१ कोरिन्‍थी 8

1दाहेन्‍से मूर्तिगदेदा फुल्‍बा स्‍हेला बारेरी ङाइ पाङ्ला। य्‍हाङ जम्‍मानदेन छ्‌याम ज्ञान बुद्धि मुला भिबा ताम य्‍हाङ जम्‍मादान था मुला। थे ज्ञान बुद्धिसे चा य्‍हाङदा घमण्‍डी स्‍होला। तर मायासे चा मण्‍डलीदा भङ्‍ना लला। 2चुदे खालै म्‍हिसे “ङाइ जम्‍मान ताम सेबा मुला” भिसी म्‍हन्‍मुला भिसम थेसे जुन ताम सेतोःमुबा थे ताम चा सेबान आरे। 3तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा माया लला परमेश्‍वरसे थेदा ङोसेला। 4थेतबासेलमा मूर्तिगदेदा फुल्‍बा चबा स्‍हेला बारेरी च्‍यागे। जम्‍बुलिङरी मुबा मूर्ति तिगै आहिन। ओच्‍छे परमेश्‍वर बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे भिबा ताम य्‍हाङदा थानोन मुला। 5मुदेन जम्‍बुलिङरी मिन जेला ल लु मुला तला। चुह्रङ् लसी म्‍हिसे ल्‍हानान ल लुदेन प्रभुगदे तेन्‍सैनोन, 6य्‍हाङला लागिरी चा परमेश्‍वर आबा गिक जे मुला, जम्‍मान स्‍हे थेसेन स्‍होबा हिन्‍ना। ओच्‍छे य्‍हाङ थेलान लागिरी सोबा हिन्‍ना। य्‍हाङला लागिरी प्रभु गिक जे मुला थे चा येशू ख्रीष्‍ट हिन्‍ना। थेग्‍यामसेन जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा हिन्‍ना। ओच्‍छे थेग्‍यामसेन य्‍हाङ सोबा मुला। 7तर जम्‍मान म्‍हिदा चु ताम था आरे। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिसे विश्‍वास लबा भन्‍दा ङाच्‍छान मूर्तिदा पूजा लसी खबासे लमा दान्‍देधोनाएनोन थेह्रङ्बा चबा स्‍हे चमा चु चा मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हे हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला। ओच्‍छे ज्‍यबा आज्‍यबा फेबारी खम्‍बा थेनीगदेला ज्ञान कमजोर तबासे लमा थेनीगदेसे “ङाइ पाप लजी” भिसी म्‍हन्‍मुला। 8चबा स्‍हेसे य्‍हाङदा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि आस्‍हो। ओच्‍छे थेह्रङ्बा चबा स्‍हे चसैनोन य्‍हाङदा न्‍होङ्ना आल, आचसैनोन य्‍हाङदा ज्‍यबा तना आल। 9तर एनीगदे होशियार तउ, एनीगदेला लागिरी जम्‍मान स्‍हे चबारी तसैनोन विश्‍वासरी कमजोर मुबागदेसे पाप लआम्‍याङ्‍गै। 10चुदे कमजोर सेम मुबागदेसे एनीगदे सेबा घोबा म्‍हिगदेदा मूर्तिला मन्‍दिररी चबा थुङ्बा लसी चिबा म्राङ्जी भिसम, तिग थेनीगदेसे मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हेगदे चबा आँट आल? 11एला ज्ञान बुद्धि अन्‍छारला गे लबासे लमा थे विश्‍वासरी कमजोर मुबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे नाश तला। तर ख्रीष्‍ट थेनीगदेला लागिरीनोन सिसी जिन्‍बा मुला। 12थेह्रङ् लसी एनीगदेसे विश्‍वासरी कमजोर मुबा स्‍य्‍हान्‍दो विश्‍वासीगदेला सेम न्‍होङ्ना लबा चा ख्रीष्‍टला बिरोधरी पाप लबा हिन्‍ना। 13चुदे ङाइ चबा चबा स्‍हेसे लमा स्‍य्‍हान्‍दो विश्‍वासीगदे पापरी फसब तला भिसम ङाइ खाइमै स्‍या आच। चुह्रङ् लसी स्‍य्‍हान्‍दो विश्‍वासीगदेदा पापरी फसब लबा ङाला सेम आहिन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\