१ पत्रुस 3

1थेह्रङ् लसीन म्रिङम्‍हेमेगदे, एनीगदे ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिउ। चुह्रङ् लजी भिसम एनीगदेसे प्रभुला बारेरी तिगै ताम आपाङ्सैनोन एनीगदेला ज्‍यबा बानीबेहोरसे लमा परमेश्‍वरला बचन आङ्‌यान्‍बा ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला सेम ढाला। 2तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे लबा मानदेन एनीगदेला चोखो बानीबेहोर थेनीगदेसे म्राङ्ला। 3एनीगदे म्‍हिदा उन्‍बाला लागिरी म्‍हर म्‍हुइदेन ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍सी क्रा स्‍होसी ज्‍योसी थाभ्रउ। 4बरु एनीगदेला सेमरी चा खाइमै नाश आतबा ज्‍यबा शीलस्‍वभाव थोबादेन सोजो तसी चिउ। चु चा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ल्‍हानान ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। 5तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरथोरी आश थान्‍सी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ङाच्‍छा ङाच्‍छाला म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिसी चुह्रङ् लसीन ज्‍योमुबा। 6सारासे खाह्रङ् लसी ह्राङला ह्रेम्‍बो अब्राहामदा मालिक भिसी थेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍मुबा। थेह्रङ् लसीन एनीगदेसे ह्राङला ह्रेम्‍बो म्राङ्सी आलोङ्ना ज्‍यबा लजी भिसम एनीगदे सारालान झामेगदे दोला। 7थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍बोसेनोन जम्‍मान म्‍हि साप्राला ताङ ह्रङ्‌बान कमजोर मुला भिबा ताम घोउ। थेतबासेलमा ह्राङला म्रिङदा ह्राङ भन्‍दा कमजोर म्‍हन्‍सी मान लउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला दयामायाग्‍याम याङ्बा जुनीरी थेनी गिकनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा प्रार्थना लमा तिगै तामसे रोकब थालगै भिसी गिकसेम गिकदा ज्‍यबा व्‍यवहार लउ। 8दाहेन्‍से एनीगदे जम्‍मान सेम गिक तसी चिउ। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा तबा दुख ह्राङदान तबा ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍गो, ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा ह्रङ् लसी माया लउ ओच्‍छे सोजो तसी चिबादेन ज्‍यबा बानीबेहोर थोगो। 9खालैसे आज्‍यबा लसैनोन एनीगदेसे थेनीगदेदा आज्‍यबा थालउ। ओच्‍छे केःबागदेदा एनीगदेसे थाकेःगो। बरु थेनीगदेदा मोलम पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे मोलम याङ्‌गै भिसी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ङ्‌योइबा हिन्‍ना। 10तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “जुन म्‍हिसे ह्राङला ल्‍हुइदा माया लबादेन सुखला धिन च्‍याबा सेम लला थेसे पाप तामदेन लुसीला ताम पाङ्बा ख्‍लातोःला। 11थेसे आज्‍यबा गे लबा ख्‍लासी ज्‍यबा गे लगै, ओच्‍छे शान्‍ति म्‍हाइसी शान्‍तिलान लागिरी गे लगै। 12तिग्‍दा भिसम प्रभुसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबा म्‍हिदा वास्‍ता लसी थेनीगदेला प्रार्थना सान्‍‍मुला। तर आज्‍यबा गे लबागदेदा परमप्रभुसे बिरोध लमुला।” 13चुदे एनीगदेसे ज्‍यबा गे लबा सेम मुजी भिसम एनीगदेदा खाल्‍से न्‍होङ्ना लला? 14तर ज्‍यबा गे लमाएनोन दुख नातोःजी भिसम परमेश्‍वरग्‍याम एनीगदेसे मोलम याङ्ला। थेतबासेलमा एनीगदे खालै म्राङ्सी लोङ्आतोः, ओच्‍छे सुर्दाएनोन लआतोः। 15बरु ख्रीष्‍टदा प्रभु हिन्‍ना भिसी एला सेमहेन्‍सेन थेदा मान लउ। ओच्‍छे एनीगदेसे लबा आशला बारेरी खालै म्‍हिसे ङ्‌योइजी भिसम पाङ्‌बारी सदन तयार तसी चिउ। 16तर थेनीगदेदा पाङ्बा धुइरी सोजो तसी थेनीगदेदा मान लसी पाङ्‍गो। ओच्‍छे एनीगदेला सेमदा सदन चोखो थान्‍गो। थेह्रङ् लजी भिसम एनीगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबासे लमा याङ्बा ज्‍यबा बानीबेहोर म्राङ्सी एनीगदेदा बिरोध लसी हेला लबागदे ह्राङनोन पेःला। 17चुदे परमेश्‍वरसे चुह्रङ्बान म्‍हन्‍बा मुसम आज्‍यबा गे लसी दुख नाबा भन्‍दा मी ज्‍यबा गे लसी दुख नाबान ज्‍यबा हिन्‍ना। 18तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला पापला लागिरी ख्रीष्‍ट तिरेम सदनना लागिरी दुख नासी सिजी। थेसे खाइमै पाप आलनी, तर पापीगदेदा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी भोर्बारी सिजी। थे ल्‍हुइरी सिसी निसै थेदा परमेश्‍वरसे आत्‍मारी सोना लजी। 19थेनोन आत्‍माला शक्तिरी ख्रीष्‍ट फेप्‍सी च्‍युप्‍सी थान्‍बा आत्‍मागदेदाएनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी। 20थे आत्‍मागदे चा ओन्‍मा नोआ भिबा म्‍हिसे पानी जहाज स्‍होबा धुइरी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी ह्राङ मुबा ग्‍लारी खला वा भिसी परमेश्‍वरसे भ्रान्‍सी चिबा म्‍हिगदे मुबा। तर थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍नी। थेतबासेलमा पानी जहाजरी मुबा म्‍हि भ्रे जे नामदेन भालग्‍याम जोगब तजी। 21थे नामदेन भाल चा बप्‍तिस्‍माला चिनु हिन्‍ना। चु बप्‍तिस्‍मा चा ल्‍हुइला खिदि भ्‍याङ्बारी नुहाब लबा ह्रङ्‌बा आहिन, तर य्‍हाङला सेम चोखो स्‍होबाला लागिरी परमेश्‍वरसे य्‍हाङदेन छ्‌याम लबा कबुल हिन्‍ना। येशू ख्रीष्‍ट सिबाग्‍याम सोबासे लमा बप्‍तिस्‍मा चा एनीगदे थार्बाला चिनु हिन्‍ना। 22येशू ख्रीष्‍ट स्‍वर्गरी फेप्‍जी, ओच्‍छे स्‍वर्गदूतगदे, शासन लबागदेदेन शक्तिगदेदा ह्राङला तहरी थान्‍सी परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि मुबा ठिरी धन्‍छ्‌याबा मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\