१ यूहन्‍ना 4

1ङाला सेम निबा ह्रोगदे, परमेश्‍वरला आत्‍मा मुला भिसी भ्रबा खजिबै म्‍हिदा विश्‍वास थालउ। तर थेनीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला आत्‍मा मुला कि आरे भिसी च्‍यागो। तिग्‍दा भिसम लुसीला ताम पाङ्बा अगमवक्तागदे जम्‍बुलिङ नाङनोन खसी जिन्‍बा मुला। 2येशू ख्रीष्‍ट म्‍हिला रुपरी जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबा हिन्‍ना भिसी पाङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम चा परमेश्‍वरला आत्‍मा तला। चुग्‍यामसेन एनीगदेसे थेह्रङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला आत्‍मा मुला भिसी था याङ्ला। 3येशू परमेश्‍वरग्‍याम फेप्‍खबा हिन्‍ना भिबा तामदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला आत्‍मा आत। तर थेदेन छ्‌याम ख्रीष्‍टदा बिरोध लबाला आत्‍मा तला। थे आत्‍मा खाल भिबा ताम एनीगदेसे ङाच्‍छान थेःसी जिन्‍बा मुला। दान्‍दे थे आत्‍मा जम्‍बुलिङरी खसी जिन्‍बा मुला। 4ङाला कोलागदे, एनीगदे चा परमेश्‍वरला हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे थे लुसीला ताम पाङ्बा अगमवक्तागदेदा ढाबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदे न्‍हङरी मुबा परमेश्‍वरला आत्‍मा चा जम्‍बुलिङरी मुबा आज्‍यबा आत्‍मा भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना। 5थेनीगदे जम्‍बुलिङला हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेनीगदेसे जम्‍बुलिङला ताम जे लमुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे पाङ्बा ताम जम्‍बुलिङरी मुबागदेसे जे ङ्‌यान्‍मुला। 6तर य्‍हाङ मी परमेश्‍वरला म्‍हि हिन्‍ना। जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला थेसे य्‍हाङला ताम ङ्‌यान्‍ना। ओच्‍छे जुन म्‍हि परमेश्‍वरला म्‍हि आहिन, थेसे य्‍हाङसे पाङ्बा ताम आङ्‌यान। चुग्‍यामसेन य्‍हाङसे सत्‍य आत्‍मादेन फट्टा आत्‍मादा ङोसेखम्‍ला। 7ङाला सेम निबा ह्रोगदे, य्‍हाङसे गिकसेम गिकदा सदन माया लइ। तिग्‍दा भिसम माया परमेश्‍वरग्‍याम खमुला। जुन म्‍हिसे जम्‍मादान माया लला, थे परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेसे परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला। 8तर जुन म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा माया आल, थेसे परमेश्‍वरदा ङोआसे। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरनोन माया हिन्‍ना। 9ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेग्‍याम य्‍हाङसे जुनी याङ्‌गै भिसी ह्राङला गिक जेन झादा जम्‍बुलिङरी पुइखसी य्‍हाङदा ह्राङला माया उन्‍जी। 10चुनोन सत्‍य माया हिन्‍ना। चु य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा लबा माया आहिन, तर परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा लबा माया हिन्‍ना। थेतबासेलमान थेसे ह्राङला झा सिसी य्‍हाङला पाप माफ तगै भिसी ह्राङलान झादा जम्‍बुलिङरी पुइखजी। 11ङाला सेम निबा ह्रोगदे, परमेश्‍वरसे मी य्‍हाङदा चुह्रङ् लसी माया लबा मुला भिसम य्‍हाङसेनोन गिकसेम गिकदा माया लतोःला। 12खालैसेन परमेश्‍वरदा खाइमै म्राङ्बा आरे। तर चुदे य्‍हाङसे गिकसेम गिकदा माया लजी भिसम परमेश्‍वरएनोन य्‍हाङ न्‍हङरी धन्‍छ्‌याला। जमाहेन्‍से य्‍हाङसे लबा मायाएनोन परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा लबा माया ह्रङ्‌बान तला। 13चुह्रङ् लसी य्‍हाङदा परमेश्‍वरसे ह्राङलान आत्‍मा पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा य्‍हाङ परमेश्‍वरदेन छ्‌याम, ओच्‍छे परमेश्‍वर य्‍हाङदेन छ्‌याम मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 14जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिदा थार्ना लबारी परमेश्‍वर आबासे ह्राङलान झादा जम्‍बुलिङरी पुइखजी भिबा ताम ङन्‍से म्राङ्बा मुला। चु तामनोन ङन्‍से स्‍य्‍हान्‍दोदा पाङ्बा हिन्‍ना। 15जुन म्‍हिसे येशूदा परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लला, थेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर धन्‍छ्‌याला, ओच्‍छे थे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम तला। 16परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा गाते माया लमुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला, ओच्‍छे य्‍हाङसे थेदा विश्‍वास लबा मुला। परमेश्‍वर चा माया हिन्‍ना, ओच्‍छे जुन म्‍हि थे मायारी भ्रला, थे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम तला, ओच्‍छे परमेश्‍वरएनोन थेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याला। 17परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी य्‍हाङ ढुक्‍क तसी चिबाला लागिरी य्‍हाङसे स्‍य्‍हान्‍दोदा लबा मायाएनोन परमेश्‍वरसे लबा माया ह्रङ्‌बान स्‍होबा मुला। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट जस्‍तो मुला य्‍हाङएनोन चु जम्‍बुलिङरी थे ह्रङ्‌बान दोबा मुला। 18परमेश्‍वरसे लबा ह्रङ्‌बान माया लबा म्‍हि खाइमै आलोङ्‍। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा मायारी लोङ्‌बा भिबा तनोन आत। तर परमेश्‍वरसे लबा ह्रङ्‌बान माया आलबा म्‍हि चा सजाय याङ्ला भिसी लोङ्ला। 19ङाच्‍छा परमेश्‍वरसेन य्‍हाङदा माया लबासे लमा य्‍हाङसेनोन परमेश्‍वरदा माया लबा मुला। 20चुदे खालै म्‍हिसे “ङाइ परमेश्‍वरदा माया लमुला” भिसी पाङ्सी भ्रला, तर ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा चा हेला लमुला भिसम थे फट्टा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ह्राङला मीसे म्राङ्बा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा मी माया लबारी आखम्‍बासे आम्राङ्बा परमेश्‍वरदा माया लबारी आखम। 21जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा माया लला, थेसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादाएनोन माया लला। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङदा ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा ताम चुनोन हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\