१ कोरिन्‍थी 5

1ङाइ एनीगदेला गुङरी स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रमुला रो भिबा ताम थेःबान मुला। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङला गिकसे मी ह्राङलान आमच्‍याङदा म्रिङ स्‍होबा मुला भिबा ताम ङाइ थेःबा मुला। चुह्रङ् लसी मी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेएनोन ब्रेल्‍सी आभ्रमुला। 2तर एनीगदेसे मी घमण्‍ड लबा मुला। बरु एनीगदेसे मी दुख म्‍हन्‍तोःमुबा, ओच्‍छे थेह्रङ्बा गे लबा म्‍हिदा एनीगदेला गुङग्‍याम तेःतोःमुबा। 3ङा ल्‍हुइरी एनीगदेदेन छ्‌याम आरेसै ङाला सेम मी एनीगदेदेन छ्‌यामनोन मुला। ओच्‍छे ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा ह्रङ् लसीन थेह्रङ्बा गे लबा म्‍हिदा ङाइ निसाफ लसी जिन्‍बा मुला। 4एनीगदे य्‍हाङला प्रभु येशूला मिनरी ग्‍ला गिकरीन ह्रुप तमा, ङाला सेमएनोन एनीगदेदेन छ्‌यामनोन तला, ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशूला शक्तिएनोन थेरीन तला। 5थे धुइरी थेला पाप लबा ल्‍हुइ नाश तगै भिसी एनीगदेसे थेदा शैतानना यारी जिम्‍मा लसी पिन्‍गो। ओच्‍छे प्रभु दोःसी फेप्‍खसी निसाफ लबा धुइरी थेला आत्‍मा चा थार्ला। 6एनीगदेसे घमण्‍ड लबा ज्‍यबा आहिन। ज्‍योप्‍बा ब्रारी जजाकी खमीर युमाहेन्‍से ज्‍योप्‍बा जम्‍मान ब्रादा भोना लमुला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? 7खमीर आयुना ज्‍योप्‍बा छार ब्रा दोबारी एनीगदेसे ङाच्‍छाला थे आज्‍यबा खमीर तेःसी भ्‍याङ्‍गो। जमाहेन्‍से एनीगदे खमीर आयुना ज्‍योप्‍बा छार ब्रा ह्रङ्‌बान दोला, तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट चा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडरी बलि फुल्‍बा ग्‍यु बोगो ह्रङ्‌बान दोसी य्‍हाङला लागिरी बलि तसी जिन्‍बा मुला। 8थेतबासेलमा थे खमीर ह्रङ्‌बा आज्‍यबा बानीबेहोर थोसी आहिन, तर सेमरी तिगै आज्‍यबा ताम आथान्‍ना सत्‍य ग्‍यामरी भ्रसी खमीर आयुबा गेङ ह्रङ्‌बान दोसी चाड धङ्‌गे। 9ङाइ ङाच्‍छान एनीगदेदा ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम संगतनोन थालउ भिसी अर्गु चिठीरी भ्रिबा मुबा। 10तर चु जम्‍बुलिङरी मुबा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलना ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, लोभ लबागदे, य्‍हो लबागदेदेन मूर्तिदा तेन्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम संगतनोन थालउ भिबारी म्‍हाइबा आहिन। थेह्रङ् भिसम एनीगदेसे चु जम्‍बुलिङनोन ख्‍लातोःला। 11ङाइ भ्रिबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना। ङा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी सुङसे चा पाङ्सी भ्रबा, तर गेसे चा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, लोभ लबा, मूर्तिदा तेन्‍बा, म्‍हिला तामगन लबा, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबादेन य्‍हो लबा म्‍हिदेन छ्‌याम चा संगतनोन थालउ भिबा हिन्‍ना। थेह्रङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम मी चबा थुङ्‌बाएनोन थालउ। 12ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा मण्‍डली न्‍हङरी आरेबा म्‍हिगदेला निसाफ लबा गे ङाला आहिन। तर ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा मण्‍डली न्‍हङला म्‍हिगदेला निसाफ लबा गे एनीगदेला हिन्‍ना। 13ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा मण्‍डली न्‍हङरी आरेबा म्‍हिगदेला निसाफ मी परमेश्‍वरसेन लला। परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “नइबा गे लबा म्‍हिदा एनीगदेला गुङग्‍याम तेःगो।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\