१ कोरिन्‍थी 7

1दाहेन्‍से एनीगदेसे भ्रिबा तामगदेला बारेरी ङाइ पाङ्ला। म्‍हिसे ब्‍याह आलबान ज्‍यबा हिन्‍ना। 2तर ल्‍हानान ब्रेल्‍सी भ्रबासे लमा जम्‍मान ह्रेम्‍फेबेला ह्राङ ह्राङलान म्रिङ तगै, ओच्‍छे जम्‍मान म्रिङम्‍हेमेलाएनोन ह्राङ ह्राङलान ह्रेम्‍बो तगै। 3ह्रेम्‍बो ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम म्‍हेर्बा ख्‍लाबारी आत। ओच्‍छे म्रिङएनोन ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम म्‍हेर्बा ख्‍लाबारी आत। 4ओच्‍छे म्रिङसे ह्राङला ल्‍हुइथोरी ह्राङसेन अधिकार लआम्‍याङ्‌, तर ह्रेम्‍बोला अधिकार तला। थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍बोसेनोन ह्राङला ल्‍हुइथोरी ह्राङसेन अधिकार लआम्‍याङ्‌, तर म्रिङसे अधिकार लला। 5म्रिङ ह्रेम्‍बो खाइमै छ्‌यामनोन म्‍हेर्बा थाख्‍लागो। सल्‍लाह लसी तिगै धिनना लागिरी प्रार्थना लबाला लागिरी छ्‌यामनोन आम्‍हेर्सैनोन प्रार्थना लसी जिन्‍माहेन्‍से चा छ्‌यामनोन म्‍हेर्गो। आहिन्‍सम एनीगदेसे सेम नाबारी आखम्‍बासे लमा शैतानसे एनीगदेदा फसब लला। 6चुह्रङ् लसी लनोन तोःला भिसी ङाइ एनीगदेदा कुल्‍बा आहिन। तर एनीगदेसे लबारी तला भिसी जे पाङ्बा हिन्‍ना। 7हिन्‍बाम जम्‍मान म्‍हि ङा ह्रङ् लसी ब्‍याह आलना चिगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। तर जम्‍मान म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम थरी थरीला मोलम याङ्बा मुला, कोइसे ब्‍याह आलना चिबा मोलम याङ्बा मुला ओच्‍छे कोइसे ब्‍याह लसी चिबा मोलम याङ्बा मुला। 8दाहेन्‍से ब्‍याह आलबा म्‍हिगदेदेन ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला लागिरी ङाइ चु ताम पाङ्‌बान मुला, थेनीगदे चा ङा ह्रङ् लसीन ब्‍याह आलना चिबान थेनीगदेला लागिरी ज्‍यबा हिन्‍ना। 9तर थेनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बारी आखम्‍नी भिसम ब्‍याह लगै। तिग्‍दा भिसम सेम नाबारी आखम्‍ना चिबा भन्‍दा बरु ब्‍याह लबा चा ज्‍यबा हिन्‍ना। 10दाहेन्‍से ङाइ ब्‍याह लबा म्‍हिगदेदा पाङ्ला, म्रिङसे ह्रेम्‍बोदा थाख्‍लागो। चु ङाइ कुल्‍बा ताम आहिन, तर प्रभुसे कुल्‍बा ताम हिन्‍ना। 11तर फेसी चिसैनोन स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्‍याह थालउ। स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा भन्‍दा मी बरु दोःसी ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌यामनोन ढिक्‍सी चिउ। ओच्‍छे ह्रेम्‍बोसेनोन ह्राङला म्रिङदा ख्‍लाबारी आत। 12तर स्‍य्‍हान्‍दो जम्‍मादान ङाइ चुह्रङ् भिसी पाङ्ला, चु ताम प्रभुसे सुङ्बा ताम आहिन। तर ङाइनोन पाङ्बा हिन्‍ना। चुदे प्रभुदा विश्‍वास लबा खालै ज्‍योज्‍यो आलेला म्रिङसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा आरे, तसैनोन थेसे ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम चिबा सेम लजी भिसम थे म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदा थाख्‍लागै। 13चुह्रङ् लसीन खालै म्रिङम्‍हेमेला ह्रेम्‍बोसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलसैनोन थेसे ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम चिबा सेम लजी भिसम थेसे ह्राङला ह्रेम्‍बोदा थाख्‍लागै। 14तिग्‍दा भिसम ह्रेम्‍बोसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलसैनोन म्रिङसे विश्‍वास लबासे लमा ह्रेम्‍बो परमेश्‍वरला म्‍हि दोखम्‍ला। ओच्‍छे म्रिङसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलसैनोन ह्रेम्‍बोसे विश्‍वास लबासे लमा म्रिङ परमेश्‍वरला म्‍हि दोखम्‍ला। थेह्रङ् आतबा हिन्‍सम थेनीगदेला कोलागदे चोखो आतसेला मुबा। तर थेह्रङ् तबासे लमा थेनीगदे मी परमेश्‍वरदा सेम निबा मुला। 15तर ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिसे चा ख्‍लाबारी म्‍हाइसम ख्‍लापुङ्‌गो। जमाहेन्‍से म्रिङ मुसै ह्रेम्‍बो मुसै थेनी गिकसेम गिकला तहरी चिआतोः। थेतबासेलमा थेन्‍नीदा खालैसेन कर लसी ग्‍ला गिकरी थाथान्‍गो। थेन्‍नी चा फेसी चिबान ठीक मुला, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा छेबा बङ्बा लसी चिबारी आहिन, तर ढिक्‍सी चिबाला लागिरी धम्‍बा हिन्‍ना। 16तिग ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्रिङम्‍हेमेसे विश्‍वास आलबा ह्राङला ह्रेम्‍बोदा थार्ना लखम्‍ला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? ओच्‍छे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा ह्रेम्‍फेबेसे विश्‍वास आलबा ह्राङला म्रिङदा थार्ना लखम्‍ला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? 17प्रभुसे एनीगदे जम्‍मादान खाह्रङ् लसी भ्रगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला थेनोन अन्‍छार भ्रउ। ओच्‍छे एनीगदेदा ङाच्‍छा परमेश्‍वरसे धम्‍माहेन्‍से खाह्रङ् लसी भ्रमुबा थेह्रङ् लसीन भ्रउ। ङाइ पाङ्बा चु ताम जम्‍मान मण्‍डलीगदेला लागिरी हिन्‍ना। 18परमेश्‍वरसे धम्‍बा भन्‍दा ङाच्‍छान खतना लसी जिन्‍बा मुसम थे म्‍हिसे दोःसी खतना आलबा म्‍हि दोबारी थाम्‍हाइगो। ओच्‍छे खतना आलमान परमेश्‍वरसे थेदा धम्‍जी भिसैनोन थेसे खतना थालउ। 19तिग्‍दा भिसम खतना लसै आलसै तिगै आहिन। तर परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा चा घ्रेन ताम हिन्‍ना। 20परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा धम्‍बा धुइरी थेनीगदे खाह्रङ्बा मुबा थेनोन अन्‍छार लसी चिगै। 21परमेश्‍वरसे धम्‍बा धुइरी ए खालैला नोकर मुसैनोन एसे धन्‍दा सुर्दा थालउ। तर ए थेग्‍याम थोन्‍म्‍याङ्‌सम थोन्‍गो। 22तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हि प्रभुसे धम्‍बा धुइरी नोकर मुबा थेदा दान्‍दे प्रभुसे थेग्‍याम फेबा मुला। थेह्रङ् लसीन प्रभुसे धम्‍बा धुइरी जुन म्‍हि खालैला नोकर दोबा आरेबा थे दान्‍दे ख्रीष्‍टला नोकर दोबा मुला। 23परमेश्‍वरसे एनीगदेदा सय फासी ग्‍लुबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे म्‍हिला नोकर थादोगो। 24ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरसे एनीगदेदा धम्‍बा धुइरी एनीगदे खाह्रङ्बा मुबा थेनोन अन्‍छार सदन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम चिउ। 25ब्‍याह आतबा म्‍हिगदेदा प्रभुसे कुल्‍बा ताम ङादेन छ्‌याम तिगै आरे। तर प्रभुला दया याङ्सी विश्‍वास लखम्‍बा म्‍हि तबासे लमा ङाइ एनीगदेदा चु सल्‍लाह पिन्‍ना। 26चु धुइला दुखदा म्राङ्‌माम एनीगदे खाह्रङ् लसी चिबा मुला थेह्रङ् लसीन चिबा ज्‍यबा तला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 27चुदे एसे ब्‍याह लसी जिन्‍बा मुसम ह्राङला म्रिङदा ख्‍लाबारी थाम्‍हाइगो। ओच्‍छे ब्‍याह लबा आरेसै ब्‍याह लबारी थाम्‍हाइगो। 28तर ब्‍याह लजी भिसै पाप आहिन। ब्‍याह आलबा म्रिङकोलासे ब्‍याह लजी भिदेमा थेसे पाप लबा आहिन। तर ब्‍याह लबा म्‍हिगदेसे चु जम्‍बुलिङरी ल्‍हानान दुख नातोःला ङाइ मी एनीगदेदा चु दुखग्‍यामसे जे जोगब लबारी म्‍हाइबा हिन्‍ना। 29ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ पाङ्‌बारी म्‍हाइबा ताम चा चुनोन हिन्‍ना। दाहेन्‍से य्‍हाङला प्रभु फेप्‍खबा धुइ ल्‍हाना आरेबासे लमा म्रिङ मुबागदेसे म्रिङ आरेबागदे ह्रङ् लसी चिउ। 30क्राबागदे आक्राबा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी चिउ ओच्‍छे ताङ्बागदे आताङ्‌बा म्‍हिगदे ह्रङ् लसी चिउ। ओच्‍छे तिगै ग्‍लुसी भबागदेसे ह्राङदेन छ्‌याम तिगै आरेबा ह्रङ् लसी चिउ। 31थेह्रङ् लसीन जम्‍बुलिङला स्‍हे चलब लबा म्‍हिगदेसे थे स्‍हेगदेदा वास्‍तान आलबा ह्रङ् लसी चिउ। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङ म्‍हासी निबान मुला। 32एनीगदे जम्‍मान धन्‍दा सुर्दा आलना चिगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। ब्‍याह आलबा म्‍हिसे चा खाह्रङ् लसी प्रभुदा ताङ्ना लखम्‍ला भिसी सेमहेन्‍सेन प्रभुला लागिरी गे लमुला। 33तर ब्‍याह लबा म्‍हिसे चा खाह्रङ् लसी ह्राङला म्रिङदा ताङ्ना लखम्‍ला भिसी जम्‍बुलिङला तामगदेरी धन्‍दा सुर्दा लमुला। 34थेह्रङ्बा म्‍हिला सेम चा पट्टि न्‍ही तला। थेह्रङ् लसीन दोःसी ब्‍याह आलना चिबा म्रिङम्‍हेमेदेन खाइमै ब्‍याह आलबा म्रिङकोलासे चा ह्राङला ल्‍हुइदेन आत्‍मा परमेश्‍वरलान हिन्‍ना भिबा तामरी जे धन्‍दा सुर्दा लमुला। तर ब्‍याह लबा म्रिङम्‍हेमेसे चा खाह्रङ् लसी ह्राङला ह्रेम्‍बोदा ताङ्ना लखम्‍ला भिसी जम्‍बुलिङला तामरी धन्‍दा सुर्दा लमुला। 35ङाइ चु ताम एनीगदेला लागिरी ज्‍यबा तगै भिसी पाङ्बा हिन्‍ना। एनीगदेसे चु लबारी तला, चु लबारी आत भिसी ङाइ चु ताम एनीगदेला लागिरी ठिम स्‍होसी पिन्‍बा आहिन। तर एनीगदे प्रभुरी ज्‍यना लसी भ्रबारी खम्‍गै ओच्‍छे जस्‍तोन दुख तसैनोन प्रभुदा तेन्‍बारी खम्‍गै। 36चुदे खालै म्‍हिसे ह्राङला सेम तहरी थान्‍बारी आखम्‍ना ह्राङसे ब्‍याह लबारी ह्रीबा म्रिङकोलादेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा सेम खजी भिसम थेदा ब्‍याह लपुङ्‌गो। चुह्रङ् लबा पाप आहिन। 37थेह्रङ् लसीन जुन म्‍हिसे ब्‍याह लबारी ह्रीसी जिन्‍बा म्रिङकोलादेन छ्‌याम खालैसे कर लसी आहिन, तर ह्राङलान सेमसे ब्‍याह आल भिसी ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍मुला भिसम थे म्‍हिसेनोन ज्‍यबान लबा हिन्‍ना। 38थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ब्‍याह लला, थेसे ज्‍यबान लबा हिन्‍ना। तर जुन म्‍हिसे ब्‍याह आल, थेसे झन ज्‍यबा लबा हिन्‍ना। 39ह्रेम्‍बो सोतेधोना म्रिङ ह्रेम्‍बोलान तहरी तला। तर ह्रेम्‍बो सिमाहेन्‍से थेदा ब्‍याह लइ म्‍हन्‍जी भिसम थेसे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्‍याह लबारी खम्‍ला। थे म्‍हि चा प्रभुदा विश्‍वास लबा म्‍हि ततोःला। 40तर थे म्रिङम्‍हेमे ब्‍याह आलना चिजी भिसम थेला लागिरी झन ताङ्तोःबा ताम हिन्‍ना। चु ङाइ म्‍हन्‍बा ताम जे हिन्‍ना, तसैनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा ङादेन छ्‌याम मुला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\