१ कोरिन्‍थी 9

1ङा खजिबै स्‍हेला तहरी आरे। ङा मुल चेला हिन्‍ना। ङाइ य्‍हाङला प्रभु येशूदा म्राङ्बा मुला। ङाइ य्‍हाङला प्रभुला लागिरी लबा गेग्‍यामसेन एनीगदेसे थेदा विश्‍वास लबा हिन्‍ना। 2स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे ङादा मुल चेला आहिन भिसैनोन एनीगदेसे मी ङादा मुल चेला हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला। एनीगदेसे प्रभुदा लबा विश्‍वासग्‍यामसेन ङा मुल चेला हिन्‍ना भिसी उन्‍मुला। 3ङाला अधिकारला बारेरी बिरोध लसी ताम पाङ्बा म्‍हिगदेदा ङाइ चुनोन ताम पाङ्ला, 4तिग एनीगदेग्‍यामसेन चबा थुङ्बा किन्‍बा ङन्‍ना हक आरे? 5तिग स्‍य्‍हान्‍दो मुल चेलागदेदेन प्रभुला आलेगदे ओच्‍छे पत्रुससे ह्रङ् लसी ङन्‍सेनोन छ्‌याम छ्‌यामनोन प्रभुदा विश्‍वास लबा म्रिङ थोसी भ्रबा हक आरे? 6तिग बारनाबासदेन ङाइ जे सोबाला लागिरी ह्राङसेन गे लतोःबा हिन्‍ना? 7तिग सिपाहीसे सरकारग्‍याम चबा थुङ्बा आयाङ्‌? याङ्ला। तिग अङगुर सूबा म्‍हिसे अङगुर आच? चला। तिग म्‍हे मुइ न्‍हबा म्‍हिसे ङ्‍हे म्‍हुइ आथुङ्‌? थुङ्ला। 8चु ताम ङाइ म्‍हिसे म्‍हन्‍बा ताम अन्‍छार जे पाङ्बा आहिन। तर परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला। 9तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी “दाइँ लबा ग्‍लापला सुङरी बोर थाक्‍वान्‍गो” भिसी भ्रिबा मुला। तिग परमेश्‍वरसे म्‍हेगदेला लागिरी वास्‍ता लबा हिन्‍ना? 10तिग परमेश्‍वरसे य्‍हाङला लागिरीन चु ताम सुङ्बा आहिन? हिन्‍ना। य्‍हाङला लागिरी चु ताम भ्रिबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम मोइबा म्‍हिदेन दाइँ लबा म्‍हिसे ह्राङला भो याङ्ला भिबा आशसेन गे लमुला। 11ङन्‍से एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा चा ब्‍लु ढ्वबा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना भिसम एनीगदेग्‍याम ङन्‍से बाली दुइबा ह्रङ् लसी तिगै स्‍हे किन्‍मा उदेक म्‍हन्‍तोःला? 12चुदे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे एनीगदेग्‍याम तिगै स्‍हे याङ्बा हक मुला भिसम झन ङन्‍ना मी घ्रेन हक मुला। तर ङन्‍से थे हक अन्‍छार आकिन्‍नी। बरु ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा विश्‍वास लबारी गाह्रो थातगै भिसी जम्‍मान ताम नासी चिजी। 13तिग परमेश्‍वरला मन्‍दिररी गे लबा म्‍हिसे मन्‍दिरग्‍यामसेन चबा स्‍हे चला भिबादेन बलि फुल्‍बा ग्‍लारी गे लबा म्‍हिसे बलि फुल्‍बा स्‍हेग्‍यामसेन भो किन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? 14चुह्रङ् लसीन थार्बा पिन्‍बा समाचार पाङ्बा म्‍हिगदेसेनोन थे गेग्‍यामसेन चबा थुङ्बा लउ भिसी प्रभुसे कुल्‍बा मुला। 15तर ङाइ याङ्तोःबा हक एनीगदेग्‍याम तिगै म्‍हाइबा आरे। दान्‍देनोन एनीगदेसे थे जम्‍मान ताम ढिक्‍ना लगै भिसीएनोन ङाइ चु ताम भ्रिबा आहिन। चुह्रङ् लसी ङा ताङ्सी ताङ्सी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा ङाला गेदा खालै म्‍हिसे गे आखेल्‍बा स्‍होजी भिसम बरु ङा सिबान ज्‍यबा तला। 16ङाइ थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लमा ङाइ घमण्‍ड लतोःबा ताम आरे। तिग्‍दा भिसम चु ङाइ थेःना लतोःबान समाचार हिन्‍ना। चुदे ङाइ थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना आलनी भिसम ङाला लागिरी चु भन्‍दा दुखला ताम अर्गु तिगै आरे। 17तिग्‍दा भिसम चु गे ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार लजी भिसम ङाइ इनाम याङ्ला। तर चु गे ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार आल। परमेश्‍वरसेन ङादा चु गे लउ भिसी जिम्‍मा पिन्‍बासे लमान चु गे लबा हिन्‍ना। 18थेह्रङ् भिसम ङाइ याङ्बा इनाम चा तिग हिन्‍ना? थे इनाम चा ङाइ याङ्बा हक अन्‍छार तिगै स्‍हे आकिन्‍ना थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा चा ङाइ याङ्बा इनाम हिन्‍ना। 19ङा खालै म्‍हिला नोकर आहिन। तसैनोन ल्‍हानान म्‍हिगदेदा ङाइ ख्रीष्‍ट मुबा ग्‍लारी भबारी खम्‍गै भिसी ङा जम्‍मान म्‍हिला नोकर दोजी। 20यहूदीगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लगै भिसी ङा यहूदीगदे ह्रङ्‌बान दोसी भ्रजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमला तहरी भ्रबा म्‍हिगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लगै भिसी ङाएनोन थे ठिमला तहरी चिजी। 21ओच्‍छे थे ठिम अन्‍छार आभ्रबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लगै भिसी ङाएनोन थेनीगदे ह्रङ्‌बान दोसी भ्रजी। चु भिबा चा ङाइ परमेश्‍वरला ठिमदा ख्‍लाजी भिसी पाङ्बा आहिन, तर ङा ख्रीष्‍टला ठिम अन्‍छार भ्रबा मुला। 22ओच्‍छे विश्‍वासरी पाको आरेबा म्‍हिगदे विश्‍वासरी पाको तगै भिसी ङाएनोन थेनीगदे ह्रङ्‌बान तसी भ्रजी। चुह्रङ् लसी जम्‍मान म्‍हिसे ख्रीष्‍टग्‍याम थार्बा याङ्‌गै भिसी जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी ङा जम्‍मान थरीला म्‍हि दोसी भ्रजी। 23चु थार्बा पिन्‍बा समाचारग्‍याम मोलम याङ्ला भिबा आश लसीन ङाइ थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी चु जम्‍मान गे लबा हिन्‍ना। 24इनाम याङ्ला भिसी छ्‍योङ्‍बा म्‍हिगदे न्‍हङरी गिकसे जे इनाम याङ्ला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? थेतबासेलमा एनीगदेएनोन इनाम याङ्‍बालान लागिरी छ्‌योङ्‍गो। 25तिगै खेलरी भो किन्‍बा म्‍हिसे जम्‍मान थरीला तालिम किन्‍तोःला। थेनीगदेसे म्‍हासी निबा इनाम याङ्बाला लागिरी थेह्रङ् लमुला। तर य्‍हाङसे चा खाइमै आम्‍हबा इनाम याङ्बाला लागिरी थेह्रङ् लबा मुला। 26थेतबासेलमा ङा ह्राङ धोतोःबा ग्‍लारी आधोतेधोना छ्‌योङ्‌बारी आख्‍ला। थेह्रङ् लसी म्‍हाङदुङरी छेक्‍बा म्‍हिसे ह्रङ् लसी ङाइ आछेक। 27तर ङाइ ङाला ल्‍हुइदा दुख पिन्‍सी तहरी थान्‍ना। थेह्रङ् आलनी भिसम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लना लनान ङाइ याङ्तोःबा इनाम आयाङ्‌।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\