१ यूहन्‍ना 2

1ङाला कोलागदे, एनीगदेसे पाप थालगै भिसी ङाइ चु ताम एनीगदेला लागिरी भ्रिबान मुला। तर चुदे खालैसे पाप लनोन लजी भिसम य्‍हाङला लागिरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम बिन्‍ती लसी पिन्‍बा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा येशू ख्रीष्‍ट य्‍हाङदेन छ्‌याम मुला। 2थेनोन येशू ख्रीष्‍ट य्‍हाङला पाप माफ लबारी सिबा हिन्‍ना। तर थे य्‍हाङला लागिरी जे आहिन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेला पापला लागिरी सिबा हिन्‍ना। 3चुदे य्‍हाङसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामगदे ङ्‌यान्‍जी भिसम चुग्‍यामसेन य्‍हाङसे थेदा ङोसेजीम भिसी था याङ्ला। 4जुन म्‍हिसे ङाइ परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला भिसी पाङ्ला, तर थेसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍नी भिसम थे फट्टा हिन्‍ना। थेह्रङ्बा म्‍हिदेन चा सत्‍य भिबा तनोन आत। 5तर जुन म्‍हि परमेश्‍वरला बचन अन्‍छार भ्रला, थेसे परमेश्‍वरदा सेमहेन्‍सेन माया लबा तला। चुग्‍यामसेन य्‍हाङ परमेश्‍वरदेन छ्‌याम मुला भिबा ताम पक्‍का तला। 6परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रमुला भिबा म्‍हिसे ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान दोःसी भ्रतोःला। 7ङाला सेम निबा ह्रोगदे, ङाइ एनीगदेदा भ्रिबा चु ताम परमेश्‍वरसे कुल्‍बा छार ताम आहिन। तर ङाच्‍छाहेन्‍सेन एनीगदेदा था मुबा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामनोन ङाइ भ्रिबान मुला। चु ताम एनीगदेसे ङाच्‍छान थेःबा बचन हिन्‍ना। 8तसैनोन ङाइ एनीगदेदा चु कुल्‍बा तामदा छार ताम म्‍हन्‍सी भ्रिबान मुला। चु ताम चा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम मुला, ओच्‍छे ख्रीष्‍टसे एनीगदेदाएनोन चु ताम म्राङ्ना लबा मुला। तिग्‍दा भिसम धोप म्‍हासी निबान मुला, ओच्‍छे सत्‍य य्‍हाल ङाच्‍छाहेन्‍सेन फेबान मुला। 9जुन म्‍हिसे ङा य्‍हालरी मुला भिसी पाङ्ला, तर थेसे जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा हेला लजी भिसम थे म्‍हि अझ धोपधोपरीन तला। 10जुन म्‍हिसे जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा माया लला थे म्‍हि य्‍हालरी तला, ओच्‍छे य्‍हालरी चिबा म्‍हिसे खालैदा न्‍होङ्ना आल। 11तर जुन म्‍हिसे जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा हेला लला, थे चा धोपधोपरी तला। थेह्रङ्बा धोपधोपरी भ्रबा म्‍हिसे ह्राङ खानङ निबान मुला भिबा तामनोन था आत। तिग्‍दा भिसम धोपधोप तबासे लमा थेसे तिगै आम्राङ्। 12ङाला कोलागदे, ख्रीष्‍टसे लमा एनीगदेला पापला दोष मेटब तबा मुला भिसी ङाइ एनीगदेदा चु ताम भ्रिबा मुला। 13आखे ममगदे, ह्राङनीसे दङबोहेन्‍सेन मुबा परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला। थेतबासेलमा ङाइ ह्राङनीदा चु ताम भ्रिबा मुला। एनी भर्खरला म्‍हिगदेदाएनोन ङाइ चु ताम भ्रिबा मुला, एनीगदेसे शैतानदा ढाबा मुला। ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे परमेश्‍वर आबादा ङोसेबा मुला। थेतबासेलमा ङाइ एनीगदेदा चु ताम भ्रिबा मुला। 14आखे ममगदे, ह्राङनीसे दङबोहेन्‍सेन मुबा परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला। थेतबासेलमा ङाइ ह्राङनीदा चु ताम भ्रिबा मुला। एनी भर्खरला म्‍हिगदेदाएनोन ङाइ चु ताम भ्रिबा मुला, एनीगदेला सेम न्‍हङरी परमेश्‍वरला बचन मुबासे लमा एनीगदे भङ्‍सी शैतानदा ढाबा मुला। 15एनीगदेसे जम्‍बुलिङदेन जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍हेगदेदा माया थालउ। जुन म्‍हिसे जम्‍बुलिङदेन जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍हेगदेदा माया लला, थेसे परमेश्‍वरदा खाइमै माया आल। 16तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङरी मुबा य्‍हाङला सेमसे म्‍हाइबा स्‍हेदेन घमण्‍ड लबा ताम ओच्‍छे य्‍हाङला मीसे म्राङ्बा नइबा ताम चा परमेश्‍वर आबाग्‍याम खबा आहिन। चु जम्‍मान ताम चा जम्‍बुलिङग्‍याम खबा हिन्‍ना। 17म्‍हिला सेमसे म्‍हाइबा जम्‍बुलिङदेन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान स्‍हे नाश तसी निला, तर परमेश्‍वरसे कुल्‍बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍सी भ्रबा म्‍हि चा खाइमै नाश आत। 18ङाला कोलागदे, चु धुइ जम्‍बुलिङ नाश तबा धुइ हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टदा बिरोध लबा म्‍हि खबान मुला भिबा ताम एनीगदेसे थेःबा मुला। ख्रीष्‍टदा बिरोध लबा थेह्रङ्बा म्‍हिगदे दान्‍दे ल्‍हानान खसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा चुग्‍यामसेन य्‍हाङसे चु जम्‍बुलिङ नाश तबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला भिसी था याङ्बा मुला। 19थेनीगदे य्‍हाङला म्‍हि आहिन्‍बा चीम। थेतबासेलमान थेनीगदे य्‍हाङग्‍याम फेसी निजी। चुदे थेनीगदे य्‍हाङला म्‍हि हिन्‍बा हिन्‍सम य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन चिसेला मुबा। थेनीगदे य्‍हाङला म्‍हि आहिन भिबा ताम उन्‍बाला लागिरी य्‍हाङग्‍याम फेसी निबा हिन्‍ना। 20तर एनीगदे चा ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरला आत्‍मासे धम्‍बा म्‍हि हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे जम्‍मासेन सत्‍य ताम घोबा मुला। 21एनीगदेसे सत्‍य ताम घोबा आरे भिसी ङाइ चु ताम भ्रिबा आहिन। तर सत्‍यग्‍याम खजिबै लुसीला ताम आख भिबा ताम एनीगदेसे घोबासे लमान ङाइ एनीगदेदा चु ताम भ्रिबा हिन्‍ना। 22तर लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हि खाल हिन्‍ना? तिग येशूदा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट आहिन भिसी पाङ्बा म्‍हिनोन लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हि आहिन? हिन्‍ना। चुनोन ख्रीष्‍टदा बिरोध लबा म्‍हि हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम थेसे परमेश्‍वर आबादेन थेला झादा सदन बिरोध लमुला। 23जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला झादा बिरोध लला थेसे परमेश्‍वर आबादाएनोन बिरोध लला। ओच्‍छे जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला झादा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लला थेसे परमेश्‍वर आबादाएनोन विश्‍वास लला। 24थेतबासेलमा जुन ताम एनीगदेसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन थेःबा मुला, थे ताम एनीगदेसे ह्राङला सेमरी थान्‍गो। चुदे एनीगदेसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन थेःबा ताम ह्राङला सेमरी थान्‍जी भिसम एनीगदे परमेश्‍वर आबादेन थेला झादेन छ्‌याम तला। 25थेसे य्‍हाङदा पिन्‍ना भिसी लबा कबुल चा जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना। 26चु जम्‍मान ताम ङाइ एनीगदेदा फसब लबारी म्‍हाइबा म्‍हिगदेला बारेरी भ्रिबा हिन्‍ना। 27तर एनीगदेसे ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्बा मुला, थे आत्‍मा एनीगदेदेन छ्‌याम सदन धन्‍छ्‌याला। थेतबासेलमा एनीगदेदा खालैसेन तिगै लोप्‍आतोः। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍मासेन जम्‍मान तामला बारेरी एनीगदेदा लोप्‍ला। परमेश्‍वरला आत्‍मासे लोप्‍बा ताम चा लुसीला ताम आहिन, सत्‍य ताम हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरला आत्‍मासे एनीगदेदा लोप्‍बा अन्‍छार एनीगदे ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी चिउ। 28ङाला कोलागदे, ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी य्‍हाङसे आँट याङ्सी ख्रीष्‍टला ङाच्‍छा य्‍हाङ पेःआतोःगै भिसी सदन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी चिउ। 29ख्रीष्‍ट परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा प्रभु हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। चु ताम था तमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लबा जम्‍मान म्‍हिगदेएनोन परमेश्‍वरलान सन्‍तान हिन्‍ना भिसी एनीगदेसे था याङ्‌तोःला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\