१ यूहन्‍ना 5

1येशूदा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लबागदे जम्‍मान परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना। ओच्‍छे जुन म्‍हिसे आबादा माया लला, थे म्‍हिसे थेला सन्‍तानदाएनोन माया लला। 2चुदे य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा माया लसी थेसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रजी भिसम चुग्‍यामसेन य्‍हाङसे परमेश्‍वरला कोलागदेदा माया लमुला भिबा ताम था याङ्ला। 3तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा माया लबा भिबा चा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा हिन्‍ना। परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबारी गाह्रोएनोन आरे। 4तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला जम्‍मान कोलागदेसे जम्‍बुलिङथोरी ढाबारी खम्‍ला। य्‍हाङसे जम्‍बुलिङदा ढाबा चा य्‍हाङला विश्‍वासग्‍यामनोन हिन्‍ना। 5खाल्‍से जम्‍बुलिङथोरी ढाखम्‍ला? जुन म्‍हिसे येशूदा परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लला, थेसे जे जम्‍बुलिङथोरी ढाखम्‍ला। 6येशू ख्रीष्‍टदा क्‍युइदेन काग्‍याम उन्‍जी। क्‍युइग्‍यामसे जे आहिन, काग्‍यामसेनोन हिन्‍ना। चु ताम सत्‍य हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासेन पाङ्बा मुला, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍मा सत्‍य हिन्‍ना। 7चु तामला साक्षी सोम मुला। 8क्‍युइदेन का ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे पाङ्बा ताम गिकनोन हिन्‍ना। 9चुदे य्‍हाङसे म्‍हिसे पाङ्बा ताम मी विश्‍वास लमुला भिसम परमेश्‍वरसे सुङ्बा ताम मी य्‍हाङसे झन विश्‍वास लनोन तोःबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ह्राङलान झा ख्रीष्‍टला बारेरीनोन य्‍हाङदा सुङ्बा मुला। 10थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला झादा विश्‍वास लला, थेला ह्राङलान सेम न्‍हङरी चु जम्‍मान ताम था तला। तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास आल, थेसे परमेश्‍वरसे सुङ्बा सत्‍य तामदान लुसीला ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍ना। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ह्राङला झाला बारेरी सुङ्बा तामनोन थेसे विश्‍वास आल। 11य्‍हाङसे म्राङ्बा ताम चा परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा पिन्‍बा जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना। थे जुकजुकधोनाला जुनी चा परमेश्‍वरला झादेन छ्‌याम मुला। 12थेतबासेलमा जुन म्‍हिदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला झा मुला, थेदेन छ्‌याम जुकजुकधोनाला जुनी मुला। जुन म्‍हिदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला झा आरे, थेदेन छ्‌याम जुकजुकधोनाला जुनी आरे। 13परमेश्‍वरला झादा विश्‍वास लबा म्‍हि एनीगदेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा मुला भिबा ताम था याङ्‌गै भिसीन ङाइ चु ताम भ्रिबा हिन्‍ना। 14परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार य्‍हाङसे जुन स्‍हे ह्रीसैनोन पूरा लला भिबा तामरी य्‍हाङ परमेश्‍वरथोरी ढुक्‍क मुला। 15य्‍हाङसे जुन स्‍हे ह्रीसैनोन परमेश्‍वरसे पूरा लमुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। ओच्‍छे य्‍हाङसे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ह्रीबा स्‍हेगदेएनोन याङ्सी जिन्‍बा मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 16चुदे खालै म्‍हिसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङासे सिना आलबा पाप लबा म्राङ्जी भिसम थेला लागिरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लसी पिन्‍गो। थेह्रङ् लसी एनीगदेसे प्रार्थना लजी भिसम थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। तर सिना लबा पापएनोन मुला, थेह्रङ्बा पाप लबा म्‍हिगदेला लागिरी चा प्रार्थना लउ भिसी ङाइ एनीगदे खालैदान आपाङ्। 17जम्‍मान खाल्‍ला नइबा गेगदे पाप हिन्‍ना, तसैनोन सिना आलबा पापएनोन मुला। 18परमेश्‍वरला कोलागदे खालैसेन सदन पाप आलमुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला झासे थेदा जोगब लसी थान्‍ना, ओच्‍छे शैतानसे थेदा थुर्बारी आखम। 19चु जम्‍बुलिङ शैतानना यारी मुसैनोन य्‍हाङ परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 20परमेश्‍वरला झा फेप्‍खजी, ओच्‍छे थे सत्‍य परमेश्‍वर हिन्‍ना भिबा ताम घोखम्‍गै भिसी य्‍हाङदा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। य्‍हाङ थेला झा येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम तबासे लमा दान्‍दे य्‍हाङ सत्‍य परमेश्‍वरदेन छ्‌याम मुला। थेनोन सत्‍य परमेश्‍वर जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना। 21थेतबासेलमा ङाला कोलागदे, एनीगदेसे मूर्तिदा तेन्‍बा ख्‍लागो। एनीगदेसे ह्राङला सेमरी परमेश्‍वरदा बाहेक अर्गु तिगैदान थाथान्‍गो।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\