१ कोरिन्‍थी 6

1एनीगदे न्‍हङरी खालैला स्‍य्‍हान्‍दो विश्‍वासी गिकदेन छ्‌याम छेबा बङ्बा तजी भिसम तिग्‍दा निसाफ लसी पिन्‍गो भिसी परमेश्‍वरला म्‍हि मुबा ग्‍लारी आनिना परमेश्‍वरदान विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निबा? 2परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला निसाफ लला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? चुह्रङ् लसी एनीगदेसेन जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला मी निसाफ लला भिसम तिग जजाबा ताम चा ढिक्‍ना लबारी आखम? 3य्‍हाङसे स्‍वर्गदूतगदेलाएनोन निसाफ लला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? थेह्रङ् भिसम तिग चु धुइला तामगदे निसाफ लबारी गाह्रो मुला? 4चुह्रङ् लसी छेबा बङ्बा तमा तिग्‍दा एनीगदे मण्‍डलीसे मान आलबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी निसाफ लसी पिन्‍गो भिसी पाङ्बा? 5एनीगदेदा मी पेःबा खतोःबा। तिग ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा छेबा बङ्बा लमा निसाफ लखम्‍बा बुद्धि मुबा म्‍हि एनीगदे न्‍हङरी खालै आरे? 6तर एनीगदे मी विश्‍वासीगदे न्‍हङरी गिकसेम गिकला बिरोध लसी परमेश्‍वरदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला ङाच्‍छा निसाफ लसी पिन्‍गो भिसी अदालतरी निमुला। 7एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकला बिरोध लसी मुद्दा लबासे लमा एनीगदे भ्रेःसी जिन्‍बा मुला। बरु मुद्दा आलना जस्‍तोन तसै एनीगदेसे नासी चितोःमुबा। ओच्‍छे ठगब लसै एनीगदेसे नासी चितोःमुबा। 8तर एनीगदेसे मी ह्राङलान विश्‍वासी ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदाएनोन दुख पिन्‍सी ठगब लबा मुला। 9आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ्‌ भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदे, मूर्तिदा तेन्‍बागदे, स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, बेश्‍या म्रिङम्‍हेमे ह्रङ्‌बा ब्रेल्‍सी भ्रबा ह्रेम्‍कोलागदे ओच्‍छे म्रिङकोला म्रिङकोलादेन छ्‌याम ह्रेम्‍कोला ह्रेम्‍कोलादेन छ्‌यामनोन ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, 10य्‍हो लबागदे, लोभ लबागदे, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबागदे, म्‍हिला तामगन लबागदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोला ब्‍यन्‍सी चबागदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ्‌। 11एनीगदे न्‍हङरी कोइ कोइ ङाच्‍छा थेह्रङ्बान मुबा। तर दान्‍दे एनीगदेला पाप ख्रुसी परमेश्‍वरसे चोखो म्‍हि स्‍होबा मुला। ओच्‍छे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन य्‍हाङला परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम एनीगदेदा ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा मुला। 12एनीगदे न्‍हङरी खालैसे “ङाइ जे लसै ठीक मुला” भिसी पाङ्‌मुला तला, तर जम्‍मान तामग्‍याम एनीगदेदा ज्‍यबा आत। ङाइएनोन पाङ्‌खम्‍सेला मुबा, “ङाइ जे लसै तला,” तर ङा खजिबै तामला नोकर आदो। 13एनीगदे न्‍हङरी खालैसे “चबा स्‍हे फोला लागिरी ओच्‍छे फो चबा स्‍हेला लागिरी हिन्‍ना” भिसी पाङ्‌मुला। थे ताम ठीकनोन हिन्‍ना, तर परमेश्‍वरसे थे न्‍हीदान नाश लला। म्‍हिला ल्‍हुइ ब्रेल्‍सी भ्रबाला लागिरी आहिन, तर परमेश्‍वरदा तेन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना, ओच्‍छे य्‍हाङला ल्‍हुइ चा प्रभुलान हिन्‍ना। 14ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङलान शक्तिग्‍याम प्रभुदा सोना लजी, य्‍हाङदाएनोन थेलान शक्तिग्‍याम थेसेन सोना लला। 15एनीगदेला ल्‍हुइ ख्रीष्‍टला या काङ ह्रङ्‌बान हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? थेह्रङ् भिसम तिग ङाइ ख्रीष्‍टला छ्‍यादेन स्‍‍य्‍हापदा भोर्सी बेश्‍यादेन छ्‌याम ब्रेल्‍बारी तला? आत, चु तनोन आखम्‍बा ताम हिन्‍ना! 16बेश्‍यादेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा म्‍हि चा बेश्‍यादेन छ्‌याम ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? तिग्‍दा भिसम बचनरीनोन “थे न्‍ही ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तला” भिसी भ्रिबा मुला। 17तर जुन म्‍हि प्रभुदेन छ्‌याम गिक तला, थे म्‍हि प्रभुदेन छ्‌याम आत्‍मारीनोन गिक तला। 18थेतबासेलमा खाइमै ब्रेल्‍सी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम अर्गु पापसे भन्‍दा ब्रेल्‍सी भ्रबा पापसे चा म्‍हिला ह्राङलान ल्‍हुइदा ल्‍हानान न्‍होङ्ना लमुला। 19एनीगदेला ल्‍हुइ परमेश्‍वरला आत्‍माला मन्‍दिर हिन्‍ना। एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम याङ्बा आत्‍मा एनीगदे न्‍हङरी धन्‍छ्‌यामुला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? थेतबासेलमा एनीगदेला ल्‍हुइ एनीगदेलान आहिन, 20तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा सय फासी ग्‍लुबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे ह्राङला ल्‍हुइग्‍याम परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार लउ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\