१ पत्रुस 2

1थेतबासेलमा एनीगदेसे जम्‍मान आज्‍यबा ताम, छल लबा, सेमरी पाप ताम थान्‍बा, डाह लबादेन स्‍य्‍हान्‍दोला तामगन लबा चु जम्‍मान ताम ख्‍लागो। 2लैनु कोलासे ङ्‍हे थुङ्बारी म्‍हाइबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे चा परमेश्‍वरला सत्‍य बचनदा म्‍हाइगो। तिग्‍दा भिसम चु बचनग्‍यामसेन एनीगदे ह्राङसे याङ्बा थार्बारी ल्‍हेबान निला। 3प्रभुसे गाते ल्‍हाना दया लबा मुला भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्सी जिन्‍बा मुला। 4एनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खबान मुला, थे चा छोन्‍बो युङबा हिन्‍ना। थेदा म्‍हिगदेसे गे आखेल्‍बा युङबा भ्‍याङ्‍बा ह्रङ् लसी भ्‍याङ्मुबा। तर परमेश्‍वरसे थेदा धम्‍सी ग्‍लुसीन ग्‍लुबारी आखम्‍बा युङबा स्‍होजी। 5एनीगदेएनोन छोन्‍बो युङबा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना, परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ह्राङला मन्‍दिर स्‍होबा मुला। परमेश्‍वरला लागिरी फेसी थान्‍बा पूजा लबा म्‍हिगदे दोःसी येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदे परमेश्‍वरदा सेम निबा आत्‍माला बलि फुल्‍बा म्‍हि दोबा मुला। 6तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “च्‍यागो, ङाइ ग्‍लुसीन ग्‍लुबारी आखम्‍बा सुर युङबा धम्‍सी सियोन भिबा ग्‍लारी थान्‍बा मुला। जुन म्‍हिसे थेदा विश्‍वास लला थे म्‍हि खाइमै पेःआतोः।” 7थेतबासेलमा विश्‍वास लबागदेला लागिरी येशू ख्रीष्‍ट ग्‍लुसीन ग्‍लुबारी आखम्‍बा युङबा दोजी। तर विश्‍वास आलबागदेला लागिरी चा बचनरी भ्रिबा चु ताम ढिक्‍मुला, “जुन युङबा दिम स्‍होबा म्‍हिगदेसे गे आखेल्‍बा युङबा भिसी भ्‍याङ्‍जी, थेनोन युङबा चा दिमला सुर युङबा दोजी।” 8ओच्‍छे “म्‍हिगदेदा तोइबा युङबा चुनोन हिन्‍ना। ल्‍हानान म्‍हिगदे तोइसी पाप्‍ला।” परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामरी विश्‍वास आलबासे लमान थेनीगदे पाप्‍ला। थेनीगदे चुह्रङ् तबा चा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारनोन हिन्‍ना। 9तर एनीगदेदा धोपधोपग्‍याम ह्राङला उदेकला य्‍हालरी भबा परमेश्‍वरसे थेला उदेकला गे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा पाङ्‌बाला लागिरी एनीगदेदा थेसे धम्‍बा म्‍हि, जम्‍मानथोरी शासन लबा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि, ओच्‍छे परमेश्‍वरला लागिरी जे फेसी थान्‍बा य्‍हुलदेन ह्राङलान सन्‍तान स्‍होजी। 10ङाच्‍छा एनीगदे परमेश्‍वरला सन्‍तान आहिन्‍मुबा। तर दान्‍दे एनीगदे परमेश्‍वरला सन्‍तान दोबा मुला। ङाच्‍छा एनीगदेसे दया आयाङ्‌मुबा। तर दान्‍दे एनीगदेसे दया याङ्बा मुला। 11ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदे चु जम्‍बुलिङला लागिरी विदेशीदेन परदेशी हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेदा न्‍होङ्ना लबारी, सेमसे लबारी म्‍हाइबा आज्‍यबा गेगदे थालउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 12ओच्‍छे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला गुङरी एनीगदेला बानीबेहोर ज्‍यबा तगै। तिग्‍दा भिसम खालैसे एनीगदेदा बिरोध लसी आज्‍यबा ताम पाङ्सैनोन एनीगदेसे लबा ज्‍यबा गेगदे थेनीगदेसे म्राङ्ला। चुह्रङ् लजी भिसम ख्रीष्‍ट निसाफ लबारी फेप्‍खबा धुइरी थेनीगदेसे एनीगदेला ज्‍यबा बानीबेहोर म्राङ्सी परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार लला। 13म्‍हिगदेसे य्‍हुल्‍सा चलब लबारी स्‍होबा रिमठिम मुसैनोन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ग्‍ले मुसैनोन प्रभुला लागिरी एनीगदे थेनीगदेला तहरी चिउ। 14थेह्रङ् लसीन य्‍हुल्‍सा चलब लबा म्‍हिगदेला तहरीनोन चिउ। तिग्‍दा भिसम आज्‍यबा गे लबागदेदा सजाय पिन्‍बारीदेन ज्‍यबा गे लबागदेदा मान पिन्‍बारी परमेश्‍वरसेन थेनीगदेदा धम्‍बा हिन्‍ना। 15तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे लबा ज्‍यबा गे म्राङ्सी मूर्ख म्‍हिगदेसे आघोना पाङ्बा आतोःबा तामगदे ख्‍लागै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। 16थेतबासेलमा एनीगदे खालैला नोकर तबा ह्रङ् लसी थाभ्रउ, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा थार्ना लबा मुला। तर परमेश्‍वरसे थार्ना लजी भिदेमा आज्‍यबा गे चा थालउ। बरु परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हिगदे ह्रङ् तसी भ्रउ। 17ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेदा मान लउ। थेह्रङ् लसीन येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा माया लउ। ओच्‍छे परमेश्‍वर म्राङ्सी लोङ्‍गो। ग्‍लेदाएनोन मान लउ। 18नोकरगदे, एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला मालिकगदेदा मान लसी थेनीगदेला तहरी चिउ। एनीगदेदा दया लबा मालिकगदेदा जे आहिन, तर दया आरेबा मालिकगदेदाएनोन मान लउ। 19खालै म्‍हिसे ह्राङसे नाआतोःबा दुख परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा ताम ढन्‍सी नाजी भिसम थे म्राङ्सी परमेश्‍वर ताङ्ला। 20तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे आज्‍यबा गेरी दुख नासी तिग याङ्ला? तर एनीगदेसे ज्‍यबा गे लसीनोन दुख नाजी भिसम एनीगदे परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि दोला। 21चुलान लागिरी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा धम्‍बा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टसेनोन एनीगदेला लागिरी दुख नासी उन्‍जी। थेतबासेलमा एनीगदेएनोन ख्रीष्‍टसे उन्‍बा ग्‍यामरी भ्रबारी तयार ततोःला। 22“थेसे तिगै पाप आलनी, ओच्‍छे थेसे खालैदा छलएनोन आलनी।” 23म्‍हिगदेसे जस्‍तोन हेला लसैनोन ख्रीष्‍टसे थेनीगदेदा हेला आलनी। ओच्‍छे जस्‍तोन दुख पिन्‍सैनोन थेसे खालैदा तिगै आलनी। तर थेसे खालैला ली आच्‍याना ठीक निसाफ लबा परमेश्‍वरथोरी भर लजी। 24य्‍हाङसे पाप लबा ख्‍लासी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोगै भिसी ख्रीष्‍टसे य्‍हाङला जम्‍मान पाप ह्राङलान ल्‍हुइरी पुइसी क्रुसरी टाँगब लजी। थेनोन ख्रीष्‍टला घाउगदेग्‍याम एनीगदे खम्‍बा मुला। 25ङाच्‍छा एनीगदे गोठालो आरेबा ग्‍युगदे ह्रङ्नोन ससा बङबङ तबा मुबा। तर दान्‍दे एनीगदे ह्राङला आत्‍मादा वास्‍ता लबा गोठालो मुबा ग्‍लारी दोःसी खबा मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\