१ यूहन्‍ना 1

1ङन्‍से एनीगदेदा दङबोहेन्‍सेन मुबा जुनी पिन्‍बा बचनना बारेरी भ्रिबा मुला। चु बचन ङन्‍से ह्राङसेन थेःबादेन ह्राङलान मीसे म्राङ्बा हिन्‍ना। ओच्‍छे ङन्‍से ह्राङलान यासे थुर्सी च्‍याबा हिन्‍ना। 2थे जुनी परमेश्‍वरसे ङन्‍दा उन्‍जी, ओच्‍छे ङन्‍से म्राङ्जी। ओच्‍छे ङन्‍से ह्राङसेन म्राङ्बा ताम पाङ्बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेदाएनोन ङन्‍से थे जुकजुकधोनाला जुनीला बारेरी थेःना लला। परमेश्‍वर आबादेन छ्‌याम मुबा थे जुकजुकधोनाला जुनी परमेश्‍वर आबासेन ङन्‍दा उन्‍जी। 3एनीगदेएनोन ङन्‍देन छ्‌यामनोन संगती लगै भिसी ङन्‍से म्राङ्बादेन थेःबा जम्‍मान ताम एनीगदेदा पाङ्बा मुला। य्‍हाङला संगती चा परमेश्‍वर आबादेन थेला झा येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम मुला 4य्‍हाङला सेम पूरान ताङ्‌गै भिसी ङन्‍से चु ताम भ्रिबा हिन्‍ना। 5ङन्‍से परमेश्‍वरला झा येशूग्‍याम थेःबा समाचारनोन एनीगदेदा थेःना लबा मुला। थे समाचार चुनोन हिन्‍ना, परमेश्‍वरनोन य्‍हाल हिन्‍ना, परमेश्‍वरदेन छ्‌याम धोप भिबा मुनोन आरे। 6चुदे सुङसे चा य्‍हाङ परमेश्‍वरला संगतीरी मुला भिसी पाङ्सी भ्रबा, तर थे अन्‍छार आभ्रना धोपधोपरीन भ्रजी भिसम य्‍हाङ सत्‍य ताम अन्‍छार आभ्रबा फट्टा हिन्‍ना। 7तर परमेश्‍वर य्‍हाल मुबा ह्रङ् लसी चुदे य्‍हाङएनोन य्‍हालरी भ्रजी भिसम य्‍हाङला गुङरी संगती तला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला झा येशूला कासेन य्‍हाङला जम्‍मान पाप ख्रुसी धाना लला। 8चुदे य्‍हाङसे ङाइ पाप लबान आरे भिसी पाङ्जी भिसम य्‍हाङसे ह्राङसे ह्राङदान धोका पिन्‍बा हिन्‍ना। ओच्‍छे य्‍हाङदेन सत्‍य भिबा तनोन आत। 9तर चुदे य्‍हाङसे ङाइ पाप लबा मुला भिसी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा पाङ्जी भिसम थेसे य्‍हाङला पापला दोष मेटब लला। तिग्‍दा भिसम थे विश्‍वास लखम्‍बा ठीक निसाफ लबा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेसेन य्‍हाङला जम्‍मान आज्‍यबा गेग्‍याम य्‍हाङदा फेला। 10चुदे य्‍हाङसे पाप लबा आरे भिसी पाङ्जी भिसम य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा फट्टा स्‍होबा हिन्‍ना, ओच्‍छे थेला बचन अन्‍छार य्‍हाङ आभ्र।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\