा अन्‍छार येशू ख्रीष्‍टरी ङा खाह्रङ् लसी भ्रबा मुला भिबा ताम थेसेन एनीगदेदा ढन्‍ना लला। 18एनीगदे न्‍हङरी कोइ कोइ चा ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी आख भिबा म्‍हन्‍सी घमण्‍ड लसी भ्रमुला रो, 19तर प्रभुसे सेम लजी भिसम ङा योनान एनीगदे मुबा ग्‍लारी खला। ओच्‍छे थे घमण्‍ड लसी भ्रबा म्‍हिसे पाङ्बासे लमा आहिन, तर थेनीगदेला शक्ति खाह्रङ्बा चीम थे च्‍याला। 20तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा ज्‍यबा तामग्‍याम जे आहिन, तर शक्तिग्‍याम म्राङ्‌मुला। 21ङा थेरी धोखमाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा तिग लगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला? एनीगदेदा कडीसे सजाय पिन्‍गो कि सोजो तसी माया लउ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\